NIN
Broj 2817
23.12.2004


Opasni jubileji

Srpski entitet strahuje od gaÅenja u oba sluÄaja: i ako MladiÄ zavrÅi u 
Hagu, i ako ostane begunacNiÅta u Bosni danas nije vaÅnije od datuma i niÅta se ne da razumeti bez 
kalendara, a u bosanskom novogodiÅnjem kalendaru najvaÅniji su datumi masakr 
u Srebrenici, optuÅnica za genocid protiv Radovana KaradÅiÄa i Ratka 
MladiÄa i Dejtonski sporazum, tim politiÄkim i hronoloÅkim redosledom. Dve 
hiljade i pete navrÅava se deset godina od ova tri dogaÄaja, a meÄunarodna 
zajednica grozi se i pomisli da KaradÅiÄ i MladiÄ na slobodi doÄekaju 
jubilej srebreniÄkog masakra.

 âOkrugleâ godiÅnjice su neprijatne âna kvadratâ kada se obeleÅavaju 
na stratiÅtima Äije Årtve joÅ traÅe pravdu i meÄu narodima Äije su 
teÅnje ostale nezadovoljene. Za meÄunarodne upravljaÄe izuzetno je neugodno 
veÄ i to Åto Bosnu danas, deset godina i bar desetak milijardi dolara pomoÄi 
kasnije, dele iste nevidljive sile koje su je prvobitno pocepale. A oni nemaju 
boljeg odgovora nego da u Dejtonu obeÄanu multietniÄku demokratiju 
âuterujuâ kaznenim merama koje provode silom, bez dugog marÅa kroz 
institucije sistema i suprotno idealu postizanja vladavine prava putem 
druÅtvenog konsenzusa.Sve je to joÅ nekako i iÅlo dok su mere âpostmodernih kolonijalnih 
upravljaÄaâ, kako visoke meÄunarodne predstavnike u BiH naziva britanski 
ekspert za Bosnu Dejvid Äendler, bile uperene protiv âopstrukcionaÅaâ iz 
redova Srpske demokratske stranke, tvrdokornih KaradÅiÄevih i MladiÄevih 
ideoloÅkih i politiÄkih saveznika iz ratnih vremena. Relativno lako i bez 
veÄeg roptanja primljeno je i EÅdaunovo izricanje drakonskih mera nepoznatih 
modernim politiÄkim sistemima, poput doÅivotne zabrane bavljenja politikom.
MaloduÅna politiÄka elita Republike Srpske gledala je, valjda, da nekako 
âizduraâ i ovog âvisokog predstavnika UN i EUâ (EÅdaunov mandat 
istiÄe u decembru 2005) i da, ÅrtvujuÄi pojedince, âÄuvaâ Republiku 
Srpsku kao glavnu tekovinu graÄanskog rata i Dejtonskog sporazuma.


Sada su se u Bosni promenili i meta i odstojanje visokog predstavnika.
Unazad nekoliko meseci sve se viÅe priÄa o âstrukturnim greÅkamaâ u 
ustrojstvu Republike Srpske. Karla del Ponte ih je pred Savetom bezbednosti UN 
23. novembra nazvala âsistemskim slabostimaâ u oblasti bezbednosti i 
primene pravnog poretka u RS, a Pedi EÅdaun se pozvao na njene reÄi kada je 
krenuo da ispravlja te strukturne greÅke, odnosno da oduzima nadleÅnosti 
Republike Srpske u resorima odbrane i unutraÅnjih poslova. EÅdaun, koji viÅe 
ne krije svoju ambiciju da korenito preuredi dejtonsku Bosnu i Hercegovinu tako 
Åto Äe temeljito promeniti njen Ustav (koji je deo Dejtonskog sporazuma), na 
prvi znak otpora u Republici Srpskoj nagovestio je da se ne moÅe iskljuÄiti 
ni ukidanje Republike Srpske. Onda se povukao, Åacnut kritikom da se ponaÅa 
nezakonito i neustavno (mandat je dobio da sprovodi dejtonske odluke, a ne da 
ih menja), i demantovao da je ikada rekao (banjaluÄkim âNezavisnim 
novinamaâ) da bi Republika Srpska mogla nestati kao rezultat nek!
 ooperativnosti njenih izabranih voÄa.


Deo EÅdaunovog problema je u tome Åto se pravnici Venecijanske komisije, 
uglednog tela koje o ustavnim pitanjima savetuje Savet Evrope, spremaju (kako 
tvrde izvori âTransitions onlineâ, dobro obaveÅtenog Internet Äasopisa 
koji pomno i kvalitetno prati zbivanja u Bosni i Hercegovini) da njegova 
ovlaÅÄenja proglase protivpravnim, odnosno suprotnim Evropskoj konvenciji o 
ljudskim pravima (to se posebno odnosi na doÅivotnost njegovih zabrana).
Britanski lord inaÄe voli da kritiÄare svog autokratskog ponaÅanja Åalje da 
se Åale bosanskohercegovaÄkom Ustavnom sudu, znajuÄi da on ne podleÅe 
autoritetu tog suda. A ozbiljni meÄunarodni pravnici joÅ se nisu pozabavili 
pitanjem postoji li uopÅte sud na planeti kome bi vredelo tuÅiti EÅdauna 
zbog nepoÅtovanja Dejtonskog sporazuma.


Ako se, naime, Republici Srpskoj oduzimaju ovlaÅÄenja koja je imala po 
Dejtonu, onda je posredi neka vrsta razgradnje Republike Srpske, Åto je 
verovatno suprotno i slovu i duhu Dejtona. Bi li u takvom sporu bio nadleÅan 
MeÄunarodni sud pravde u Hagu, ukoliko bi mu se, primera radi, obratila Srbija 
i Crna Gora kao naslednik garanta i potpisnika Dejtonskog sporazuma, 
MiloÅeviÄeve Savezne Republike Jugoslavije? Beograd nema novca, a verovatno 
ni politiÄke ni pravne energije za takve poduhvate, a Republika Srpska ionako 
nema vremena da Äeka ishod. Njena sudbina reÅila bi se u stvarnosti, na 
terenu, pre nego Åto bi sudije stigle da na dnevni red stave utvrÄivanje 
nadleÅnosti za ovakav spor. Sam EÅdaun kaÅe (Älanak u âFrankfurter 
algemajne cajtunguâ 11. jula ove godine, posle smenjivanja 60 funkcionera 
Republike
Srpske) da je njegov autoritet podloÅan Evropskom sudu za ljudska prava u 
Strazburu, ali nijednom pravniku na svetu ne bi bilo lako da postavi stvari 
tako da se Strazbur proglasi nadleÅnim.


Ta EÅdaunova prednost je, uostalom, i glavni predmet kritike onih njegovih 
osporavatelja koji nemaju niÅta zajedniÄko ni sa ratnim ciljevima Vojske 
Republike Srpske, ni sa pritajenim nadama Srba u Bosni da se jednog dana, u 
povoljnijim meÄunarodnim okolnostima, prikljuÄe matici preko Drine. Evropski 
poznavaoci Bosne i teoretiÄari politiÄkih sistema, kakvih ima u viÅe 
meÄunarodnih organizacija, poslednjih godina analizirali su prilike u BiH i 
kritikovali poteze visokog predstavnika (najpoznatiji je britanski profesor 
Äendler, ali tu su i Evropska inicijativa za stabilnost i Evropski centar za 
pitanja manjina) sa aspekta njihove grube i voluntaristiÄke intervencije u 
bosanski politiÄki sistem. ReÄ je o kritiÄarima Äiji se argumenti ne 
zasnivaju na etniÄkom ekskluzivizmu veÄ na potrebi da ljudi koji nisu 
demokratski birani veÄ imenovani i koji u tuÄe ime donose odluke sa Äijim 
posledicama sami ne moraju da Åive, moraju bar negde, nekome da budu odgovorni 
za!
 te posledice.


Oni dele frustracije lorda EÅdauna u pogledu Äorsokaka u kom se Bosna nalazi 
(zemlja nije postala stabilna multietniÄka demokratija kakva je dogovorena u 
Dejtonu, i u Äije ime je bombardovana etniÄki eksluzivistiÄka Republika
Srpska) i traÅe evropska reÅenja za probleme, ali ne veruju da se do 
demokratije i vladavine prava dolazi otpuÅtanjem izabranih predstavnika pod 
izgovorom da se ne uklapaju u neke, veoma uopÅtene pojmove o âevropskim 
standardimaâ kojih nema u Ustavu i za koje se ne snosi odgovornost u 
parlamentu.


ObiÄno pouzdani izvori tvrde da Äe Savet za implementaciju mira, koji je 
visokom predstavniku dao takozvana bonska ovlaÅÄenja (odobrena u Bonu 1997.
godine) da smenjuje izabrane predstavnike, ta ovlaÅÄenja EÅdaunu oduzeti u 
proleÄe 2005. godine. Time se delom objaÅnjava EÅdaunova Åurba. On je u 
Älanku u FAZ-u letos veÄ uveravao evropsku javnost da se sve reÄe sluÅi 
nametanjem reÅenja, a sve viÅe âpomaganjemâ lokalnim vlastima da same 
doÄu do reÅenja, i da Äe sve manje da otpuÅta rukovodioce koji mu se ne 
sviÄaju, uveravajuÄi Äitaoce da se âpribliÅavamo danu kada Äe 
meÄunarodna zajednica moÄi da se odrekne svojih ovlaÅÄenja u Bosniâ.


Ovog se puta, meÄutim, namerio na politiÄare koji nisu, poput letos 
otpuÅtenog Dragana KaliniÄa, podrÅavali Radovana KaradÅiÄa i Ratka 
MladiÄa u njihovom vojniÄkom pohodu, i koji nikad nisu bili Älanovi Srpske 
demokratske stranke. Takvi kakvi su, bosanski Srbi Mladen IvaniÄ i Dragan 
MikereviÄ, koji su podneli ostavke na poloÅaje ministra spoljnih poslova BiH 
i premijera RS, protestuju protiv EÅdaunove samovolje u ime istih principa 
zapadne demokratije u ime kojih i EÅdaun navodno deluje. PrikazujuÄi ih kao 
zaÅtitnike Ratka MladiÄa zato Åto nisu uspeli da uhapse ni njega, ni 
KaradÅiÄa, ni joÅ desetak haÅkih begunaca za koje Del Ponte ionako tvrdi da 
su u Srbiji, EÅdaun rizikuje da ih pretvori u neke generiÄke âSrbeâ koji 
veÄ samim tim Åto se ne zovu Milorad Dodik i ne sluÅaju bespogovorno na 
svaki mig, ne mogu da budu na funkcijama u Bosni. To je istovremeno probudilo 
sumnju da nije posredi samo MladiÄ, a pogotovo ne MikereviÄ, veÄ sama Repu!
 blika Srpska.


Na to ukazuje pomalo ciniÄna upotreba Ratka MladiÄa u svrhu disciplinovanja 
joÅ jedne politiÄke garniture bosanskih Srba. Svoj poslednji potez EÅdaun je 
oÄigledno briÅljivo koordinisao sa haÅkom tuÅiteljkom, pa je signal za 
pritisak na RS zbog nesaradnje sa Hagom bilo âcurenjeâ dosijea Ratka 
MladiÄa u evropske i bosanske medije. To je, podseÄamo, onaj deo MladiÄevog 
dosijea koji Karla del Ponte ima samo kao fotokopiju, a od vlasti u Beogradu i 
Banjaluci potraÅuje original da bi mogla da ga koristi na suÄenju u Hagu. O 
stranicama koje nedostaju prvo smo Äuli od Jovana SimiÄa, savetnika Borisa 
TadiÄa, da bi detalji zatim istovremeno âprocuriliâ u nekoliko svetskih 
listova. EÅdaun je neke od tih detalja (MladiÄ je navodno tek 2002.
penzionisan u RS) iskoristio da optuÅi vlasti RS da su âflagrantnoâ 
krÅile Dejtonski sporazum: âDevet godina su navodno gonili MladiÄa da ga 
uhapse, a zapravo su ga sedam godina zapoÅljavali.â Istovremeno su odabrane 
redakcije (Bi-Bi-Si, londonski âTajmsâ i neki bosanski listovi) âdoÅle u 
posedâ
meÄunarodnog dokumenta sa informacijama o kretanju Ratka MladiÄa, kojima je 
Pedi EÅdaun odmah ukazao puno poverenje pa je ostalo nejasno da li je on sam 
zapravo izvor âmeÄunarodnog dokumentaâ. U dokumentu piÅe da je Ratko 
MladiÄ 28. juna ove godine âpioâ sa kolegama oficirima Vojske Republike 
Srpske u tajnom vojnom postrojenju u Han Pijesku. Ta na prvi pogled 
spektakularna nova informacija o MladiÄevom kretanju (do sada se obiÄno 
tvrdilo da je on na teritoriji SCG) propraÄena je objaÅnjenjem da se MladiÄ 
na dva meseca skrasio u Republici Srpskoj jer se, posle izbora Borisa TadiÄa 
za predsednika Srbije, uplaÅio da Äe ga vlasti u Srbiji uhapsiti. BuduÄi da 
je drugi krug predsedniÄkih izbora u Srbiji bio 27.juna, MladiÄ mora da je 
munjevito reagovao jer je veÄ na Vidovdan, prema EÅdaunovoj informaciji, 
viÄen u Han Pijesku kako âpijeâ.


Izvori NIN-a ukazuju da je EÅdaun imao ameriÄku i evropsku saglasnost za 
najnoviji pritisak na Republiku Srpsku, ali da pritisak moÅda nije 
najpreciznije kalibrirao. AmeriÄki ambasador ga je do kraja podrÅao 
(MikereviÄ je, kaÅu, ostavku podneo revoltiran ponaÅanjem ambasadora Daglasa 
Meklhenija, koji je uzeo slobodu da viÄe na premijera RS i lupa Åakom o sto), 
otpor Vojislava KoÅtunice je verovatno anticipirao i unapred ukalkulisao, ali 
je francusko Ministarstvo spoljnih poslova poverilo âMonduâ
da je zabrinuto zbog EÅdaunovih metoda. âDo sada smo mogli da ulijemo 
poverenje Srbima, da garantujemo da meÄunarodna zajednica ne traÅi ukidanje 
RS, da traÅi samo njihovu saradnju s Tribunalom u Hagu. Ovoga puta rizikujemo 
da nam viÅe ne verujuâ, izjavio je jedan neimenovani francuski diplomata.


Najmanji je, meÄutim, problem da li Äe bosanski Srbi verovati Parizu. Pravi 
problem je to Åto postepeno ukidanje Republike Srpske smanjenjem njenih 
nadleÅnosti u korist centralne drÅave (posle Dejtona je centralna vlast u BiH 
imala tri resora, sada ima devet) plaÅi bosanske Srbe. Åto je joÅ vaÅnije, 
taj strah ih ne motiviÅe da uhapse ratne zloÄince i âskinuâ sebi sa vrata 
HaÅki tribunal jednom zasvagda; umesto toga, taj strah ih sada sputava jer im 
se Äini da, sa stanoviÅta opstanka Republike Srpske, hapÅenje i osuda Ratka 
MladiÄa i Radovana KaradÅiÄa moÅda nije nikakav izlaz. Bosanski Srbi, 
naime, sada strahuju da bi presuda tvoj dvojici âkreatoraâ Republike 
Srpske, kako ih ovih dana naziva Bi-Bi-Sijev dopisnik iz Sarajeva Nik Hotn, 
samo dobrodoÅla da se osuda dvojice lidera za genocid prenese na Republiku 
Srpsku kao âgenocidnu tvorevinuâ. To je uoÄio i komentator sarajevskog 
âOsloboÄenjaâ, koji ovih dana zvuÄi gotovo slavodobitno kad!
 kaÅe: âAko RS i dalje bude odbijala saradnju, potpuno Äe izgubiti osnovu 
za pozivanje na dejtonsku zaÅtitu. Ako, pak, saraÄuje, jaÄaÄe dokaze o 
motivima svog nastanka i o zlu uÄinjenim tim povodom. Pri tome Äe pomoÄi i 
snaÅenju argumenata tuÅbe BiH protiv SRJ. U oba sluÄaja dalje Äe se 
razotkriti agresorska i genocidna pozadina rata u BiH i kvislinÅka uloga 
RS.â To ne znaÄi da vlast u RS moÅe da uhapsi MladiÄa ali neÄe jer brine 
za buduÄnost Republike Srpske. (InaÄe bi ga valjda uhvatili CIA i MI6, za 
koje bi se na osnovu najnovijih informacija dalo zakljuÄiti da pomno, ali 
pasivno prate njegovo kretanje izmeÄu Srbije i Republike Srpske.) Ali to 
znaÄi da i hapÅenje i izostanak hapÅenja Ratka MladiÄa zbunjuju i plaÅe 
Republiku Srpsku, a to nije dobar znak za izglede da on tamo bude uhapÅen.

   Dejvid Äendler, profesor meÄunarodnih odnosa na Univerzitetu 
Vestminister u Velikoj Britaniji
   NeograniÄeni marginalac   Farsa je da neko ko je politiÄki neuspeÅan u svojoj zemlji ima 
neograniÄenu upravljaÄku vlast u Bosni. I to podrÅku Evropske unije i 
Sjedinjenih AmeriÄkih DrÅava   OdstranjujuÄi ponovo izabrane predstavnike i funkcionere u Republici 
Srpskoj, lord Pedi EÅdaun, visoki predstavnik meÄunarodne zajednice, doveo je 
u pitanje legitimnost svojih autoritarnih moÄi i kompetencije jer je blokirao 
krhki politiÄki proces u Bosni.


   Kao neko ko nikad nije bio izabran za upravljaÄku funkciju u Velikoj 
Britaniji EÅdaun - nekadaÅnji pripadnik vojne policije koji dolazi iz ruralne 
izborne jedinice, s nadimkom Pedi âspuÅtenih gaÄaâ - s lakoÄom je 18. 
decembra demonstrirao svu aroganciju onih koji veruju da su iznad svake 
odgovornosti i ponovo gurnuo Bosnu u joÅ dublju politiÄku krizu.


   Farsa je da neko ko je politiÄki marginalac u svojoj zemlji ima 
neograniÄenu upravljaÄku vlast u Bosni. I to uz podrÅku Evropske unije i 
Sjedinjenih AmeriÄkih DrÅava. Devet godina nakon potpisivanja Dejtonskog 
mirovnog sporazuma ova zemlja oskudeva u demokratiji i stabilnosti.


   Umesto da preuzme odgovornost za krhku politiÄku, ekonomsku i socijalnu 
situaciju u Bosni, EÅdaun veselo odstranjuje izabrane predstavnike i 
administrativnim merama forsira neprihvatljive zakone. Krivicu za spor 
posleratni oporavak EÅdaun jednostavno prebacuje na politiÄare i narod u 
Republici Srpskoj i Srpsku demokratsku stranku.


   Umesto da Bosnu vodi korak dalje ka boljoj buduÄnosti, EÅdaun i armija 
meÄunarodnih administratora i predstavnika nudi politiÄke, ekonomske i 
socijalne projekte koji ne mogu privuÄi paÅnju bosanskih glasaÄa.


   Ostavke Dragana MikereviÄa, premijera RS i Mladena IvaniÄa, ministra 
spoljnih poslova RS, skrenule su paÅnju na Äinjenicu da narod i izabrani 
predstavnici u RS nemaju prava da preispituju EÅdaunov nastran naÄin 
odluÄivanja.


   Nadam se da Äe reÅenje ove politiÄke krize ipak doprineti reformi i 
ograniÄavanju moÄi visokog predstavnika.


 Ljiljana SmajloviÄ

              Srpska Informativna Mreza

                sim@antic.org

              http://www.antic.org/

Одговори путем е-поште