Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-15 Thread Lukasz Majewski
: Lukasz Majewski > > > > Sent: 2019年8月15日 15:15 > > > > To: Chuanhua Han > > > > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > > > > ; U-Boot-Denx ; Pan > > > > Jiafei ; Jagan Teki > > > > ; Ruchika Gupta > &

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-15 Thread Chuanhua Han
> -Original Message- > From: Lukasz Majewski > Sent: 2019年8月15日 15:54 > To: Chuanhua Han > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > ; U-Boot-Denx ; Pan Jiafei > ; Jagan Teki ; Ruchika > Gupta > Subject: Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI D

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-15 Thread Lukasz Majewski
: Lukasz Majewski > > > > Sent: 2019年8月14日 19:39 > > > > To: Chuanhua Han > > > > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > > > > ; U-Boot-Denx ; Pan > > > > Jiafei ; Jagan Teki > > > > ; Ruchika Gupta > &

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-15 Thread Chuanhua Han
> -Original Message- > From: Lukasz Majewski > Sent: 2019年8月15日 15:15 > To: Chuanhua Han > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > ; U-Boot-Denx ; Pan Jiafei > ; Jagan Teki ; Ruchika > Gupta > Subject: Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI D

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-15 Thread Lukasz Majewski
: Lukasz Majewski > > > > Sent: 2019年8月14日 18:53 > > > > To: Chuanhua Han > > > > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > > > > ; U-Boot-Denx ; Pan > > > > Jiafei ; Jagan Teki > > > > ; Ruchika Gupta > &

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-14 Thread Chuanhua Han
> -Original Message- > From: Lukasz Majewski > Sent: 2019年8月14日 19:39 > To: Chuanhua Han > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > ; U-Boot-Denx ; Pan Jiafei > ; Jagan Teki ; Ruchika > Gupta > Subject: Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI D

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-14 Thread Lukasz Majewski
: Lukasz Majewski > > > > Sent: 2019年8月14日 16:57 > > > > To: Chuanhua Han > > > > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > > > > ; U-Boot-Denx ; Pan > > > > Jiafei ; Jagan Teki > > > > ; Ruchika Gupta > > > > Subject: Re: [

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-14 Thread Chuanhua Han
> -Original Message- > From: Lukasz Majewski > Sent: 2019年8月14日 18:53 > To: Chuanhua Han > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > ; U-Boot-Denx ; Pan Jiafei > ; Jagan Teki ; Ruchika > Gupta > Subject: Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI D

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-14 Thread Lukasz Majewski
15:45 > > > > To: Chuanhua Han > > > > Cc: Wolfgang Denk ; Shengzhou Liu > > > > ; Ruchika Gupta ; > > > > Jagan Teki ; Simon Glass ; > > > > Prabhakar Kushwaha ; U-Boot-Denx > > > > ; Pan Jiafei > > > > Subject:

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-14 Thread Chuanhua Han
> -Original Message- > From: Lukasz Majewski > Sent: 2019年8月14日 16:57 > To: Chuanhua Han > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > ; U-Boot-Denx ; Pan Jiafei > ; Jagan Teki ; Ruchika > Gupta > Subject: Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI D

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-14 Thread Chuanhua Han
> -Original Message- > From: Lukasz Majewski > Sent: 2019年8月14日 16:57 > To: Chuanhua Han > Cc: Jagan Teki ; Xiaowei Bao > ; U-Boot-Denx ; Pan Jiafei > ; Jagan Teki ; Ruchika > Gupta > Subject: Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI D

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-14 Thread Lukasz Majewski
> > ; Pan Jiafei > > Subject: [EXT] Re: [U-Boot] [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM > > flash for non-DM SPL > > > > Caution: EXT Email > > > > On Fri, Jun 21, 2019 at 7:51 AM Chuanhua Han > > wrote: > > > > > > This pa

Re: [U-Boot] [EXT] Re: [PATCH v4 1/5] spl: dm: disable SPI DM flash for non-DM SPL

2019-08-14 Thread Chuanhua Han
> -Original Message- > From: Jagan Teki > Sent: 2019年8月14日 15:45 > To: Chuanhua Han > Cc: Wolfgang Denk ; Shengzhou Liu ; > Ruchika Gupta ; Jagan Teki ; > Simon Glass ; Prabhakar Kushwaha > ; U-Boot-Denx ; Pan > Jiafei > Subject: [EXT] Re: [U-Boot] [PATC