RE: Re: [guifi-usuaris] Afegir domini a servidors dns esclaus

2007-02-13 Conversa Marc Serra
pMoltes gragrave;cies ;)/ppnbsp;Trastejareacute; amb el majomo.cat que 
el tinc una mica abandonat i m#39;aniragrave; perfecte per fer les proves, ja 
em sentireu plorar si alguna cosa no em funciona :) /ppnbsp;/phr /br 
/br /br /pnbsp;/pdiv id=rep style=padding-left: 10pxdiv 
id=repRep style=border-left: 2px solid red; padding-left: 10px 
Us explico el meu cas 
per si us serveix d#39;alguna cosa :P br / br /Per comenccedil;ar, 
dir-vos que disposo d#39;ip Fixe ( 80 28 206 48). br /Vaig donar d#39;alta 
el domini node.cat a a href=http://zonedit.com;zonedit.com/a . br 
/Primer de tot vaig crear el HOST a a 
href=http://zoneedit.com;zoneedit.com/a : server.node.cat apuntant a la 
meva IP publica d#39;internet. br /Tot seguit hi vaig afegir el meu server 
com a NS (nameserver) d#39;internet. Eacute;s a dir una cop server.node.cat 
ja existia, el vaig donar d#39;alta com a NameServer. Els nameservers 
d#39;internet no son cap tonteria ni conveacute; remenar-los sense tenir-ne 
experiegrave;ncia ja que podriem fer un xafastre important ja que les adreces 
que afegiu al vostre DNS es publicaran a internet. br / br /Un cop en meu 
server es comporta com a NS replicant d#39;internet vaig procedir a afegir-hi 
meacute;s hosts al bind. br /server.node.cat br /www.node.cat br /etc.. 
br /Ara ja no em cal fer-ho a a 
href=http://zoneedit.com;zoneedit.com/a, ho faig al meu server. br / br 
/Degut a que el que posu al meu DNS es publica a internet, vaig haber 
d#39;afegir uns filtres al named.conf perquegrave; es comporteacute;s 
diferent dependent on on arrivi la peticioacute;, desde internet o desde la 
LAN (guifinet en aquest cas). br /Si la peticioacute; arriva desde internet 
i s#39;intenta resoldre www.node.cat el resultat eacute;s 80 28 206 48. br 
/Si ariva desde guifi el resultat eacute;s a 
href=http://10.138.4.66;10.138.4.66/a. br /Aixograve; es pot aconseguir 
amb la comanda: view br /exemple de peticioacute; Interna: br / br 
/view quot;internalquot; { br /match-clients { a 
href=http://127.0.0.1;127.0.0.1/a; a 
href=http://10.0.0.0/8;10.0.0.0/8/a; a 
href=http://172.0.0.0/8;172.0.0.0/8/a; };  
 br /recursion yes; br / br /zone 
quot;node.catquot; IN { br /type master; br /file 
quot;node.cat.localquot;; br /allow-transfer { any; }; br 
/allow-update { none; }; br /}; br /etc... br / br 
/Exemple de peticioacute; externa: br / br /view quot;externalquot; { 
br /match-clients { any; };  
 br /recursion no; br / br /zone quot;node.cat quot; IN { br 
/type master; br /file quot;node.cat.internetquot;; br / 
  allow-transfer { none; }; br /allow-update { none; }; 
br /}; br /etc... br / br /Com veieu, la zona eacute;s la mateixa 
: node.cat br /Perograve; degut als filtres, fa servir un fixter de 
configuracioacute;, o altre: br /node.cat.local o node.cat.internet br / 
br /Un cop fet aixograve; desde internet, tots els hosts que creo, 
teacute;nen sempre la mateixa ip. br /Despreacute;s amb l#39;ajuda del 
apache i el mod PROXY, puc fer que desde internet puguin veure per exemple la 
web de la ragrave;dio de la teulada posant el nom barriosona.node.cat que en 
principi no te res a veure amb la ip d#39;internet sino que eacute;s una 
privada. a href=http://10.138.4.65;10.138.4.65/a. br / br /Apart he 
aporfitat per posar la configuracioacute; de DNS invers que pel que veig els 
dns de a href=http://guifi.net;guifi.net/a no fan servir, eacute;s a 
dir: br /-- br /C:\gt;nslookup a 
href=http://10.138.4.65;10.138.4.65/a br /Servidor: server.node.cat br 
/Address:  a href=http://127.0.0.1;127.0.0.1/a br /Nombre: 
barriosona.node.cat br /Address:  a 
href=http://10.138.4.65;10.138.4.65/a br /-- br 
/C:\gt;nslookup barriosona.node.cat br /Servidor: server.node.cat br 
/Address:  a href=http://127.0.0.1;127.0.0.1/a br /Nombre: 
barriosona.node.cat br /Address:  a 
href=http://10.138.4.65;10.138.4.65/a br /--- br /I un 
exemple amb la ip resolta desde un NS d#39;internet ( a 
href=http://tais.rediris.es;tais.rediris.es/a ) br /C:\gt;nslookup 
barriosona.node.cat a href=http://tais.rediris.es;tais.rediris.es/a br 
/Servidor:  a href=http://tais.rediris.es;tais.rediris.es/a br 
/Address:  a href=http://130.206.1.39;130.206.1.39/a br /Respuesta no 
autoritativa: br /Nombre: server.node.cat br /Address:  a 
href=http://80.28.206.48;80.28.206.48/a br /Aliases: 
barriosona.node.cat br /-- br /Adjunto els fitxers del meu bind per si 
algu els vol com exemple :P br / br /Miquel Martos br / 
 /div/div___
guifi-usuaris mailing list
guifi-usuaris@llistes.projectes.lafarga.org

RE: Re: [guifi-usuaris] Afegir domini a servidors dns esclaus

2007-02-12 Conversa Marc Serra
p Respecte a la configuracioacute; de dns no seacute; si ho feu 
aquiacute;, perograve; si eacute;s el cas, podrieu fer un comesfa de com 
configurar els dns per a donar diferents ips en funcioacute; del punt 
d#39;acceacute;s, eacute;s a dir, si eacute;s de lan o 
d#39;internet?/ppnbsp;Eacute;s una cosa que em teacute; interessat, 
perograve; la veritat eacute;s que aixograve; dels dns em mareja bastant 
gt;lt; /pdiv id=rep style=padding-left: 10pxdiv id=repRep 
style=border-left: 2px solid red; padding-left: 10px 
  Fet. br / br /Suposo que 
funciona, perquegrave; he anat a guifi.evt,.cat i em surt el br /servidor 
de l#39;escola vedrina ;) br / br /De pas he vist que despreacute;s de la 
moguda al CEPA, no hem perdut la br /connexioacute; cap a Tona. br / br 
/En/na Carles Guadall Blancafort ha escrit: br /gt; Hola, br /gt; br 
/gt; Els que gestioneu servidors DNS podrieu afegir el domini evt.cat com a 
br /gt; servidor esclau dels vostres servidors la ip del servidor master 
eacute;s: br /gt; 10.138.62.2 br /gt; br /gt; I si a meacute;s a 
meacute;s aquests servidors estan connectats a un ADSL i seria br /gt; 
possible muntar el domini evt.cat fent servir vistes per tal que les br /gt; 
consultes d#39;internet responguessin amb IP#39;s d#39;Internet em 
fariacute;eu un gran br /gt; favor! br /gt; br /gt; br /gt; br 
/gt; Resum br /gt; br /gt; Domini evt.cat br /gt; Master Guifi: 
10.138.62.2 br /gt; Master Internet: 213.97.40.92 br /gt; br /gt; br 
/gt; Moltes Gragrave;cies br /gt; br /gt; Carles Guadall br /gt; 
br /gt; ___ br /gt; 
guifi-usuaris mailing list br /gt; 
guifi-usuaris@llistes.projectes.lafarga.org br /gt; 
https://llistes.projectes.lafarga.org/cgi-bin/mailman/listinfo/guifi-usuaris 
br /gt; br /gt; br /gt; br / br / br 
/___ br /guifi-usuaris mailing 
list br /guifi-usuaris@llistes.projectes.lafarga.org br 
/https://llistes.projectes.lafarga.org/cgi-bin/mailman/listinfo/guifi-usuaris 
br //div/div___
guifi-usuaris mailing list
guifi-usuaris@llistes.projectes.lafarga.org
https://llistes.projectes.lafarga.org/cgi-bin/mailman/listinfo/guifi-usuaris