Lỗi không tương thích?

2009-03-02 Hội thoại Vu Phan Gia
Trong văn bản của SWrite, nếu đánh dấu một vài chữ bằng công cụ bút đánh dấu
(high light) thì khi mở văn bản đó bằng Word sẽ không xóa được màu đã đánh
dấu.
Phải chăng SWrite không tương thích hoàn toàn với Word? Có nên sửa hay là
vẫn để như vậy?

-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn
Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn

-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn
Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn


Re: Lỗi không tương thích?

2009-03-02 Hội thoại Vu Phan Gia
Ừ, gửi nhầm cửa rồi. Sorry mọi người :)

2009/3/2 Vu Phan Gia phangi...@gmail.com


 Trong văn bản của SWrite, nếu đánh dấu một vài chữ bằng công cụ bút đánh
 dấu (high light) thì khi mở văn bản đó bằng Word sẽ không xóa được màu đã
 đánh dấu.
 Phải chăng SWrite không tương thích hoàn toàn với Word? Có nên sửa hay là
 vẫn để như vậy?

 --
 Phan Gia Anh Vu, EdD.
 Dean of Faculty of Pedagogy
 University of Dalat
 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
 Vietnam www.dlu.edu.vn
 Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn

 --
 Phan Gia Anh Vu, EdD.
 Dean of Faculty of Pedagogy
 University of Dalat
 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
 Vietnam www.dlu.edu.vn
 Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn

-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn
Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn