[Frugalware-git] frugalware-current: *Updated centuri0 status

2011-03-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=a45d5148f74c6f8815030b06ae5f8993f3c258fc commit a45d5148f74c6f8815030b06ae5f8993f3c258fc Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Fri Mar 11 10:46:26 2011 +0100 *Updated centuri0 status diff --git

[Frugalware-git] frugalware-current: *version bump

2011-03-16 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=9fe4e50f95ea659c3b282e87a7d281004b666c87 commit 9fe4e50f95ea659c3b282e87a7d281004b666c87 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Wed Mar 16 08:02:43 2011 +0100 *version bump diff --git a/source/kde

[Frugalware-git] frugalware-current: konversation-1.3.1-1-i686

2011-03-16 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=9e1d71acd04eb3375c9daf2e8e73519d1666f498 commit 9e1d71acd04eb3375c9daf2e8e73519d1666f498 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Wed Mar 16 21:41:22 2011 +0100 konversation-1.3.1-1-i686 *version

[Frugalware-git] frugalware-current: rsibreak-0.11-1-i686

2011-03-16 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=c3030d6417df15267d54e202527308d6585f4cfd commit c3030d6417df15267d54e202527308d6585f4cfd Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Wed Mar 16 22:02:10 2011 +0100 rsibreak-0.11-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: knemo-0.7.0-1-i686

2011-03-16 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=f46748a0a8bdacb42efc8a0bc4f100f685b68b5e commit f46748a0a8bdacb42efc8a0bc4f100f685b68b5e Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Wed Mar 16 22:45:56 2011 +0100 knemo-0.7.0-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: kipi-plugins-1.9.0-1-i686

2011-03-17 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=43449a1df28c314345666c2c50ac1542b415b138 commit 43449a1df28c314345666c2c50ac1542b415b138 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Mar 17 19:17:04 2011 +0100 kipi-plugins-1.9.0-1-i686 * version

[Frugalware-git] frugalware-current: kde-theme-qtcurve-1.8.6-1-i686

2011-03-21 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=419205f33a507a6c9d1d9c33d01b4e11146ec62e commit 419205f33a507a6c9d1d9c33d01b4e11146ec62e Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Mon Mar 21 17:18:42 2011 +0100 kde-theme-qtcurve-1.8.6-1-i686

[Frugalware-git] frugalware-current: crystal-2.0.5-2-i686

2011-03-21 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=2b334703dddb5b427029b5ba6332f49f02b5c419 commit 2b334703dddb5b427029b5ba6332f49f02b5c419 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Mon Mar 21 17:56:05 2011 +0100 crystal-2.0.5-2-i686 * fix up2date

[Frugalware-git] frugalware-current: openbabel-2.3.0-1-i686

2011-03-23 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=728cd1c3d83eb02a1207485c7d561847c2a4a783 commit 728cd1c3d83eb02a1207485c7d561847c2a4a783 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Wed Mar 23 17:14:54 2011 +0100 openbabel-2.3.0-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: bluedevil-1.0.3-1-i686

2011-03-23 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=f75d1afef9ee86d0fe8a68c16d668e532c029a56 commit f75d1afef9ee86d0fe8a68c16d668e532c029a56 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Wed Mar 23 17:29:59 2011 +0100 bluedevil-1.0.3-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: qbittorrent-2.7.0-1-i686

2011-03-23 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=64ccc2b0b506a852ee1b24dac9245995d1ad7d77 commit 64ccc2b0b506a852ee1b24dac9245995d1ad7d77 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Wed Mar 23 17:43:17 2011 +0100 qbittorrent-2.7.0-1-i686 * version

[Frugalware-git] frugalware-current: ebook-tools-0.2.1-2-i686

2011-03-23 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=0194852b749fb739e6b75449badeed4637e15c30 commit 0194852b749fb739e6b75449badeed4637e15c30 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Wed Mar 23 18:19:48 2011 +0100 ebook-tools-0.2.1-2-i686 * version

[Frugalware-git] frugalware-current: xvidcore-1.3.0-1-i686

2011-03-24 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=b9ad2d6dbfaa9c8adf84513d7dd4c9351a6e20c4 commit b9ad2d6dbfaa9c8adf84513d7dd4c9351a6e20c4 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Mar 24 17:20:04 2011 +0100 xvidcore-1.3.0-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: xvidcore-1.3.1-1-i686

2011-03-25 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=797815d90ff4b76ed1bfed6a2f9e1764a7951400 commit 797815d90ff4b76ed1bfed6a2f9e1764a7951400 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Fri Mar 25 17:22:57 2011 +0100 xvidcore-1.3.1-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: kwooty-0.8.3-1-i686

2012-04-18 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=93e4849b2dc2c477803d3a9b7ef585e09cfe07de commit 93e4849b2dc2c477803d3a9b7ef585e09cfe07de Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Apr 19 01:13:29 2012 +0200 kwooty-0.8.3-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: aria2-1.15.0-1-i686

2012-04-18 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=8fbaba918812933a8db90141093feaa12094c48e commit 8fbaba918812933a8db90141093feaa12094c48e Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Wed Apr 18 20:21:11 2012 +0200 aria2-1.15.0-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] artwork: * Updating theme for KDE

2012-05-10 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=artwork.git;a=commitdiff;h=479ecdd2eaa2ddc585efb5411238fff06b42e21b commit 479ecdd2eaa2ddc585efb5411238fff06b42e21b Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu May 10 21:24:02 2012 +0200 * Updating theme for KDE diff --git a/kde

[Frugalware-git] kdebump: libbluedevil-1.9.2-1-i686

2012-05-13 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=ee530224b0b0edae5ec0721eb6e9d476870009df commit ee530224b0b0edae5ec0721eb6e9d476870009df Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sun May 13 19:55:33 2012 +0200 libbluedevil-1.9.2-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: bluedevil-1.2.3-1-i686

2012-05-13 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=2aa3ee196ef784d81a48c3fe8d5d243d1fec2221 commit 2aa3ee196ef784d81a48c3fe8d5d243d1fec2221 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sun May 13 20:05:43 2012 +0200 bluedevil-1.2.3-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: rosegarden-12.04-1-i686

2012-05-13 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=fcc2177e04c767d9eb22ab85f11ca9f74a478fdb commit fcc2177e04c767d9eb22ab85f11ca9f74a478fdb Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sun May 13 20:27:10 2012 +0200 rosegarden-12.04-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: qtcurve-qt4-1.8.12-1-i686

2012-05-13 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=db168fd88148f465b6c90159d46c8bac96875321 commit db168fd88148f465b6c90159d46c8bac96875321 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sun May 13 20:29:44 2012 +0200 qtcurve-qt4-1.8.12-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: skrooge-1.3.0-1-i686

2012-05-13 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=cb4e2dbcaaef7d6b26a1d231d5e0f58db67e4748 commit cb4e2dbcaaef7d6b26a1d231d5e0f58db67e4748 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sun May 13 20:39:53 2012 +0200 skrooge-1.3.0-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: soundkonverter-1.5.0-1-i686

2012-05-13 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=8dd3c6e04713c584c435c1be3a4664e2ee73c5f2 commit 8dd3c6e04713c584c435c1be3a4664e2ee73c5f2 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sun May 13 20:43:42 2012 +0200 soundkonverter-1.5.0-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] frugalware-current: qbittorrent-2.9.8-1-i686

2012-05-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=1ec39660d0c3c73e0db02d1f531b33eb4d5b2e45 commit 1ec39660d0c3c73e0db02d1f531b33eb4d5b2e45 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Mon May 14 16:21:15 2012 +0200 qbittorrent-2.9.8-1-i686 * version

[Frugalware-git] frugalware-current: libmp3splt-0.7.2-1-i686

2012-05-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=610dfc0303a5ab0715e6cb0b19e54ff713374c23 commit 610dfc0303a5ab0715e6cb0b19e54ff713374c23 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Mon May 14 16:23:52 2012 +0200 libmp3splt-0.7.2-1-i686 * version

[Frugalware-git] frugalware-current: mp3splt-2.4.2-1-i686

2012-05-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=cd297678bf8a1e880262c5215e518d328d2247d9 commit cd297678bf8a1e880262c5215e518d328d2247d9 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Mon May 14 22:19:31 2012 +0200 mp3splt-2.4.2-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: kdemultimedia-4.8.3-2-i686

2012-05-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=89a4428182157612cd22e96ca4ec207fa88eefc4 commit 89a4428182157612cd22e96ca4ec207fa88eefc4 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Tue May 22 22:32:45 2012 +0200 kdemultimedia-4.8.3-2-i686

[Frugalware-git] kdebump: kde-frugalware-1.7.1-1-i686 * Theme updates

2012-06-10 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=91286c63d613540955f7946973e8c361f372b960 commit 91286c63d613540955f7946973e8c361f372b960 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sun Jun 10 17:22:15 2012 +0200 kde-frugalware-1.7.1-1-i686 * Theme updates diff

[Frugalware-git] frugalware-current: aria2-1.15.1-1-i686

2012-06-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=a8c247d578097f47277c9c984b9b97d9e889f14e commit a8c247d578097f47277c9c984b9b97d9e889f14e Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 19:13:16 2012 +0200 aria2-1.15.1-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: gprename-2.7-1-i686 * version bump

2012-06-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=7b83f5dcc1a1f04717e599b668d27c680bb1 commit 7b83f5dcc1a1f04717e599b668d27c680bb1 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 19:21:51 2012 +0200 gprename-2.7-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: converseen-0.5-1-i686

2012-06-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=db92be39dd269005a69de469abaed7f3b03a44f2 commit db92be39dd269005a69de469abaed7f3b03a44f2 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 19:31:00 2012 +0200 converseen-0.5-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: gavl-1.4.0-1-i686

2012-06-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=b7217385f7502ac0a7a9d0704225d31b71c840bc commit b7217385f7502ac0a7a9d0704225d31b71c840bc Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 19:38:25 2012 +0200 gavl-1.4.0-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] kdebump: soundkonverter-1.6.1-1-i686

2012-06-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=1847a7e180585b095d2152548b78d0c95f17bbb6 commit 1847a7e180585b095d2152548b78d0c95f17bbb6 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 21:02:45 2012 +0200 soundkonverter-1.6.1-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: libktorrent-1.2.1_2-1-i686

2012-06-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=b77bb39efc1db5e3b49313027044795b6038aecf commit b77bb39efc1db5e3b49313027044795b6038aecf Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 21:14:23 2012 +0200 libktorrent-1.2.1_2-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: kwooty-0.8.4-1-i686

2012-06-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=90105c47fdaf6b676a3f5fbdefb86c7345bd9656 commit 90105c47fdaf6b676a3f5fbdefb86c7345bd9656 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 21:25:46 2012 +0200 kwooty-0.8.4-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: rekonq-0.9.80-1-i686

2012-06-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=8327c225e0ee74b5a1062020150b3a49f9311b9b commit 8327c225e0ee74b5a1062020150b3a49f9311b9b Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 21:30:28 2012 +0200 rekonq-0.9.80-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: ktorrent-4.2.1-1-i686

2012-06-14 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=bb58209af56eee5c3c676f6add21eed8034744f1 commit bb58209af56eee5c3c676f6add21eed8034744f1 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 21:37:15 2012 +0200 ktorrent-4.2.1-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] openjava: aria2-1.15.1-1-i686

2012-06-17 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=openjava.git;a=commitdiff;h=a8c247d578097f47277c9c984b9b97d9e889f14e commit a8c247d578097f47277c9c984b9b97d9e889f14e Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 19:13:16 2012 +0200 aria2-1.15.1-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] openjava: converseen-0.5-1-i686

2012-06-17 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=openjava.git;a=commitdiff;h=db92be39dd269005a69de469abaed7f3b03a44f2 commit db92be39dd269005a69de469abaed7f3b03a44f2 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 19:31:00 2012 +0200 converseen-0.5-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] openjava: gavl-1.4.0-1-i686

2012-06-17 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=openjava.git;a=commitdiff;h=b7217385f7502ac0a7a9d0704225d31b71c840bc commit b7217385f7502ac0a7a9d0704225d31b71c840bc Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 19:38:25 2012 +0200 gavl-1.4.0-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] openjava: gprename-2.7-1-i686 * version bump

2012-06-17 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=openjava.git;a=commitdiff;h=7b83f5dcc1a1f04717e599b668d27c680bb1 commit 7b83f5dcc1a1f04717e599b668d27c680bb1 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Jun 14 19:21:51 2012 +0200 gprename-2.7-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] frugalware-current: crystal-2.1.1-1-i686

2012-07-03 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=5b36b0ef6746dfd2b333dba217741f8d5315ff64 commit 5b36b0ef6746dfd2b333dba217741f8d5315ff64 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Tue Jul 3 10:25:07 2012 +0200 crystal-2.1.1-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] frugalware-current: converseen-0.5.1-1-i686

2012-07-03 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=9d8073cc3fd705f8728a8d0ae5ed415550ad448c commit 9d8073cc3fd705f8728a8d0ae5ed415550ad448c Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Tue Jul 3 10:37:37 2012 +0200 converseen-0.5.1-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] artwork: * updating grub theme

2012-07-03 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=artwork.git;a=commitdiff;h=033307f298934d6a88ab508c8752152fa6538706 commit 033307f298934d6a88ab508c8752152fa6538706 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Tue Jul 3 15:47:19 2012 +0200 * updating grub theme diff --git a/grub-theme/1.7

[Frugalware-git] xfcetesting: pyudev-0.16.1-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=a4a6828f29c9744a012ce5712a7a15d3dabb703a commit a4a6828f29c9744a012ce5712a7a15d3dabb703a Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Sep 13 12:16:57 2012 +0200 pyudev-0.16.1-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] xfcetesting: qtcurve-qt4-1.8.14-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=f515e96138c3195cb6d4a4589e60faf23156bfde commit f515e96138c3195cb6d4a4589e60faf23156bfde Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Sep 13 12:18:51 2012 +0200 qtcurve-qt4-1.8.14-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] xfcetesting: ebook-tools-0.2.2-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=ef81fcebd1f2200323154d57d43a663310ed74db commit ef81fcebd1f2200323154d57d43a663310ed74db Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Sep 13 12:24:25 2012 +0200 ebook-tools-0.2.2-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] xfcetesting: aria2-1.15.2-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=2b154db37ab6597974e8b323873bd8127869c921 commit 2b154db37ab6597974e8b323873bd8127869c921 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Sep 13 12:22:45 2012 +0200 aria2-1.15.2-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] xfcetesting: qbittorrent-3.0.2-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=7a881c162d7a7b7a4a8f6bcc49ff1cd8caf79425 commit 7a881c162d7a7b7a4a8f6bcc49ff1cd8caf79425 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Thu Sep 13 12:29:47 2012 +0200 qbittorrent-3.0.2-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] xfcetesting: qbittorrent-3.0.4-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=7391b90d1086efacd81012d7ad923a4eb38815a7 commit 7391b90d1086efacd81012d7ad923a4eb38815a7 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sat Sep 22 19:39:26 2012 +0200 qbittorrent-3.0.4-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] xfcetesting: kmymoney2-4.6.3-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=026290f7b25e24701db8fc7f2663bfc7739ec811 commit 026290f7b25e24701db8fc7f2663bfc7739ec811 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sat Sep 22 20:12:47 2012 +0200 kmymoney2-4.6.3-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] xfcetesting: libktorrent-1.3.0-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=0bc53240977111dd6136d8f0e18c32156dcd98ad commit 0bc53240977111dd6136d8f0e18c32156dcd98ad Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sat Sep 22 20:19:07 2012 +0200 libktorrent-1.3.0-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] xfcetesting: skrooge-1.3.3-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=ef7c0a45fd0ccb08bba932d7efa239ff9694eace commit ef7c0a45fd0ccb08bba932d7efa239ff9694eace Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sat Sep 22 20:31:47 2012 +0200 skrooge-1.3.3-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] xfcetesting: ktorrent-4.3.0-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=e9325c8b4969edc4d51f8f1381df6fde69f5f490 commit e9325c8b4969edc4d51f8f1381df6fde69f5f490 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Sun Sep 23 18:30:46 2012 +0200 ktorrent-4.3.0-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] xfcetesting: clementine-1.1.0rc1-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=7c11d5b8da8ee80be413e4c75d95ba3db706726e commit 7c11d5b8da8ee80be413e4c75d95ba3db706726e Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Fri Oct 12 19:43:35 2012 +0200 clementine-1.1.0rc1-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] xfcetesting: qbittorrent-3.0.6-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=7a4f9f1ec229c746dce7ce65d8f3c1b48a7ee64e commit 7a4f9f1ec229c746dce7ce65d8f3c1b48a7ee64e Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Fri Oct 12 19:48:37 2012 +0200 qbittorrent-3.0.6-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] xfcetesting: bluedevil-1.2.4-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=74690b6039f6e4de7917e0cab797f95894f66ccc commit 74690b6039f6e4de7917e0cab797f95894f66ccc Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Fri Oct 19 21:24:05 2012 +0200 bluedevil-1.2.4-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] xfcetesting: kwooty-0.9.1-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=ec72ce95aac38c7ff21bcaa323687a7aa97c7844 commit ec72ce95aac38c7ff21bcaa323687a7aa97c7844 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Fri Oct 19 21:38:39 2012 +0200 kwooty-0.9.1-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] xfcetesting: kdiff3-0.9.97-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=8707475e5dc0bf07ea269a364e9d571278c0b4f0 commit 8707475e5dc0bf07ea269a364e9d571278c0b4f0 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Fri Oct 19 22:00:39 2012 +0200 kdiff3-0.9.97-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] xfcetesting: rekonq-1.2-1-i686

2012-12-11 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=xfcetesting.git;a=commitdiff;h=d0ac7a2f932f6280cdb82a1dcc1b7bc5dcd37ee9 commit d0ac7a2f932f6280cdb82a1dcc1b7bc5dcd37ee9 Author: centuri0 achev...@gmail.com Date: Fri Oct 19 22:07:25 2012 +0200 rekonq-1.2-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: gnome-bluetooth-3.6.1-1-x86_64 * Version bump

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=7a3d08a9f199a950ce94c23dc289ab398d70a635 commit 7a3d08a9f199a950ce94c23dc289ab398d70a635 Author: Baste ba...@frugalware.org Date: Fri Nov 16 08:21:32 2012 +0100 gnome-bluetooth-3.6.1-1-x86_64 * Version bump

[Frugalware-git] kdebump: cantarell-fonts-0.0.11-1-x86_64 * Version bump

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=23fe20a25e221825a0e0a1a41ccd9fd1958f05cb commit 23fe20a25e221825a0e0a1a41ccd9fd1958f05cb Author: Baste ba...@frugalware.org Date: Fri Nov 16 08:29:48 2012 +0100 cantarell-fonts-0.0.11-1-x86_64 * Version bump

[Frugalware-git] kdebump: baobab-3.6.3-1-x86_64 * Version bump

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=7b53dbcc99f365bc0840da9d4889a90e7f869ef8 commit 7b53dbcc99f365bc0840da9d4889a90e7f869ef8 Author: Baste ba...@frugalware.org Date: Fri Nov 16 08:36:02 2012 +0100 baobab-3.6.3-1-x86_64 * Version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: enemy-territory-2.60b-8-x86_64

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=797724f10fceaa0c650d2685bb14b8992d41935c commit 797724f10fceaa0c650d2685bb14b8992d41935c Author: kikadf kikadf...@gmail.com Date: Fri Nov 16 08:48:39 2012 +0100 enemy-territory-2.60b-8-x86_64 * Change m8r * New

[Frugalware-git] kdebump: ruby-bson-1.7.1-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=ec79dacb9de561d0622654b2b924efe71fa11b14 commit ec79dacb9de561d0622654b2b924efe71fa11b14 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 09:34:51 2012 +0100 ruby-bson-1.7.1-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: python-chameleon-2.11-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=186061d0ab9cb9f3a4a3bf0e3e2dac38240c3e84 commit 186061d0ab9cb9f3a4a3bf0e3e2dac38240c3e84 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 09:40:38 2012 +0100 python-chameleon-2.11-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: playonlinux-4.1.8-3-x86_64

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=b6a0859eec9cbbe3a0494033ea59c7e943690bea commit b6a0859eec9cbbe3a0494033ea59c7e943690bea Author: kikadf kikadf...@gmail.com Date: Fri Nov 16 08:44:29 2012 +0100 playonlinux-4.1.8-3-x86_64 * Fix depends diff

[Frugalware-git] kdebump: fabric-1.5.1-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=92e890698904648a6861522965f96a338cf03a7d commit 92e890698904648a6861522965f96a338cf03a7d Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 09:50:23 2012 +0100 fabric-1.5.1-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: yaz-4.2.46-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=b621351b1819f0fb339081496071f949367526a8 commit b621351b1819f0fb339081496071f949367526a8 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 09:58:03 2012 +0100 yaz-4.2.46-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: pysheng-0.1-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=9915c33d10ca0521096bfd86c7d3cbc1e0ef97b5 commit 9915c33d10ca0521096bfd86c7d3cbc1e0ef97b5 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 17:31:58 2012 +0100 pysheng-0.1-1-i686 * new package diff --git

[Frugalware-git] kdebump: vimeo-dl-0.0.7-2-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=25f8946917c95f30b8a9e3092e8cf1e3f566f344 commit 25f8946917c95f30b8a9e3092e8cf1e3f566f344 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 17:35:06 2012 +0100 vimeo-dl-0.0.7-2-i686 * pkg++ diff --git

[Frugalware-git] kdebump: libmemcached-1.0.14-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=0939f8ecb515f80b9374b9ee7773fe37d804ecbb commit 0939f8ecb515f80b9374b9ee7773fe37d804ecbb Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 17:44:18 2012 +0100 libmemcached-1.0.14-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: perl-capture-tiny-0.21-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=adb978785635ca0212ebf91fa797bc222dab51f9 commit adb978785635ca0212ebf91fa797bc222dab51f9 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 17:58:43 2012 +0100 perl-capture-tiny-0.21-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] kdebump: ruby-bson-1.7.1-2-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=fc052217e0706f32d46ea1bcf625bba82ee6c0ae commit fc052217e0706f32d46ea1bcf625bba82ee6c0ae Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 18:07:27 2012 +0100 ruby-bson-1.7.1-2-i686 * pkg++ diff --git

[Frugalware-git] kdebump: fabric-1.5.1-2-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=419441905334b87b17f79eff26ad3efdf289c857 commit 419441905334b87b17f79eff26ad3efdf289c857 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 18:08:44 2012 +0100 fabric-1.5.1-2-i686 * pkg++ diff --git

[Frugalware-git] kdebump: python-chameleon-2.11-2-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=6869ec60923d921a167b454059b1e51a36699422 commit 6869ec60923d921a167b454059b1e51a36699422 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 18:09:40 2012 +0100 python-chameleon-2.11-2-i686 * pkg++ diff --git

[Frugalware-git] kdebump: yaz-4.2.46-2-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=09f6c7ceecc7c1540ad7cb357f1d69a550711f74 commit 09f6c7ceecc7c1540ad7cb357f1d69a550711f74 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 18:10:11 2012 +0100 yaz-4.2.46-2-i686 * pkg++ diff --git

[Frugalware-git] kdebump: gmtk-1.0.7-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=ec31c7c4aa270206329f3f71e7bfa4420c90d6d6 commit ec31c7c4aa270206329f3f71e7bfa4420c90d6d6 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Fri Nov 16 18:20:49 2012 +0100 gmtk-1.0.7-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: kdebase-workspace-4.9.3-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=26f4f72bad4f4ca7a4c16c07f805fd934af9cfee commit 26f4f72bad4f4ca7a4c16c07f805fd934af9cfee Author: Michel Hermier herm...@frugalware.org Date: Fri Nov 16 20:03:58 2012 +0100 kdebase-workspace-4.9.3-1-i686 * Add

[Frugalware-git] kdebump: mesa-9.0.1-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=c2b6a778852367a540aac43cee125b9e05627ee3 commit c2b6a778852367a540aac43cee125b9e05627ee3 Author: Michel Hermier herm...@frugalware.org Date: Sat Nov 17 08:49:32 2012 +0100 mesa-9.0.1-1-i686 * Bump version. *

[Frugalware-git] kdebump: python3-httplib2-0.7.7-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=b783e92fcd32938edc412efa9467a8b99117dcfb commit b783e92fcd32938edc412efa9467a8b99117dcfb Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sat Nov 17 10:03:27 2012 +0100 python3-httplib2-0.7.7-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] kdebump: ruby-excon-0.16.10-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=001c54b79c4e4f39a19b530b85eaf79ffad5182d commit 001c54b79c4e4f39a19b530b85eaf79ffad5182d Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sat Nov 17 10:05:16 2012 +0100 ruby-excon-0.16.10-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: turses-0.2.9-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=178ac6ec7523478d7f1f11b22b30e9d7b74050ef commit 178ac6ec7523478d7f1f11b22b30e9d7b74050ef Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sat Nov 17 10:06:41 2012 +0100 turses-0.2.9-1-i686 * version bump diff --git

[Frugalware-git] kdebump: python-rospkg-1.0.15-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=35917e311502e48347281f35c48824b918e67e94 commit 35917e311502e48347281f35c48824b918e67e94 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sat Nov 17 10:08:42 2012 +0100 python-rospkg-1.0.15-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: mesa-9.0.1-2-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=a9a43864a9677e40a17da4f2ba5f28b55d4a4b62 commit a9a43864a9677e40a17da4f2ba5f28b55d4a4b62 Author: Michel Hermier herm...@frugalware.org Date: Sat Nov 17 18:10:25 2012 +0100 mesa-9.0.1-2-i686 * Add forgotten

[Frugalware-git] kdebump: weston-1.0.0-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=f30ef765701cdbad2123d7a99013baef86ea7c0f commit f30ef765701cdbad2123d7a99013baef86ea7c0f Author: Michel Hermier herm...@frugalware.org Date: Sat Nov 17 20:24:46 2012 +0100 weston-1.0.0-1-i686 * New package.

[Frugalware-git] kdebump: perl-crypt-ssleay-0.64-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=5687465f860b8d6527a3c7a8712be6e2d731e224 commit 5687465f860b8d6527a3c7a8712be6e2d731e224 Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sun Nov 18 18:20:39 2012 +0100 perl-crypt-ssleay-0.64-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] kdebump: python-httplib2-0.7.7-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=8fc1bd9b696f73d26036f6b0bac4fa648634e7bf commit 8fc1bd9b696f73d26036f6b0bac4fa648634e7bf Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sun Nov 18 18:28:14 2012 +0100 python-httplib2-0.7.7-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: perl-guard-1.022-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=06793af52ef1ea9afbde01f035fd54f5cd0e commit 06793af52ef1ea9afbde01f035fd54f5cd0e Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sun Nov 18 18:37:03 2012 +0100 perl-guard-1.022-1-i686 * new package diff --git

[Frugalware-git] kdebump: ppp-2.4.5-2-x86_64

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=3e52ac75274d9bcb1e0d8bb3f4fff76816d0bd7a commit 3e52ac75274d9bcb1e0d8bb3f4fff76816d0bd7a Author: DeX77 de...@frugalware.org Date: Mon Nov 19 10:03:12 2012 +0100 ppp-2.4.5-2-x86_64 * release bump * enable IPv6 *

