Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-26 Thread Angus MacLeodChristine Murphy wrote:

 Hai Eideaird agus a h-uile duine cuideachd!

 'S mise Cairistìona agus tha mi a' fuireach anns an Ottawa. Rugadh mi a
 Vancouver, ma tha.
 Bha mi o chionn goirid anns an Italy airson a bhith a' faicinn am Pàpa
 during World Youth Days (Gabh mo leisgeul airson am Beurla).

A Chairistìona,

An toiseach, fàilte! Tha mi 'n dòchas gu robh turus math agad ann an Eadailt.
A bheil am Mediterranean cho gorm 's a tha iad ag ràdh?
First, welcome! Am I in hopes that was a trip good at-you in Italy. Is the
Mediterranean so blue and that are they saying?
First of all, welcome! I hope you had a good trip to Italy. Is the
Mediterreanean as blue as they say it is?

 Bha i glé bhlath an sin (40 C in the shade) agus bha e "shock" mòr a bhith
 a' tighinn dhachaidh far a bheil i fionnar.

 It was very warm there, and it was a big shock to come home where it is
 cool.

Ubh ubh.bheir an smuain fhéin eagal orm. Cha bhiodh air fhàgail dhiom ach
poll air sràid.. agus tha i gu math bruthainneach an sin, nach eil?.
Gives the thought self fear on-me. Not would-be left of-me but puddle on
street..and is it quite humid there, isn't?
.The mere thought scares me. There wouldn't be anything left of me but a
puddle on a street...and it's quite humid there, isn't it?

 Ciammar a tha a h-uile duine a-nis? An robh an t-samhraidh agaibh math?

Tha mise 's an teaghlach agam gu math. Tha an Samhradh air a bhith math ann an
Ceap Breatainn. Tha i gu math teth an diugh. ( Chan eil i teth an taca ri
Eadailt, ach 'nam bheachd fhéin. )

Am I and the family at-me well. Is the summer on being good in CB. Is it quite
hot today. ( Is not it hot compared to Italy, but in-my opinion self... )

I and my family are well. The summer has been good in CB. It's quite hot
today. ( It isn't hot compared to Italy, but in my own opinion.)

Le meas,
Aonghas


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-23 Thread Christine Murphy

Hai Eideaird agus a h-uile duine cuideachd!

'S mise Cairistìona agus tha mi a' fuireach anns an Ottawa. Rugadh mi a
Vancouver, ma tha.
 Bha mi o chionn goirid anns an Italy airson a bhith a' faicinn am Pàpa
during World Youth Days (Gabh mo leisgeul airson am Beurla).

I'm Christine and I live in Ottawa. I was born in Vancouver, though.
I was in Italy recently to see the Pope ...

Bha i glé bhlath an sin (40 C in the shade) agus bha e "shock" mòr a bhith
a' tighinn dhachaidh far a bheil i fionnar.

It was very warm there, and it was a big shock to come home where it is
cool.

Ciammar a tha a h-uile duine a-nis? An robh an t-samhraidh agaibh math?

How is everyone now? Was your summer good?

Slàn leibh,
Cairistìona )o(


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-16 Thread Angus MacLeodLeslie Gadallah wrote:

 Aonghais, choir, tha fios agad a nach bi na ceistean ghòraiche leam
 air son bidh mi eòlach. :)

 Angus, dear, you know that the silly questions from me are not
 because I am learned. (Speaking of which, I don't feel good about this
 sentence. Corrections would be appreciated.)

Leslie agus a h-uile duine,

Chanainn: Tha fios agad nach bi na céistean ghòrach agam o 'n a bhios mi eòlach.

Uill, chan eil mise eòlach air a' Ghàidhlig na 's motha. Chan eil ach triùir 's
aithne dhomh air feadh an t-saoghail mu dheidhinn a chanainn gu robh iad fior
eòlach air a' Ghàidhlig. 'S e canain dhomhainn a th' innte... 's dòcha leam gur a
h-e sin a dheanas cho binn breagha brìghmhor i...

Well, am not I knowledgeable on the Gaelic either.. Are not but three (people)
recognized (?) to-me all over the world about that would-say-I that were they
knowledgebale on thh Gaelic. Is it language deep that is in-her... I suppose that
is that that will-make so melodious, beautiful, substantial her.

Well, I'm not learned either. There are only three people I know about whom I
woulld say that they were truly larned in Gaelic. It's a deep language... I
suppose that's what makes it so melodic, beautiful, and substantial. (
"Sunstantial" is a very poor word to use here, but I can't think of a bbetter
one..)

Le meas,
Aonghas


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-14 Thread Angus MacLeodLeslie Gadallah wrote:

Tha. 'Se oileanach bochd Ghàidhlig a tha mi. Tha fios aig Aonghas
 sin.
 Yes. It's a poor student of Gaelic that I am. Angus knows this.

Leslie,

Chan eil mi airson sabaid a thòisich, ach chan eil fhios agam air leithid de
rud.. càite an d' fhuair thu an gòraiche seo??  :)

Am not I for-the-sake-of a fight to start, but is not knowledge at-me on
like of thing.. where did find you the foolishness this???

I'm not trying to start a fight, but I know nothing of any such thing..
where did you get this foolishness???  :)

Le meas,
Aonghas


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-14 Thread Lois\Ted Macdonald

Hallo Eilidh,

Sgri\obh thu:

Hallo Eideard,
Ciamar a tha thu feasgar Di-Domhnaich seo?
How are you this Sunday evening?

'S e feasgar Diluain a th'ann an-drasda, agus tha mi uabhasach math, tapadh 
leat.

It's Monday afternoon now, and I'm ever so good, thank you.

Tha mi a'cleachdadh *a dictionary* agus tha i gle,gle mhall.
I am using a dictinary and it is very,very slow.

Tha tri\ faclairean agam agus 'sann eadhon nas slaodaiche a tha mi.
I have three dictionaries, and it's even slower that I am.

Tha mi sgith a-nis. Feagsar math
I am tired now. Good night:)

Feasgar math dhut fhe\in.
Good evening/afternoon to you yourself.

Sla\n leat,

 Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-13 Thread richards


Hallo Eideard,
Ciamar a tha thu feasgar Di-Domhnaich seo?
How are you this Sunday evening?

Uill, tha mi a' gluasad, co dhiu\.
Well, I'm moving, anyway.

Tha mi sona gu bheil thu gu math.
I am happy that you are well.


Tha mi a' smaoineachadh gu bheil Ga\idhlig gu leo\r agad.
I think you have plenty of Gaelic.

Tapadh leat,ach chan eil mi cinntaech.
Thank you, but I am not sure.

Tha i gle furasda uaireanan nuair tha mi a' sgriobhadh.
It is more easy(easier?) sometimes when I am writing.(I hope that's what I
said anyway :)

Tha mi a'cleachdadh *a dictionary* agus tha i gle,gle mhall.
I am using a dictinary and it is very,very slow. 

Rughadh mi ann an Toronto, ach thogadh mi ann am Montreal. A-nis tha mi a' 
fuireach ann am Belleville, Ontario.
'S toil le mo bhean a bhith ag obair anns a' gha\rradh. 'S toil leam a 
bhith a' cluich bridse, a' cluich sacsafon, agus ag ionnsachadh Ga\idhlig.

Tha cuimhne agam a-nis agus tha thu a'cluich ann an *band*
I remember now and you are plaing in a band.

Tha mi sgith a-nis. Feagsar math
I am tired now. Good night:)

Beannachd leat, Eilidh

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-13 Thread richards

At 01:52 AM 8/12/00 -0600, you wrote:
Hallo a Leslie,
Tha mi an deochas gu bheil thu math Di-Domhnaich breagha seo.
I hope that you are well this beautiful Sunday.

Tha an t-side breagha ann an Ontario an-diugh. Tha i grianach agus tha i
blath.
The weather is beautiful in Intario today.It is sunny and it is warm.

ad 's gabh ti leam. 
When you are here again, come and take tea with me.

Tapadh leat, bidh mi toilichte ag ol ti leat. 
(Yikes...trying to say :
Thank you, I will be happy drinking tea with you.


I like the mountains, too, but I think there is no sea in them.

 Ah, gu dearanh:) Ach 's toil leam mara agus tha i aonaranch agam.

Yes,indeedbut I like(love) the ocean and I have lonely in me it.
(I hope this can translate..I am missing it(the ocean)   'Se ainm air a' ghrunn agam "Taigh Gàidhlig Calgary". 'Se uile dhinn
luchd-ionnsachaidh. 
 The name of my group is "..." All of us are learners.

Chan eil me fhios am gu bheil tha i ghrunn ann an Calgary.
I did not know that there is a group in Calgary.

Tha mi sona a'cluintinn siud.
I am glad hearing that. 
 
  An aithne dhut Frank Wilson? Tha e a' fuireach ann an Newmarket
cuideachd. 'Se tidsear Ghàidhlig a tha ann, tha mi a' smaoineachadh.
 (Do you know ? He lives in Newmarket also. He's a teacher of
Gaelic, I think.

Bha mi a'bruidhinn Frank Wilson air *telephone*.
I was speaking to F.W. on the ..

'Se tidsear Ghaidhlig a tha ann, ach tha mi oilneannach Gaidhlig a Toronto
( U of T)
He is a Gaelic teacher but I am a Gaelic student in Toronto.

