[NTG-context] showcase on mac?

2008-09-28 Thread Frans Goddijn
Willi Egger helped me get a minimal install working on my mac and I'm 
working on a collection of columns illustrated with pictures. It's 
been a while since I used Context so I want to download some basic 
manuals to refresh my memory and learn new things.

On my Windows machine I can view/navigate and download manuals from the
http://www.pragma-ade.nl/showcase.pdf
page, but on my mac this doesn't work. In the Safari browser, nothing 
happens if I click on the manuals link. In Firefox, the showcase PDF 
is downloaded and I can open it. After allowing the file to go full 
screen, I get error messages for the links there was an error opening 
this document/ the file cannot be found', execpt on the quit link ;-)

Is there a simple thing I should change to make it work on the mac as 
well?

Groet,

Frans Goddijn
www.kostverlorenvaart.nl
___
If your question is of interest to others as well, please add an entry to the 
Wiki!

maillist : ntg-context@ntg.nl / http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
webpage : http://www.pragma-ade.nl / http://tex.aanhet.net
archive : https://foundry.supelec.fr/projects/contextrev/
wiki : http://contextgarden.net
___


Re: [NTG-context] showcase on mac?

2008-09-28 Thread Frans Goddijn
I noticed that manuals are available from
http://wiki.contextgarden.net/Main_Page
as well so I won't worry too much about my Mac browsers' hesitations

Frans

On 28 sep 2008, at 14:08, Wolfgang Schuster wrote:


Am 28.09.2008 um 13:40 schrieb Frans Goddijn:

 Willi Egger helped me get a minimal install working on my mac and I'm
 working on a collection of columns illustrated with pictures. It's
 been a while since I used Context so I want to download some basic
 manuals to refresh my memory and learn new things.

 On my Windows machine I can view/navigate and download manuals from
 the
 http://www.pragma-ade.nl/showcase.pdf
 page, but on my mac this doesn't work. In the Safari browser, nothing
 happens if I click on the manuals link. In Firefox, the showcase PDF
 is downloaded and I can open it. After allowing the file to go full
 screen, I get error messages for the links there was an error opening
 this document/ the file cannot be found', execpt on the quit
 link ;-)

 Is there a simple thing I should change to make it work on the mac as
 well?

Works here with Safari and Adobe Reader.

Wolfgang

___
If your question is of interest to others as well, please add an entry to the 
Wiki!

maillist : ntg-context@ntg.nl / http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
webpage : http://www.pragma-ade.nl / http://tex.aanhet.net
archive : https://foundry.supelec.fr/projects/contextrev/
wiki : http://contextgarden.net
___


Re: [NTG-context] showcase on mac?

2008-09-28 Thread Frans Goddijn
When I click on the showcase link, my Firefox 3.0.3 _downloads_ de 
PDF, doesn't show it in the browser. I then double click the 
downloaded file, Adobe Reader 8.1.2 starts up and if I click a link, 
it says There was an error opening this document. This file cannot be 
found.

I deleted the Reader and downloaded/installed Reader 9.0.0 from the 
Adobe website. This time no error message but also no action when I 
click on any link but quit

Still, it must be something on my machine, since others don't have 
this problem.

Best

FransOn 28 sep 2008, at 14:13, Hans Hagen wrote:

Frans Goddijn wrote:
 Willi Egger helped me get a minimal install working on my mac and I'm
 working on a collection of columns illustrated with pictures. It's
 been a while since I used Context so I want to download some basic
 manuals to refresh my memory and learn new things.

 On my Windows machine I can view/navigate and download manuals from 
 the
 http://www.pragma-ade.nl/showcase.pdf
 page, but on my mac this doesn't work. In the Safari browser, nothing
 happens if I click on the manuals link. In Firefox, the showcase PDF
 is downloaded and I can open it. After allowing the file to go full
 screen, I get error messages for the links there was an error opening
 this document/ the file cannot be found', execpt on the quit 
 link ;-)

 Is there a simple thing I should change to make it work on the mac as
 well?

doesn't acrobat work? (the mac pdf browser is somewhat limited); best
use acrobat reader as plugin


-
  Hans Hagen | PRAGMA ADE
  Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
 tel: 038 477 53 69 | fax: 038 477 53 74 | www.pragma-ade.com
 | www.pragma-pod.nl
-
___
If your question is of interest to others as well, please add an entry 
to the Wiki!

maillist : ntg-context@ntg.nl / http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
webpage : http://www.pragma-ade.nl / http://tex.aanhet.net
archive : https://foundry.supelec.fr/projects/contextrev/
wiki : http://contextgarden.net
___

___
If your question is of interest to others as well, please add an entry to the 
Wiki!

maillist : ntg-context@ntg.nl / http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
webpage : http://www.pragma-ade.nl / http://tex.aanhet.net
archive : https://foundry.supelec.fr/projects/contextrev/
wiki : http://contextgarden.net
___


[NTG-context] translation question

2007-01-18 Thread Frans Goddijn
Note: this is not about ConTeXt (I have used ConTeXt but not actively 
these days) but I'm sending in this question as per suggestion to me 
by Hans Hagen.

Sarah, the daughter of a friend, is studying at Carnegie Mellon 
University where she's designing games with a group called the Game 
Creation Society. One of the games produced popped up on a Czech 
download site with a Czech text and Sarah and her group would like to 
know what the text means...

Any Czech here who'd care to translate or give a general impression 
in English of what the text says? Hans Hagen said there might me.

Thanks for your time,

Frans
[EMAIL PROTECTED]
www.rijksbinnenhaven.nl


///
Sarah writes:

This is about one of the GCS games... It's been put up on some free
game downloading site, and he found a different foreign website
that has it on it.


Power Monkey je novinkou z dílny týmu Game Creation Society.
Jejich díla je tøeba brát smrtelnì vážnì už jen proto, že jde o
seskupení profesionálních vývojáøù, kteøí se ve volném èase baví
tvorbou nezávislých titulù. Konkrétnì tenhle je roztomilou arkádou
s opièkou v hlavní roli. Jako každá správná opice, má i tahle
velice ráda banány. Nìjaký dobrodinec jí pøitom poházel po dvou na
zaèátku dostupných úrovních spoustu kusù lahodného žlutého ovoce.
Úkolem hráèe tedy není nic jiného, než se jimi proskákat a všechny
banány v èasovém limitu sežrat. Povede-li se dokonèit dva poèáteèní
levely, otevøe se ještì bonusový tøetí.
Power Monkey se hraje dokonale pohodovì. Èas, který je na
jednotlivé levely nasazen, není úplnì benevolentní, napodruhé èi
nejpozdìji napotøetí už ale vìtšina hráèù úroveò dokonèí. K
ovládání slouží základní kombinace WASD a myši, celkový dobrý dojem
pak dotváøí audiovizuální zpracování, možná ne dokonalé, rozhodnì
ale roztomilé a zejména v lesním levelu velmi stylové. Power Monkey
je zkrátka pìkná 3D arkáda, jež potìší zejména mladší hráèe. ___
ntg-context mailing list
ntg-context@ntg.nl
http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context