Äetvrtak 17.02.2005.

      Tomislav NikoliÄ: Dame i gospodo novinari, izvinite zbog ovog 
zakaÅnjenja, ali taksisti u Beogradu prave neku blokadu, zbog koje nisam mogao 
da izaÄem brzo iz SkupÅtine Srbije. ne znam o Äemu se radi, ali verovatno 
Äemo kasnije saznati.

      Srpska radikalna stranka podnela je okruÅnom javnom tuÅilaÅtvu u 
Beogradu kriviÄnu prijavu protiv bivÅih saveznih poslanika Srpske radikalne 
stranke Jovana GlamoÄanina, ÄorÄa TaniÄa, Milorada Crnjanina, Zorana 
TeÅoviÄa, Dragana ArsiÄa, Miroslava JovanoviÄa i Danila GoluboviÄa, zbog 
kriviÄnog dela primanja mita iz Älana 254. KriviÄnog zakonika Republike 
Srbije. Za vas mlaÄe koji se tada niste bavili tim poslom, krajem 1993. godine 
i poÄetkom 1994. godine, Vojislav ÅeÅelj se nalazio u zatvoru najpre mesec 
dana, onda mu je produÅeno za joÅ dva, zbog toga Åto je pljunuo Radovana 
BoÅoviÄa, a u presudi je pisalo da je i ustao i poÅao prema njemu u nameri 
da ga udari. I to je bilo vreme kada smo bili u Åestokom sukobu sa 
SocijalistiÄkom partijom Srbije i kada im je trebalo da za izvesno vreme 
odstrane Vojislava ÅeÅelja iz Savezne skupÅtine, poÅto su veÄ imali 
pregovore sa nekim poslanicima da ih preuzmu i da od njih formiraju posebnu po!
 slaniÄku grupu. I u vreme dok je Vojislav bio u zatvoru, ta grupa poslanika 
je istupila iz stranke, nisu vratili mandate, nikada nije odrÅana sednica 
Administrativnog odbora na kojoj bi se njihove ostavke razmatrale, formirali su 
svoj poslaniÄki klub. Mi smo ih iskljuÄili iz stranke Odlukom Centralne 
otadÅbinske uprave od 10. oktobra 1994. godine. I mi smo protiv njih, sumnjali 
smo, sporadiÄno smo to i iznosili u javnost. Recimo, govorio sam za Jovana 
GlamoÄanina da je dobio stan u Zmaj Jovinoj ulici. Negde sam dosta godina 
posle toga proÄitao njegovu izjavu da su dobili neki novac, ali ovo je izjava 
koja je objavljena na televiziji B92 o tome da postoje trake koje su oni koji 
su novac predavali snimili u vreme kada su im davali novac, je bila dovoljna za 
nas da pokrenemo i kriviÄnu prijavu. 

      PoÅto vidim da tuÅilac Äuti na tu okolnost, nikoga od njih nije 
pozvao ni na informativni razgovor, nije pokrenut nikakav postupak, evo, 
pokrenuÄemo mi, zato Åto je to bio osnov za 1995. godinu, kada smo Vojislav 
ÅeÅelj i ja bili zajedno u zatvoru u Gnjilanu i kada su isto to uradili sa 
grupom ali sada narodnih poslanika u SkupÅtini Srbije, kada su formirali neku 
posebnu poslaniÄku grupu. I tamo nikada nisu hteli da odrÅe sednicu 
Administrativnog odbora, iako je po tada vaÅeÄem Zakonu o izboru narodnih 
poslanika poslaniku prestajao mandat ako bude iskljuÄen iz stranke ili 
koalicije na Äijoj je listi bio. Socijalisti nam nikada nisu vratili te 
mandate, sluÅili su se tim poslanicima, jer znate da su tada imali zajedno sa 
Novom demokratijom ukupno 126 poslanika u SkupÅtini Srbije, i ovih nekoliko 
poslanika Srpske radikalne stranke bivÅih im je dobro doÅlo da uvek imaju 
veÄinu i da donose zakone. 

      I sada oÄekujemo od pravosudnih organa da reaguju, da utvrde 
istinu, kako god da izgleda. Pojedinci su pokuÅavali da kaÅu da su poslanici 
Srpske radikalne stranke primali mito, ja vam sada iznosim pravu verziju, 
definitivnu, konaÄnu. Onog Äasa kad su primali mito viÅe nisu bili poslanici 
Srpske radikalne stranke. I bilo bi dobro ako ih je neko snimio, to bi valjda 
bilo za nauk ljudima u Srbiji da moral, obraz ne moÅe viÅe puta da se izgubi, 
moÅe samo jednom, a posle toga... Evo, ko sad uopÅte zna za te ljude, ko ih 
viÅe pominje u politiÄkom Åivotu Srbije? 

      OÄekujemo sada reagovanje pravosudnih organa, mada nisam previÅe 
ubeÄen da Äe reagovati. Ja sam pre viÅe meseci podneo kriviÄnu prijavu i 
protiv Vuka HamoviÄa, Vojina LazareviÄa i ostalih iz bande, pa niko nikakve 
mere nije preduzeo. 

      JuÄe je u Narodnoj SkupÅtini Republike Srbije odrÅana sednica 
Administrativnog odbora na kojoj sam pokuÅao da pruÅim priliku onima koji su 
plate poveÄali da ih smanje. Jer nesporno je to da Äemo mi biti za 
smanjivanje plata, ali bez onih koji su glasali za poveÄanje, mi plate ne 
moÅemo da smanjimo. Toliko su dezorganizovani, tako su se loÅe pripremili za 
juÄeraÅnju sednicu, da uopÅte nisu usvojili ni dnevni red, iako je u dnevni 
red uvrÅÄena taÄka koju su smislili i kojom je trebalo da odvuku paÅnju 
javnosti sa onoga Åto je bitno, sa primene zakona, sa poslaniÄkih plata, da 
odvuku, da raÅire, da traÅe izveÅtaje od drugih javnih preduzeÄa, sluÅbi, 
Vlade, ministarstava. I mi smo Äak i tu taÄku usvojili i da bude prva taÄka 
dnevnog reda, i poÅto je to bila izmena dnevnog reda, trebalo je usvojiti novi 
dnevni red, i tada poslanici vladajuÄe veÄine nisu glasali za dnevni red. Kad 
se ne izglasa dnevni red, nema ni sednice. Ja Äu pokuÅati!
 da obezbedim kvorum, da odrÅimo sednicu i sutra. PoÅto bi trebalo sutra da 
se odrÅi zasedanje na zahtev grupe od 104 poslanika koji su traÅili da se 
odrÅi zasedanje sa taÄkom dnevnog reda prestanak politiÄkog progona porodice 
Slobodana MiloÅeviÄa i omoguÄavanje njegove odbrane u Hagu, pred HaÅkim 
tribunalom. Iskoristio bih pauzu u zasedanju sutra da odrÅim ponovo sednicu 
Administrativnog odbora, da pokuÅam da ubedim poslanike vladajuÄe veÄine, da 
bi trebalo svoju odluku da preinaÄe. Ako bude uspelo, uspeÄe, ako ne uspe, 
zaista im viÅe neÄu sazivati tu sednicu. Kad ih budete dovoljno pritisli, 
sazvaÄe je sami. 