Cha fhios am de an leasan Nemarket.
I did not know about the Newmarket lessons.( until after I had been at the
lessons in Toronto for about a year)

Beannachd leat, Eilidh
 
_

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
 A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
 --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-12 Thread Leslie Gadallah

Hai Eilidh

 Hallo a Leslie,
 Bha Calgary a'tadhal agam an Iuchair.
 I was visiting Calgary in July.

 Nuair gum bi thu an sin a rithist, trobhad 's gabh ti leam. 
When you are here again, come and take tea with me.

 S'toil leam. Tha i gle snog *around* Eau Claire Market.
 I like it.It is very pretty around Eau Claire Market.

  'Se baile breagha a tha Calgary, le mòran cnocan, ach le droch shìde,
fuar agus goathach ann. Tha e coltach ri Alba gu ìre bheag, ach gun an
t-uisge.
  Calgary is a pretty city, with many hills, but with awful
weather, cold and windy. It's like Scotland to a small degree, but
without the rain.

 Tha na beanntan . . .
 
 Tha na mara mor agus laidir cuideachd.
 The sea(ocean) is great and stong too.

'S toil leam na beanntan cuideachd, ach tha mi a' saoilsinn nach bi
mara ann.
I like the mountains, too, but I think there is no sea in them.

 A bheil thu an oileanaich Gaidhlig?
 Are you a gaelic student?

  Tha. 'Se oileanach bochd Ghàidhlig a tha mi. Tha fios aig Aonghas
sin.
 Yes. It's a poor student of Gaelic that I am. Angus knows this.


 Where do you have your lessons?

  'Se ainm air a' ghrunn agam "Taigh Gàidhlig Calgary". 'Se uile dhinn
luchd-ionnsachaidh. 
 The name of my group is "..." All of us are learners. 
(Anybody--is "dhinn" okay here? Can it be considered partative if
everyone's included?) 
 
 Tha mi a fuireach ann an Newmarket,Ont 
 
  An aithne dhut Frank Wilson? Tha e a' fuireach ann an Newmarket
cuideachd. 'Se tidsear Ghàidhlig a tha ann, tha mi a' smaoineachadh.
 (Do you know ? He lives in Newmarket also. He's a teacher of
Gaelic, I think.

Slàn
Les
_

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
 A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
 --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -[gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-10 Thread Lois\Ted Macdonald

Hallo a h-uile duine, agus tha mise a' ciallachadh a h-uile duine.
(Hello everybody, and I do mean everbody.)

Ma tha thu a' leughadh a' theachdaireachd seo, carson nach sgri\obh air ais 
agus cuir freagairt agad air an liosta ?
(If you are reading this message, why not write back and put your answer on 
the list?)

De an t-ainm a tha ort? (What is your name?)

Cait a bheil thu a' fuireach? (Where do you live?)

Feuch beagan Ga\idhlig, neo 's docha 's fhearr leatsa Beurla.
(Try a little Gaelic, or perhaps you prefer English. Let's hear from you.)

Sla\n leibh,

Eideard

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -Re: [gaidhlig-gu-leor] Hallo/ Hello

2000-08-10 Thread richards

Hallo Eideard,
Ciamar a tha thu feasgar seo?
How are you this evening

Tha beagan,beagan Gaidhlig agam.
I have a little little Gaelic.

Cuir ceart tha Ghaidhlig agam,ma se do thoil e.
Please correct my Gaelic.

Is mise Eilidh.
My name is Ellen.

Tha mi a fuireach ann an Newmarket,Ont ach ruagadh mi a Alpa Nuaidh.
I am living in Newmarket Ont. but I was born in Nova Scotia.

Tha mi nam thidsear.
I am a teacher.

Co as a tha thu?
Where are you from?

A bheil thu a mealtainn ag obair ann do garadh?
A bheil thu an garadh?

Are you enjoying working in your garden?
Do you have a garden?

Bha mi ag ithe feoil agus buntata feasgar seo. 
I was eating meat and potatoes this evening.( Can this translate as: I
ate)

Tha mi ag ol cofaidh a nis.
I am drinking coffee now.

Gabh do naidheachd.
Tell your news.

Feumaidh mi falbh,
I must leave.
Eilidh
  
At 03:48 PM 8/11/00 -0400, you wrote:
Hallo a h-uile duine, agus tha mise a' ciallachadh a h-uile duine.
(Hello everybody, and I do mean everbody.)

Ma tha thu a' leughadh a' theachdaireachd seo, carson nach sgri\obh air ais 
agus cuir freagairt agad air an liosta ?
(If you are reading this message, why not write back and put your answer on 
the list?)

De an t-ainm a tha ort? (What is your name?)

Cait a bheil thu a' fuireach? (Where do you live?)

Feuch beagan Ga\idhlig, neo 's docha 's fhearr leatsa Beurla.
(Try a little Gaelic, or perhaps you prefer English. Let's hear from you.)

Sla\n leibh,

Eideard

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -