I    ETNIČKE PRILIKE HA BALKANU PRE DOSELJAVANJA SRBA

II DOSELJAVANJE SRBA NA BALKAN


III SRPSKA DRŽAVA I ALBANCI


IV ETNIČKA SITUACIJA KOSOVA U XIII I XIV VEKU


V KOSOBO U KULTURI SREDNJOVEKOVNE SRBIJE


VI SRBI I ALBANCI U DOBA TURSKE INVAZIJE


VII KOSOVSKA BITKA U ISTORIJI I SVESTI SRPSKOG NARODA


 

 

Balkansko poluostrvo je prostor velike etničke nestabilnosti. Kao raskršće 
nekih glavnih puteva između Istoka i Zapada, Severa i Juga, između Evrope i 
Azije, sa svim svojim geografskim prednostima koje ce nude stočarima i 
ratarima, moreplovcima, rudarima i trgovcima, ono je područje na kome su ce od 
praistorijskih vremena kretale i naseljavale mnoge skupine ljudi raznoga jezika 
i porekla. Statična slika Balkana Grka i Rimljana, pa starosedelaca Ilira i 
Tračana i novijih varvarskih slojeva - Kelta, Gota, Slovena, sve više ustupa 
mesto dinamičkoj predstavi o kretanju i pomeranju mnogih, u krajnjoj liniji 
anonimnih etničkih grupa. Ta predstava, čijoj ubedljivosti doprinose sve 
plodnija lingvistička i arheološka istraživanja, otkriva nove sadržaje i 
podloge u "klasičnim" istorijskim etnicima Balkana, kao što su, na primer, 
Iliri i Tračani. Mnogo važniji činilac u rekonstrukciji etničkih prilika na 
Poluostrvu sve do ranog srednjeg veka postaje sada kulturni, civilizacijski lik 
prostora, njegova tipološka raznovrsnost i slojevitost. Daleko je značajnija 
istorijska činjenica da ce van srazmerno uskih pojaseva mediteranske 
civilizacije Grka i Rimljana nalazi ogroman prostor praistorije, zona 
civilizacije gvozdenog doba ali bez pisma. Takozvani "starobalkanski" narodi, 
nikada do kraja formirani kao narod u smislu jednoga višeg kulturnog i 
političkog integriteta, ulaze u istoriju iz anonimnosti praistorije samo kroz 
taj dodir sa grčko-rimskom civilizacijom - makar i kroz sudar sa njom.

 

NASTAVAK: 
http://www.rastko.org.yu/kosovo/istorija/knjiga_o_kosovu/bogdanovic-kosovo_1.html#1_I
 
<http://www.rastko.org.yu/kosovo/istorija/knjiga_o_kosovu/bogdanovic-kosovo_1.html%231_I>
 

Одговори путем е-поште