      Danas zaseda i SkupÅtina Srbije i Crne Gore. Pretpostavljam da je 
to poslednja regularna sednica u ovom sazivu. Svaka sednica koju budu odrÅali, 
po nekim raÄunicama, posle 25. februara, po nekim posle 3. marta, biÄe 
nelegitimna, biÄe nelegalna. Nijedna odluka koju poslanici posle toga budu 
doneli neÄe moÄi da bude primenjena, zato Åto se njome direktno gazi Ustavna 
povelja, koja zamenjuje Ustav ove drÅave koju, kakvu-takvu, joÅ uvem imamo. I 
ja pozivam i Vojislava KoÅtunicu, i Borisa TadiÄa, i Svetozara MaroviÄa, i 
Filipa VujanoviÄa, Mila ÄukanoviÄa, one od kojih ta drÅava zavisi ovog 
Äasa, da se uozbilje ili barem da postanu iskreni i da nam kaÅu da li oni 
Åele tu drÅavu ili ne Åele. Ako Åele da je ugase, neka je ugase Åto pre, 
nemoj da nas svaÄaju i nemoj da muÄe graÄane Srbije i Crne Gore. Ako Åele 
da je Äuvaju, neka povuku bar jedan potez koji Äe mi dokazati da Åele da 
oÄuvaju zajedniÄku drÅavu. Åto se nas tiÄe, uÄinili sm!
 o Åto smo mogli. Naterali smo KoÅtunicu da u SkupÅtinu Srbije doÄe Zakon o 
direktnom izboru poslanika u SkupÅtinu Srbije i Crne Gore. Usvojili smo zakon, 
nismo mogli nikoga da nateramo da raspiÅe izbore. Crnu Goru niko nije mogao da 
natera ni zakon da usvoji. Izgleda da se ovde na teranje, ovde se radi o 
teranju. U Srbiji opozicija, Srpska radikalna stranka, dovoljno jaka da potera 
vlast, a u Crnoj Gori opozicija nije jaka, nego mora Brisel da je tera. I u tom 
teranju uvek se neko izgubi. A Åto bismo mi na silu regulisali odnose u svojoj 
drÅavi? Pa zar nam nije Åelja da te odnose Åto pre reguliÅemo? 

      Iskreno sa zabrinut za sudbinu drÅave. I sve manje nalazim osnova 
da verujem da Äe opstati drÅava. Åto se nas tiÄe, opstaÄe. I ko god 
povuÄe bilo koji potez kojim Åeli da je saÄuva, imaÄe naÅu podrÅku. Ali 
ni ovo iscrpljivanje graÄana ne moÅe da traje u nedogled. Od 2000. godine na 
ovamo zvaniÄna politika neprekidno dovodi graÄane Srbije u situaciju da sve 
viÅe i viÅe budu protiv ovakvih odnosa u drÅavi, a to znaÄi protiv ovakve 
drÅave. Åiri se raspoloÅenje protiv Crne Gore, protiv Crnogoraca u bilo kom 
obliku. Sve ÄeÅÄe Äete Äuti graÄane kako kaÅu: âÅta nam to treba? 
Åto nas ovi ucenjuju? Åta nam to rade?â Kao da Åele neki razlaz, za koji 
ja ne vidim uopÅte osnova. 

      Ponavljam, uÄiniÄemo sve Åto je u naÅoj moÄi da drÅava 
opstane, ali razmisliÄemo u toku iduÄe nedelje da li Äemo viÅe uopÅte 
prisustvovati sednicama SkupÅtine Srbije i Crne Gore. Mi u donoÅenju Ustavne 
povelje nismo uÄestvovali, mi za Ustavnu povelju nismo glasali, a mi je 
najviÅe poÅtujemo. Po Ustavnoj povelji, nama saveznim poslanicima prestaje 
mandat uskoro, predsedniku drÅave prestaje mandat, Savetu ministara prestaje 
mandat. Mogu oni da kaÅu da Äe vladati dok ne izaberemo nove poslanike. A 
Åta ako ih nikada ne izaberemo? Da bi me neko ubedio da Åeli da vladamo dok 
ne izaberemo nove poslanike, mora da uÄe u postupak izbora novih poslanika. A 
ovako me ubeÄuju da Åele da vladaju veÄito. Da Äe veÄito da se svaÄaju, 
da se preganjaju. Vi znate kakvo nas proleÄe Äeka. Mislim da naÅi 
neprijatelji mogu da budu sreÄni Åto Srbija i Crna Gora sa ovakvim 
rukovodstvom Äekaju to proleÄe. Ne bi Äovek bolju stvar mogao da poÅeli. 
Kao kad !
 biste u tuÄu vojsku poslali svoje generale i da uÄete u rat. Eto, tako mi se 
Äini da Äemo mi proÄi ako Åiptari krenu da osvajaju Åta im se svidi. Jer 
ja ne vidim ni volje ni odluÄnosti kod bilo koga, u drÅavno rukovodstvo 
Srbije i Crne Gore, da bilo Åta povodom toga preduzme. 

      Ako znate da je ministar odbrane napravio spisak imovine koju Äe 
da proda, ne znam da li vam je to doÅlo do ruku, ako jeste, ne znam zaÅto ne 
objavljujete, i ako za njega viÅe nema svetinje, ako vojska viÅe ni za koga 
nije tajna, postavlja se pitanje Äemu Äe da sluÅi ta vojska. Od kako je 
Boris TadiÄ preuzeo Ministarstvo odbrane, poverenje u vojsku je nestalo, ovo 
samo sad dokusuruje DaviniÄ. TadiÄ je to radio grubo, neznalaÄki i lenjo. On 
nije ni drÅao nikakve sednice, nikakve sastanke, njega to nije interesovalo, 
ali je potpisivao ukaze o penzionisanju sposobnih i struÄnih. DaviniÄ je 
Åkolovan da razbije Vojsku Srbije i Crne Gore. On to radi mnogo perfidnije. 
Okuplja oko sebe nesposobne oficire, Åute oficire, u vojsci taÄno znate ko je 
Älan Demokratske stranke, ti napreduju sada, ti nisu penzionisani, ti su na 
rukovodeÄim mestima. KoÅtunica koji je predsednik Vlade, na 95% teritorije 
nema nikakvog uticaja na Vojsku Srbije i Crne Gore. Kadro!
 visanja vrÅe Milo ÄukanoviÄ, Boris TadiÄ, DaviniÄ i Åiptarska mafija sa 
Kosova i Metohije. Oni odreÄuju ko Äe da komanduje a ko Äe ide u penziju. I 
zato sve viÅe se roditelja odluÄuje da ne Åalje decu u vojsku, zato se viÅe 
dece odluÄuje da civilno sluÅi vojni rok. Koliko smo samo napadali civilno 
sluÅenje vojnog roka, da se neko u Ministarstvu odbrane doseti da promeni 
uslove za sluÅenje civilnog vojnog roka. A ko je taj ko sad sme da menja 
uslove? ZaÅto je neko dete pre dva meseca moglo da bira kako Äe da sluÅi 
vojsku a ovo sada ne moÅe da bira? I ko Äe da ispaÅta za tu greÅku? 

      Nema sluÅenja vojske bez kasarne. MoÅe bez puÅke, moÅe da pravi 
puteve, moÅe da Äisti cipele onome Åto nosi puÅku, ali svaki vojnik mora da 
bude u kasarni i uniformi. U porodiliÅtu Narodnog fronta sto vojnika sluÅi 
vojni rok. A da li ima toliko pelena da opere? Sto vojnika sluÅi vojni rok u 
porodiliÅtu. To bi bilo sve Åto smo spremili za danas, ako imate neko 
pitanje, izvolite. 

      Novinar: ZaÅto tek posle deset godina, ipak je proÅlo dosta 
vremena? ZaÅto ste ih tek sada tuÅili? 

      Tomislav NikoliÄ: Pa, mi tek sada prvi put Äujemo. Ja mislim da 
javnost prvi put Äuje da postoje dokazi da su oni primili novac. I mi ne 
moÅemo sad da Åmurimo pred tim dokazima. Onda biste nas vi pitali: âDobro, 
sad je reÄeno da su primili novac, Åto ih sad ne tuÅite?â Mi smo u 
javnosti ne znam koliko viÅe puta istupali protiv njih. Dolazilo do fiziÄkih 
sukoba naÅih poslanika i tih otpadnika u hodnicima SkupÅtine, bilo je i 
prekrÅajnih prijava protiv nekih naÅih poslanika zbog toga, ali ovi su bili 
pod zaÅtitiom vlasti tadaÅnje. Posle su nestali iz politiÄkog Åivota. Jedan 
od njih, taj ArsiÄ iz Zrenjanina, je postao Äak i tuÅilac. Niko od njih se 
viÅe ne bavi politikom. Äak su i GlamoÄanina isterali iz te stranke koju su 
mu formirali. Kako se zvala...? 

      Novinari: Narodna radikalna stranka...

      Tomislav NikoliÄ: Ne, nije Narodna radikalna stranka, nego su je 
prvo nazvali Radikali Srbije ili kako su neÅto. Uglavnom, MiloÅeviÄ je uvek 
imao nekoliko radikalnih stranaka na glasaÄkom listiÄu, da se zbune biraÄi. 
Na svu sreÄu, na republiÄkim izborima listiÄ se saÄinjava prema predaji, a 
na saveznim je iÅlo Årebom i tu se deÅavalo da po dve radikalne stranke budu 
ispred nas. I to moÅe da zbuni deo biraÄa. ZnaÄi, sada kad smo Äuli na 
televiziji izjavu Äoveka koga moÅe da ispita i tuÅilac i policija, da 
postoje trake o tome kako su primali novac, kad on pominje tuÅioca TerziÄa, 
za koga kaÅe da je bio u posedu te trake, ali da se izjasnio da to nije 
dovoljno kao dokaz, mi traÅimo da se ispita. Ako nije dovoljno kao dokaz, eto, 
nema dokaza. Ali, ja mislim da MiloÅeviÄ nije davao pare a da se ne obezbedi, 
da drÅi na uzdi onoga kome je davao novac. Tako da ne vidim Åta smo tu drugo 
mogli svih ovih godina da preduzmemo. 

      I ovo nije dovoljno, ovo je samo, ovo moÅe da odbaci tuÅilac 
sutra. Ovo je pokuÅaj da drÅavi radi svoj posao. Znate, to je teÅka kraÄa. 
Ako je glasove osvojila Srpska radikalna stranka, onaj ko joj posle izbora otme 
glasove, taj se usudio da promeni volju biraÄa. I zato pokuÅavam da uvek 
lista koja je osvojila poslaniÄka mesta, da ima toliko poslanika do kraja 
mandata. Ne valja ovo Åto je uradio Ustavni sud Srbije. Ne valja. S jedne 
strane je liÅio stranku mandata, a s druge strane je ostavio stranci da 
raspolaÅe mandatima. E, zato sad poslanik ako preÄe iz jedne politiÄke 
stranke u drugu, zadrÅava svoj mandat, ali ako mu mandat prestane po nekom 
drugom osnovu, ne daj BoÅe smrÄu, onda zovu stranku da da novog poslanika. 
Åto ne zovu sina ili sinovca od tog poslanika, ako je njegov mandat, da taj 
sad bude poslanik. Otkud sad pravo meni kao nosiocu liste da zamenik poslanika 
ako mu je prestao mandat po nekom drugom osnovu, a ako je napustio stranku!
 , nemam pravo da ga zamenim. Mislim, ako mi osvojimo 82 poslaniÄka mesta na 
izborima, moramo za sve vreme mandata da imamo 82 poslanika. To je praksa koju 
smo uveli u Administrativnom odboru. Ja nisam bio na sednici na kojoj je 
raspravljano o mandatu jednog poslanika DSS-a koji je preÅao u DS, ali bih 
glasao isto kao i ostali. Postoji njegova ostavka, dogovorili smo se da 
aktiviramo ostavke i ako nije prisutan tu, i on zna, i sam je uÄestvovao u tom 
dogovoru, tako da je to potpuno Äista stvar. Bilo bi me sramota da ja 
odluÄujem da neka stranka posle izbora dobija nekakve mandate, kao Åto je Vuk 
DraÅkoviÄ postao parlamentarna stranka na tri meseca pred izbore, ili kao 
Åto Bogoljub KariÄ priÄa da je njegova stranka parlamentarna. Na izbore, 
listu, glasove, ko osvoji, njegovo je. 

      Ako nemate viÅe pitanja, hvala vam.
              Srpska Informativna Mreza

                sim@antic.org

              http://www.antic.org/

Одговори путем е-поште