என்னும் சொல்லுக்கு ஒத்த செய்தி ஏதும் கிட்டவில்லை tala da ne