Re: [terminologia] Markup tag

2005-08-01 Conversa Jaume Quintanilla GuinotHola,

Faig vacances fins al 22 d'agost. Us podeu posar en contacte amb Àngels Ruiz 
(937 288 872, [EMAIL PROTECTED]) o Sílvia Monné (937 289 366, [EMAIL 
PROTECTED]).

Estoy de vacaciones hasta el 22 de agosto. Podéis poneros en contacto con 
Àngels Ruiz (937 288 872, [EMAIL PROTECTED]) o Sílvia Monné (937 289 366, 
[EMAIL PROTECTED]).

Jaume


Advertencia legal:
Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales,
especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen
exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha
recibido por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le
rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo,
y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o
comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena
de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad,
rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles
perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera
otras manipulaciones efectuadas por terceros.


Advertiment legal:
Aquest missatge i, si escau, els fitxers annexos tenen caire confidencial,
especialment pel que fa a les dades personals, i s'adrecen exclusivament al
destinatari referenciat. Si no es tracta d'aquest i l'ha rebut per error o se li
ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta
mateixa via i el destrueixi o l'esborri, i que en tot cas s'abstingui 
d'utilitzar,
reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers
annexos, tot sota pena d'entrar en responsabilitats legals. L'emissor no 
garanteix
la integritat, la rapidesa o la seguretat d'aquest correu, ni es responsabilitza
de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o
qualssevol altres manipulacions que facin tercers.


Disclaimer:
This message and any attached files transmitted with it, is confidential,
especially as regards personal data. It is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended 
recipient
and have received this information in error or have accessed it for any reason,
please notify us of this fact by email reply and then destroy or delete the 
message,
refraining from any reproduction, use, alteration, filing or communication to 
third
parties of this message and attached files on penalty of incurring legal
responsibilities. The sender does not guarantee the integrity, the accuracy, the
swift delivery or the security of this email transmission, and assumes no
responsibility for any possible damage incurred through data capture, virus
incorporation or any manipulation carried out by third parties.

Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/Re: [terminologia] Markup tag

2005-08-01 Conversa manel
Segons [http://en.wikipedia.org/wiki/Tagging] es podria parlar
d'etiqueta perquè /tagging/ seria posar etiquetes. Ara bé, donada la
traducció al francès, marqueur, podríem deixar-ho també com marcador. Jo
donaria qualsevol dels dos com bo.

En/na Joan Sala Soler ha escrit:

 Bones,

 Sempre he traduït tag com a etiqueta quan es parla de llenguatges
 informàtics (vegeu HTML, XML, SGML, etc.), però avui m'ha picat de
 consultar-ho al Termcat i al Recull de termes, aquí és a on em
 comencen a sortir els dubtes.


 Al Recull de termes:

 tag - m marcador Al Termcat:

 etiqueta
 Informàtica

 ca  etiqueta, f
 es  etiqueta
 fr  étiquette
 fr  marqueur
 en  markup tag
 en  tag

 Definicions
 ca: Informació enquadrada pels signes  que indica característiques
 diverses de l'element a què s'afegeix.

 Notes
 ca: Per exemple, informació sobre la tipografia en la programació de
 pàgines web o informació sintàctica per a l'etiquetatge de textos en
 lingüística computacional. Bé, m'agradaria saber què en penseu:

 - Creieu que la definició que en dóna el Termcat és correcta?

 - Marcador seria una bona traducció en el cas que exposo?

 - Suposant que tant marcador com etiqueta fossin traduccions
 correctes en referir-nos a l'HTML. Penseu que un dels dos termes és
 preferible?


 Si no sabeu de què parlo podeu trobar informació detallada a la
 Wikipedia anglesa:

 - Markup (computing)
 http://en.wikipedia.org/wiki/Markup_%28computing%29

 - Markup language
 http://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language


 Gràcies,
__ 
Renovamos el Correo Yahoo! 
Nuevos servicios, más seguridad 
http://correo.yahoo.es


Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/