[JOKES]

2001-08-06 Прати разговор Ognian Gerassimov
ïÂÑ×Á: íÌÁÄ ÐÉÓÁÔÅÌ ÔßÒÓÉ ÏÐÉÔÎÁ ÓÅËÒÅÔÁÒËÁ. óÌÅÄ 20 ÇÏÄÉÎÉ: ïÐÉÔÅÎ ÐÉÓÁÔÅÌ ÔßÒÓÉ ÍÌÁÄÁ ÓÅËÒÅÔÁÒËÁ. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * PLEASE do not post offensive jokes * List info and instructions are available at

[JOKES] Topic: The blonds' power

2001-08-06 Прати разговор Ognian Gerassimov
úÁÇÌÁ×ÉÅ : ÎÑÍÁ 2 ÂÌÏÎÄÉÎËÉ ÓÅ ÒÁÚÈÏÖÄÁÔ × ÐÁÒËÁ. ëßÍ ÔÑÈ ÓÅ ÐÒÉÂÌÉÖÁ×Á ÍÌÁÄ ÍßÖ É ÇÉ ÚÁÇÏ×ÁÒÑ: - úÄÒÁ×ÅÊÔÅ, ÁÚ ÓÅ ËÁÚ×ÁÍ ðÅÔßÒ, Á ×ÉÅ? - îÉÅ ÎÅ - ÏÔÇÏ×ÏÒÉÌÉ ÂÌÏÎÄÉÎËÉÔÅ. çìáóõ÷áê ÷ÉÃÁ Å ÏÔ: áÎÏÎÉÍÅÎ , ÐÕÂÌÉËÕ×ÁÎ ÎÁ

Re: [JOKES] kyde sa mi parite

2001-08-06 Прати разговор Ognian Gerassimov
this equation is wrong 100c = (10c)^2 100c = ((10)^2)c - Original Message - From: Stanislava Atanasova [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, August 02, 2001 3:49 PM Subject: [JOKES] kyde sa mi parite Theorem: 1$ = 1c. Proof: And another that gives you a sense of

[JOKES] robots

2001-08-06 Прати разговор Milena
http://www.wearerobots.com/home.html mim Sirma AI