Re: Hiệu ứng lạ

2009-06-05 Hội thoại Vũ Đỗ Quỳnh

Vu Phan Gia phangi...@gmail.com a écrit :


Chào mọi người!
Tôi đang sử dụng OOo 3.0 trên nền Ubuntu.
Sau khi tôi gỡ bỏ OOo 3.0 để cài 3.1 không thành công, tôi đã cài lại bản
3.0 để dùng.


Cài 3.1 không nhất thiết phải gỡ bỏ 3.0-Ubuntu

Có thể cài song song 3.1 vào /opt (hình nhữ gói .deb sẽ cài tự động  
vào đây nếu không gỡ bỏ 3.0), không ảnh hưởng gì :


Trước đây tôi đà làm như thế để thử 3.0 với Ubuntu 8.04 (dùng OOo 2.4).


Hiện nay, tôi gặp phải hiện tượng này: khi trỏ vào một mục trong menu thì
bảng chọn cho menu hiện ra nhưng
bảng hiện ra với kích thước lớn gần gấp 2 lần kích thước thật, sau đó mới
thu nhỏ lại thành kích thước bình thường.
Có ai gặp hiện tượng như tôi gặp không và nếu có thì khắc phục bằng cách
nào?


Chưa gặp bao giờ.--

Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique


-
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.orgRe: Hiệu ứng lạ

2009-06-05 Hội thoại Vu Phan Gia
Lúc đầu thì tôi cài song song, nhưng bị xung đột với CORE nên gỡ đi. Giờ thì
bị hiệu ứng lạ
Bác nào biết bản OOo 3.1 cho x64 ở đâu xin chỉ giúp (bản tiếng Anh trên SUN
là cho i386, không cài được cho máy chạy 64bit)

Vào 07:15 Ngày 06 tháng 6 năm 2009, Vũ Đỗ Quỳnh vu.do.qu...@auf.org đã
viết:

 Vu Phan Gia phangi...@gmail.com a écrit :

  Chào mọi người!
 Tôi đang sử dụng OOo 3.0 trên nền Ubuntu.
 Sau khi tôi gỡ bỏ OOo 3.0 để cài 3.1 không thành công, tôi đã cài lại bản
 3.0 để dùng.


 Cài 3.1 không nhất thiết phải gỡ bỏ 3.0-Ubuntu

 Có thể cài song song 3.1 vào /opt (hình nhữ gói .deb sẽ cài tự động vào đây
 nếu không gỡ bỏ 3.0), không ảnh hưởng gì :

 Trước đây tôi đà làm như thế để thử 3.0 với Ubuntu 8.04 (dùng OOo 2.4).

  Hiện nay, tôi gặp phải hiện tượng này: khi trỏ vào một mục trong menu thì
 bảng chọn cho menu hiện ra nhưng
 bảng hiện ra với kích thước lớn gần gấp 2 lần kích thước thật, sau đó mới
 thu nhỏ lại thành kích thước bình thường.
 Có ai gặp hiện tượng như tôi gặp không và nếu có thì khắc phục bằng cách
 nào?


 Chưa gặp bao giờ. --

 Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique


 -
 To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
 For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org
-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn