[gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-08-10 Thread richards
Hallo a huile duine, Ciamar a thu sibh? Tha mi duilich gu bheil cha robh mi a sgriobhadh anns a Ghaidhlig o chionn fhada. I am sorry that I was not writing in Gaelic for a long time. Bha mi ag obair *Ontario Provincial Tests* an samhradh seo. I was working (as a marker for ) the Provincial

Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-10 Thread richards
Hallo Eideard, Ciamar a tha thu feasgar seo? How are you this evening Tha beagan,beagan Gaidhlig agam. I have a little little Gaelic. Cuir ceart tha Ghaidhlig agam,ma se do thoil e. Please correct my Gaelic. Is mise Eilidh. My name is Ellen. Tha mi a fuireach ann an Newmarket,Ont ach ruagadh

Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-13 Thread richards
Hallo Eideard, Ciamar a tha thu feasgar Di-Domhnaich seo? How are you this Sunday evening? Uill, tha mi a' gluasad, co dhiu\. Well, I'm moving, anyway. Tha mi sona gu bheil thu gu math. I am happy that you are well. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil Ga\idhlig gu leo\r agad. I think you have

Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-13 Thread richards
At 01:52 AM 8/12/00 -0600, you wrote: Hallo a Leslie, Tha mi an deochas gu bheil thu math Di-Domhnaich breagha seo. I hope that you are well this beautiful Sunday. Tha an t-side breagha ann an Ontario an-diugh. Tha i grianach agus tha i blath. The weather is beautiful in Intario today.It is

Re: [gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-08-15 Thread richards
Hallo Aonghais, Ciamar a tha an-diugh? Tha mi an dochas gu bheil ant-side mhath ann an Cape Bretainn. How are you today? I hope that the weather is good in CB. Bha i griannach agus bha i blath ann an Newmarket an latha. It was sunny and warm(dry?) in Newmarket this week. 'S math gum bi thu

Re: [gaidhlig-gu-leor] Gni\omhairean a-rithist

2000-10-10 Thread richards
Hallo a Eideard Bidh mi a feuchainn an cialltradh no dha. (I will try a sentence or two) Tha mi a'dunadh leabhar agam. ( I am closing my book) Dhuin mi an uinneag.. ( I closed my book.) Cuir ceart,ma s e ur toil e. Moran taing. Eilidh The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's

Re: [gaidhlig-gu-leor] Gni\omhairean a-rithist

2000-10-10 Thread richards
Hallo a Eideard Oh, Oh .I see the *English* is wrong in one of my sentences. It should read: Dhuin mi an uinneag. I closed the window. and not: .Dhuin mi an uinneag.. ( I closed my book.) ...and here we were talking about making mistakes "anns a Ghaidhlig". *grin* (and I still don't

Re: [gaidhlig-gu-leor] Gni\omhairean a-rithist

2000-10-10 Thread richards
At 08:33 PM 10/11/00 -0400, Hallo Eideard you wrote: Bidh mi a' feuchainn cialtradh no dha\. ( 'S toil leam am facal "cialtradh", cait an robh thu a' faighinn e ? I like the word ".", where were you finding it?) Fhuair mi am facal *cialltradh" anns a dictionary called Scottish Gaelic by

[gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-10-12 Thread richards
Hallo a Eideard agus a h uile duine, Eideard, you wrote: "'S e latha eile a th'ann a- maireach." So..Bidh mi a' feuchainn: Dh fhon thu e gu luath. ( Did I say...You answered it quickly)? Fhonadh sinn fon. We are answering the phone. Dh'ionnsaich iad an danns nuadh. They learned a

Re: [gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-10-12 Thread richards
At 04:42 PM 10/13/00 -0400, you wrote: Moran taing, Eideard, Bidh mi a' feuchainn a rithis: Dh fhon iad an taigh. They phoned the house. Am bheil thu a' fonadh an sgoil? Are you phoning the school? Dh'ionnsaich sibh na orain snog . You learned pretty songs. Tha sinn a'

[gaidhlig-gu-leor] anns a Bheurla

2000-10-12 Thread richards
Hello Eideard, I have no idea what those lines are on my other posts except that there is something in the subject line at my end that says mime version. My e-mail is a new updated version with all kinds of whistles and bells that I have no idea how to use. I probably hit some key or other and

[gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-10-13 Thread richards
Hallo Eideard, Bidh mi a' feuchainn :snamh Tha tidsear ag snamh anns an loch. A teacher is swimming in the lake. Shnamh am balach anns a' ghlumag. The boy was swimming in the pool. Agus a nis: Tha 'n t-acras orm.(I am hungry)...The hunger is on me Tha an t-acras agam tholladh.( The hunger

[gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-10-15 Thread richards
Hallo Aonghas ( agus h-uile duine) Madainn mhath! Ciamar a tha sibh? Tha mi duilich gu bheil mi fadalach a'scriobhadh a thu. I am sorry that I am late writing to you. Bha Colaisde Na Gaighlig Ceap Bretainn spors. The Gaelic College was fun. Bha h-uile duine ag ionnsachadh a' Ghaidhlig.

Re: [gaidhlig-gu-leor] Ceist dhuibh ( a question for you).

2000-10-23 Thread richards
At 10:13 PM 10/23/00 -0400, you wrote: Hallo Eideard agus h-uile duine, Feuchidh mi, I will try... 1. I have a dog. Tha cu agam. 2. I have two dogs. Tha da choin agam. 3. I have three dogs. Tha tri coin agam, If you'd like a little more to do, how about 1. Do you (s.) have a dog?

Re: [gaidhlig-gu-leor] Getting together with kindred spirits.

2000-10-25 Thread richards
At 06:24 PM 10/26/00 -0400, you wrote: Hai a Leslie, Tha mi an dochas gu bheil thu a' faicinn Di-Sathurna! I hope to see you on Saturday! ( at least that 's what I am trying to say*grin*) Eilidh The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Re: [gaidhlig-gu-leor] biadh Gàidhlealach

2000-11-07 Thread richards
Hallo a Sheonag agus a h-uile duine, At 10:18 AM 11/7/00 -0500, you wrote: Rinn mi bùth-obrach còcaireachd anns a' clas Gàidhlig Di - Sathairne. (Did me shop-of work cooking in the class Gaelic Saturday (I did a cooking workshop in Gaelic class Saturday) Bha e math, nach robh, Eilidh? (Was it

[gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-11-21 Thread richards
Hallo a h uile duine, Tha mi an dochas gu bheil sibh gu math. Tha cnatan grot eile orm. I hope that you are well. I have another rotten cold. Bha i reothadh ann a' Newmarket an diugh. It was freezing in Newmarket today. Bha i a'cur sneachda beag an de. It was snowing a little yesterday. Bha

Re: [gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-11-22 Thread richards
Moran taing, a Sheonag Please translate this word for word.Is it: Feumaidh mi falbh an obair agam a dhèanamh. Must I go the work at me doing... ( I must go do my work) I believe this is an example the dreaded 'inverted nominal' *grin* ahthe inverted nominalI don't think

Re: [gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-11-22 Thread richards
Hallo a Shiuisaidh, At 10:11 PM 11/21/00 -0700, you wrote: Am bheil ban-tidsear a th' annad? Are you a teacher? Tha,tha i ban-tidsear a th' annam. Yes, I am a teacher. De\ "grade" a tha thu a' teagasg? What grade do you teach? Tha mi a' teagasg *grade* ceithir. I teach grade 4. Tha na

Re: [gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2000-11-23 Thread richards
At 03:00 PM 11/23/00 -0500, you wrote: Hello a h-uile duine Chan eil fhios 'm gu bheil iad cumanta, ach rannsaich mi anns na faclairean agam agus lorg mi na facail seo: Do you suppose our word ransack is derived from *rannsaich*? Eilidh The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List -

[gaidhlig-gu-leor] Mime-Version: 1.0

2001-02-08 Thread richards
Hallo a huile duine, Tha mise ann cuideachd. Tha an t-side gabhaidh a-muigh. Tha i a'cur sneachda. The weather is terrible out. It's snowing. Tha mi trang agus bha mi tinn. I am busy and I was sick. Tha casad gabhaidh orm. I have a bad cough. Tha mi beo co dhuibh! *grin* I am alive anyway!