[Frugalware-git] kdebump: apr-util-1.5.1-4-x86_64

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=54890960c0da9bbeadaa615a2a05af69cd5b7672 commit 54890960c0da9bbeadaa615a2a05af69cd5b7672 Author: CSÉCSY László boo...@frugalware.org Date: Mon Nov 19 10:36:34 2012 +0100 apr-util-1.5.1-4-x86_64 rebuilt in a

[Frugalware-git] kdebump: apr-1.4.6-4-x86_64

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=b2332d2d7e689d716c049957ff3a991e438fd2fb commit b2332d2d7e689d716c049957ff3a991e438fd2fb Author: Miklos Vajna vmik...@frugalware.org Date: Mon Nov 19 10:49:10 2012 +0100 apr-1.4.6-4-x86_64 - relbump, next

[Frugalware-git] kdebump: apr-util-1.5.1-5-x86_64

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=6a64ff4d0ba2b37a37ef02993bc7d2a8e289b206 commit 6a64ff4d0ba2b37a37ef02993bc7d2a8e289b206 Author: Miklos Vajna vmik...@frugalware.org Date: Mon Nov 19 11:22:32 2012 +0100 apr-util-1.5.1-5-x86_64 - rebuild with

[Frugalware-git] kdebump: apache-2.2.23-1-x86_64

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=442ad448e28694679f0b25ba9e1b6d6794b5ff76 commit 442ad448e28694679f0b25ba9e1b6d6794b5ff76 Author: Miklos Vajna vmik...@frugalware.org Date: Mon Nov 19 11:26:47 2012 +0100 apache-2.2.23-1-x86_64 - up to 2.2.23

[Frugalware-git] kdebump: accountsservice-0.6.28-1-x86_64

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=4a90aa3be208ece2f41551caf718160211965b49 commit 4a90aa3be208ece2f41551caf718160211965b49 Author: DeX77 de...@frugalware.org Date: Mon Nov 19 11:35:35 2012 +0100 accountsservice-0.6.28-1-x86_64 * version bump

[Frugalware-git] kdebump: ruby-mongo-1.7.1-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=0ae4cba289c9cd751dee29daa9421bc36826d5db commit 0ae4cba289c9cd751dee29daa9421bc36826d5db Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sat Nov 17 20:42:03 2012 +0100 ruby-mongo-1.7.1-1-i686 * version bump diff

[Frugalware-git] kdebump: perl-devel-stacktrace-1.29-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=aba0e05b882a136764ee9b839f5d37a321aa12af commit aba0e05b882a136764ee9b839f5d37a321aa12af Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sat Nov 17 20:47:57 2012 +0100 perl-devel-stacktrace-1.29-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] kdebump: perl-git-repository-1.28-1-i686

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=27e7d4fe445b1ed9ac52da43d3a8e3faedc1efba commit 27e7d4fe445b1ed9ac52da43d3a8e3faedc1efba Author: Slown slownli...@gmail.com Date: Sat Nov 17 20:50:05 2012 +0100 perl-git-repository-1.28-1-i686 * version bump

[Frugalware-git] kdebump: scm.sh: fix hg for t/up2date

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=233a1fdd2e7387fff2a28b9e0d2d1f734d0a2273 commit 233a1fdd2e7387fff2a28b9e0d2d1f734d0a2273 Author: Miklos Vajna vmik...@frugalware.org Date: Sat Nov 17 22:07:48 2012 +0100 scm.sh: fix hg for t/up2date diff --git

[Frugalware-git] kdebump: buddi-3.4.1.5-1-x86_64

2012-12-22 Thread centuri0
Git-Url: http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=kdebump.git;a=commitdiff;h=ba85a550c863749fda952e2f6b36190ecc8fa5be commit ba85a550c863749fda952e2f6b36190ecc8fa5be Author: kikadf kikadf...@gmail.com Date: Sun Nov 18 09:40:09 2012 +0100 buddi-3.4.1.5-1-x86_64 * Version bump diff --git

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >