[உபுண்டு_தமிழ்] (no subject)

2012-07-19 திரி sukenthiran mohan
எனக்கு UBUNTU வை எவ்வாறு customization செய்வது எப்படி என்று. முழு விளக்கத்துடன் தரமுடியுமா. (அதாவது எவ்வாறு எமக்கு எற்ற மாதிரி UBUNTU வை மாற்றி அமைப்பது , logo.software,also) எனக்கு தமிழ் விளக்கத்துடன் வேண்டும். உங்களுடைய பதிலுக்காக காத்திருக்கும்நண்பண்

[உபுண்டு_தமிழ்]command மூலம் எவ்வாறு

2012-07-20 திரி sukenthiran mohan
கிழ் உள்ள command மூலம் எவ்வாறு customizing செய்ய முடியம் என்று தமிழ் விளக்கத்துடன் தரமுடியுமா.see the my attachment also customizing_ #install requirements sudo apt-get install squashfs-tools genisoimagechroot #create new working directory cd ~ mkdirlivecdtmp #

[உபுண்டு_தமிழ்] (no subject)

2012-07-20 திரி sukenthiran mohan
command மூலம் எவ்வாறு full customizing செய்ய முடியம் என்று தமிழ் விளக்கத்துடன் தரமுடியுமா. (add software.themes.logo.wallpaper,also) -- Ubuntu-l10n-tam mailing list Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com

[உபுண்டு_தமிழ்] (no subject)

2012-07-24 திரி sukenthiran mohan
எனக்கு தழிழ் விளக்கத்துடன் ubuntu வை எவ்வாறு மாற்றி அமைக்க முடியும் என தர முடியுமா.மாற்றும் போது புதிய software,themes.logo.wallpaper சகலவற்றையும் மாற்றி அமைக்க கூடியதாக தர முடியுமா -- Ubuntu-l10n-tam mailing list Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com

[உபுண்டு_தமிழ்] how to make own ubuntu live cd

2012-07-28 திரி sukenthiran mohan
-- Ubuntu-l10n-tam mailing list Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam