NATO genocid

Uranijumske i dioksine posledice bombardovanja 1999.


Češki filozof Karel Košik je usred bombarderske kampanje NATO protiv SR 
Jugoslavije napisao: "Istorija ne teži konačnom idealnom stanju ili vrhuncu. 
Ljudi se u svakoj etapi bore sa ovom ili onom opasnošću, važno je da li će 
pretnju na vreme prepoznati i hoće li imati hrabrosti i snage da izađu s njom 
na kraj." Ovim rečenicama Košik je pokrenuo dve ključne teme koje su danas 
postale aktuelnije nego u vreme samog bombardovanja. Prva je tema vezana za 
aluziju na Fukujamin "kraj istorije", a druga tema vezana je za opasnost koja 
je šest godina posle bombardovanja postala realnija nego tada, kada su njeni 
uzroci bacani po Srbiji i Crnoj Gori.
Na Fridmanovo i Hantingtonovo priznanje, da nisu bili u pravu kada su 
insistirali na privatizaciji po svaku cenu, jer se pokazalo da je vladavina 
zakona elementarnija i važnija od privatizacije, nadovezao se 2004. Fukujama, 
govoreći da je napredak danas moguć samo uz jak državni aparat. Jačanje države 
rešenje je za sve savreme probleme pojedinih država i globalnog sveta - 
poručuje Fukujama, priznajući da istorija i dalje traje. Slabe države u 
zemljama u tranziciji dovele su do korupcije, siromaštva, organizovanog 
kriminala, terorizma i do katastrofalne zagađenosti životne sredine.
Druga Košikova tema o velikoj opasnosti koja nam preti od posledica 
uranijumskog i dioksinog rata koji je 1999. vođen protiv SR Jugoslavije, danas 
postaje problem vezan za opstanak i prosperitet srpskog i drugih naroda koji 
žive na teritoriji SCG.
Međutim, treba poći od prve istine koju je prezentirao Košik u vreme 
bombardovanja: "U ratu protiv Srba ne samo da se testiralo oružje na živim 
ciljevima i proveravala sposobnost komandnih štabova, već se takođe ispitivala, 
i to prevashodno, psiha ljudi." Zato se slobodno može reći da je ovo analiza o 
efektima bombardovanja koji i danas deluju na zdravlje i psihu žitelja SCG
Te tragične 1999, za 78 dana bombardovanja stradalo je 2.000 civila i 1.002 
vojnika. Izvršeno je 36.219 naleta vojnih aviona. NATO avioni leteli su na 
visinama između 10 do 15 kilometara gde se nalazi ozonski omotač. Rezultati 
njihovog dejstva jeste sigurno i oštećenje ozonskog omotača iznad Balkana. 
Međutim, treba reći da oštećenje ozonskog omotača ima sezonski karakter vezan 
za određene geografske širine i određeno doba godine. Tako da se mora 
konstatovati da oštećenje ozonskog omotača nije moglo opstati na našim 
geografskim širinama u dužem vremenskom periodu ali je sasvim sigurno doprinelo 
globalnom proširenju ozonske rupe.
Osiromašenim uranijumom gađano je ukupno 113 lokacija na području tadašnje SR 
Jugoslavije, većina na teritoriji Kosova i Metohije. Prema proračunima doktora 
Vladimira Ajdačića, na SR Jugoslaviju bačeno je 13.000 tona osiromašenog 
uranijuma. Amerikanci su priznali "sejanje" "samo" 11.000 tona ovog 
nus-proizvoda uranijuma 235 koji se koristi kao gorivo u nuklearnim elektranama.
Prema podacima NATO, od 5. do 11. septembra 1995. njihovi avioni su ispalili 
5.800 projektila sa osiromašenim uranijumom u blizini Han Pijeska i Hadžića u 
Bosni i Hercegovini.
U posledice bombardovanja srpskih zemalja ne ubrajaju se samo tone osiromašenog 
uranijuma, već i tone štetnih i kancerogenih hemijskih materija rasutih i 
sagorelih zbog posledica bombardovanja. Opasni piralen iz trafo-stanica, živa, 
raznovrsni dioksini, sagoreli kerozin, haloni - sve su to posredne posledice 
bombardovanja koje nanose mnogo ozbiljniju štetu po čoveka i njegovu okolinu, 
nego što se do sada priznavalo.

Političari kriju istinu
Ko nas je bombardovaoBelgija, Kanada, Češka, Danska, Francuska, Nemačka, Grčka, 
Mađarska, Island, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, 
Portugalija, Španija, Turska, V. Britanija i SAD
Do istine, one potpune, teško je doći bez pouzdanih podataka o dejstvima 
(kvantitet i kvalitet), tačnom broju preleta, vrsti sredstava korišćenih za 
zaštitu letilica ili borbenih sredstva. Na našoj strani o činjenicama vezanim 
za bombardovanje mogu govoriti samo pripadnici kvalifikovane javnosti u koje 
spadaju vojni stručnjaci, rukovodstva firmi po kojima je dejstvovala NATO 
alijansa, lokalne zajednice na čijem terenu se dejstvovalo, medicinski i 
ekološki stručnjaci, naučni radnici u poljoprivrednim, vodoprivrednim, 
nuklearnim, hemijskim, tehnološkim i drugim institutima, nevladine ekološke 
organizacije i pojedinci stručno osposobljeni za ekološke probleme.
Od svih pobrojanih pripadnika kvalifikovane javnosti samo se mali broj uključio 
u priču o ekološkoj zagađenosti koju je prouzrokovalo bombardovanje 1999. Taj 
mali broj pripadnika javnosti bio je 1999. uključen u Komisiju za procenu štete 
u životnoj sredini koju je formirala savezna vlada. Ova komisija je započela 
obiman i vrlo stručan rad, pretežno zasnovan na kvalitativnoj proceni štete. 
Međutim, posle prvih obimnijih i značajnijih rezultata, neko je iz političkih 
struktura naredio obustavu rada. Da je rad komisije bio nastavljen, mi bismo 
imali mnogo bolju pregovaračku poziciju kako o tužbama protiv zemalja koje su 
nas bombardovale, tako i o eventualnom obeštećenju građana i države.
Na drugoj strani događalo se da zbog neblagovremenog i neadekvatnog 
informisanja ljudi zalaze u kontaminirane uranijumske zone, pa čak i grade 
objekte za razne namene. Takođe treba napomenuti da je nemarnost i svojeglavost 
nekih odgovornih ljudi u velikim proizvodnim pogonima dovela do toga da se 
iscureli piralen baci na javnu deponiju kao što se to dogodilo u Boru posle 
razaranje trafo-stanice "Bor 3". Nažalost, u Boru su se rukovodioci lokalne 
samouprave i čelnici ugroženih industrijskih postrojenja oglušili o sve opomene 
domaćih i stranih stručnjaka tako da je odlaganje piralena obavljeno na 
nestručan i opasan način.
U vremenu kada je zaštita životne sredine postala ključni pojam u naučnim, 
društvenim i političkim opredeljenjima a najveći problem u ekonomskoj sferi, na 
primeru odnosa prema uranijumskom i dioksinom ratu najbolje se može dokazati da 
su faktori zdravlja i bolesti pre svega društveni, a onaj ko krije podatke o 
ugroženosti stanovništva saučesnik je u zločinu.
Sagorevanjem nafte oslobađaju se različita ciklična jedinjenja, koja su veoma 
štetna, a pod dejstvom sunčeve svetlosti i drugih faktora oslobađaju se i 
dioksini, koji su izuzetno kancerogeni. Uranijum i dioksini učinili su da se 
bombardovanje SR Jugoslavije može proglasiti genocidnim činom.
Posledice se uklanjaju sporo i na neadekvatan način
Očigledne poslediceU Srbiji se do 1999. registrovalo između 15.000 i 20.000 
novih slučajeva kancera, da bi taj broj već 2004. dostigao cifru od 30 000 
novih bolesnika.
Krajem 2003. (11.12.) krenulo je put Francuske 149 neoštećenih kondenzatora 
punjenih kancerogenim transformatorskim uljem - piralenom. U Francuskoj u 
postrojenju "Seše", najvećem u Evropi za uništavanje opasnih materija, biće 
istopljeni kondenzatori. Ukupna količina ovog opasnog otpada, smeštenog u 
specijalnim kontejnerima, procenjuje se na oko 5,5 tona.
U opštini Bujanovac, na lokaciji Bratoselce, tokom 2003. izvađeno je 350 metaka 
sa osiromašenim uranijumom. Tokom 2004. okončano je i čišćenje Pljačkovice kraj 
Vranja, gde je na izuzetno nepristupačnom terenu pronađeno 48 metaka sa 
osiromašenim uranijumom.
Uprava za zaštitu životne sredine Ministarstva nauke i zaštite životne sredine 
potpisala je 19. jula 2005. godine sa Institutom za nuklearne nauke "Vinča" 
ugovor o realizaciji projekta sanacije kontaminiranog zemljišta osiromašenim 
uranijumom na lokaciji Borovac, na teritoriji opštine Bujanovac.
Prema najavama iz resornog ministarstva, tokom naredne godine u planu je 
sanacija lokacije Reljan u opštini Preševo, čime bi se završila sanacija svih 
lokacija kontaminiranih osiromašenim uranijumom na teritoriji Srbije van Kosova 
i Metohije.
Svi prezentirani podaci o preduzetim aktivnostima govore o ozbiljnosti s kojom 
Vlada Republike Srbije prilazi ovom problemu. Međutim, za kompletnu sanaciju 
svih kontaminiranih površina raznim otrovnim supstancama, od žive, amonijaka, 
piralena i još mnogo čega, treba mnogo novca, toliko koliko Srbija neće imati 
još dugo. Zato je i bitno da se sa posledicama bombardovanja upozna svetska, 
kao i nepoosredno ugrožena balkanska javnost. Samo širokom finansijskom 
potporom iz inostranstva i brzom akcijom na terenu može se realizovati 
ozbiljnija sanacija zagađenog prostora Srbije.
Međunarodne komisije umanjuju štetu
Da se na međunarodnom planu ponešto i radi, govori podatak da je Program UN za 
zaštitu životne sredine, inače stručna organizacija u sistemu UN, na zahtev 
tadašnje Savezne vlade obavila ispitivanje stanja životne sredine u tri stručne 
misije. Svaka misija bila je sastavljena od eksperata iz više zemalja i 
analizirala je desetak industrijskih lokacija: Pančevo, Novi Sad, Kragujevac, 
Bor, Niš, neke termoelektrane, Dunav i nekoliko lokaliteta sa stanovišta 
ugroženosti životne sredine kao što su Kopaonik, Fruška gora i Zlatibor. U isto 
vreme radili su isti posao, u istom obimu, i naši eksperti i interesantno je 
reći da se objavljeni rezultati UN i naši razlikuju samo u nekim nalazima, ali 
su te razlike u granicama prihvatljivosti.
Nato je kršio međunarodne zakoneMora se znati da su NATO snage bombardujući SR 
Jugoslaviju prekršile sledeće međunarodne konvencije, rezolucije i protokole:- 
Konvenciju o delovanju na životnu sredinu donetu 1977.- Konvencija o zaštiti 
svetske prirodne baštine 1982.- Stokholmsku deklaraciju o životnoj sredini 
1972.- Dodatni protokol broj 1 u Ženevskoj konvenciji. U oblasti zaštite žrtava 
međunarodnih ratnih konflikata 1949.- Konvenciju o zabrani upotrebe određenih 
ubojnih sredstava.- Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog omotača- Montrealski 
protokol o supstancama koje oštećuju ozon (1987. sa izmenama 1997.)- Rezoluciju 
Potkomiteta za prevenciju diskriminacije i zaštitu manjina komisije UN za 
ljudska prava iz 1996. i 1997.
Međutim, evidentno je da do sada niko nije započeo, a kamoli uradio, 
sveobuhvatni istraživački postupak sa zdravim i ugroženim kontrolnim grupama 
dobrovoljaca u određenom vremenskom periodu ne kraćem od pet godina. Samo 
serije ovakvih istraživanja na ugroženim prostorima mogu dati adekvatne i 
pouzdane rezultate na osnovu kojih bi se eventualno mogle preduzeti određene 
akcije. Za realizaciju ovog projekta potrebno je dosta sredstava koja su u 
zemljama u tranziciji, kao što je naša, vrlo ograničena i zato je neophodno da 
se na nekoj od donatorskih konferencija reši i ovaj problem.
Za program zaštite ozona u našoj zemlji Multilateralni fond za realizaciju 
Montrealskog protokola obezbedio je 4,5 miliona dolara. Sredstva su otišla u 
domaća preduzeća "Prvu iskru Barič", "Obod", "Prvu petoletku", "EI", 
"Jugostroj", "Hemofarm", "Vatrosprem" i u još deset malih firmi, kako bi se 
eliminisali iz upotrebe freoni i haloni koji su krivi za uništavanje ozona. 
Nacionalni program SCG za konačno eliminisanje supstanci koje uništavaju ozon 
dobio je u julu ove godine još 2,8 miliona dolara, kao i 260 000 dolara vrednu 
instalaciju za formiranje "banke helona". Uz freon, haloni su najveće "ubice" 
zemljinog ozonskog omotača. Zbog toga su međunarodne organizacije za zaštitu 
životne sredine, na osnovu Montrealskog sporazuma (ratifikovalo ga je 190 
zemalja), odlučile da 2010. godine na snagu stupi zabrana njihove proizvodnje i 
prometa.
U ozboljno nastojanje da se otkrije prava istina o ekocidu koji se dogodio na 
prostoru SCG spada i trodnevni radni sastanak o Kontrolisanoj upotrebi halona 
održan novembra 2004. u hotelu "Metropol". Na ovom skupu je objašnjeno da su 
sve kabine lovaca F-16 pre poletanja 1999. bile "naplavljene" halonom, kako bi 
se sprečio eventualni požar u avionu. Halon se iz kabine aviona ispuštao po 
sletanju tako da je štetne efekte halon najviše pričinjavao na agresorskim 
aerodromima kada bi sletao posle obavljenog zadatka.
NATO skriva istinu
Jugoslavija je te fatalne 1999. godine bila poligon za isprobavanje municije sa 
osiromašenim uranijumom što je, pored dioksinog rata, bio jedan od ciljeva 
bombarderske akcije protiv Vojske Jugoslavije zacrtanih još avgusta 1998. 
godine. Trebalo je utvrditi kakvu prodornu moć osiromašeni uranijum ima pri 
praktičnim ratnim operacijama, kakav mu je efekat na živu silu i prirodnu 
okolinu i da li se na taj način SAD mogu osloboditi hiljada tona osiromašenog 
uranijuma kao otpada koji nemaju gde da bezbedno lageruju.
Ista akcija sa pogubnim posledicama ponovljena je intervencijom Koalicionih 
snaga u Iraku, na koji je bačeno više hiljada tona uranijumske municije i zbog 
čega je intenzitet zračenja na gotovo celom prostoru iračke države 1.000 puta 
veći od normalnog. Program Ujedinjenih nacija za životnu okolinu (UNEP) utvrdio 
je pet vrućih prioriteta u ekološkom pogledu u industrijskim zonama oko Bagdada 
i Faludže, gde je prosuto na hiljade tona toksičnih materijala a koje treba 
ukloniti na bezbedno mesto.
Crna Gora priznajeŠest od osamnaest domaćih stručnjaka - fizičara i pripadnika 
vojske, koji su učestvovali uklanjanju municije sa uranijumom sa rta Arza kod 
Herceg Novog, dobilo je genetske poremećaje, piše podgorički Dan povodom 
saopštenja Ministarstva zdravlja Srbije.Prema rečima pomoćnika ministra dr 
Nevene Karanović, reč je o posledicama prisustva osiromašenog uranijuma bačenog 
na crnogorsko poluostrvo Luštica tokom NATO bombardovanja. Kod šest osoba je u 
urinu pronađeno 0,03 do 0,23 miligrama uranijuma po litru i utvrđene su 
specifične promene hromozoma, direktno izazvane OU. Dekontaminaciju ovog 
prostora vršilo je osamnaest stručnjaka iz Ekotoksikološkog zavoda Crne Gore i 
beogradskog Instituta Vinča. Jedino je preminuo Žarko Raičević."Glas javnosti", 
24. avgust 2005.
Međutim, ponuda UNEP - a, nije naišla na odobravanje Amerikanaca i Britanaca 
koji ne nameravaju da u dogledno vreme izvrše dekontaminaciju zagađenog terena, 
pravdajući to nedostatkom pravnih međunarodnih normi i dokumenata po kojima bi 
oni bili obavezni da izvrše uklanjanje svog kontaminiranog zemljišta. Ovo se 
uklapa u ukupno ponašanje Amerike i Britanije kada su Irak i SCG (Jugoslavija) 
u pitanju, jer po svaku cenu sprečavaju nezavisne procene o ozračenosti i 
posrednoj zagađenosti životne sredine izazvane upotrebom osiromašenog uranijuma 
i drugih ubojnih sredstava.
Vođstvo Pentagona je čak zabranilo prikazivanje filma o štetnom uticaju 
osiromašenog uranijuma na američke vojnike koji su boravili u Iraku, a koji su 
za prikazivanje pripremili američki lekari. Međutim, prema podacima antiratne 
američke nevladine organizacije "PEACE NO - NUKES" egzaktno je utvrđeno da 
postoji opasnost po čoveka i ostali živi svet od upotrebe municije sa 
osiromašenim uranijumom.
Prema sve obimnijim i validnijim podacima o delovanju osiromašenog uranijuma 
(OU), kojima se bavi svetska stručna javnost, postalo je izvesno da su u SAD 
čak 697.000 vojnika, koji su učestvovali u akciji "Pustinjska oluja" u 
Persijskom zalivu, zaradili uranijumsku bolest. Na inicijativu Hilari Klinton, 
urađena su ispitivanja zdravstvenog stanja veterana iz Zalivskog rata i od 27 
kontrola u 24 slučajeva pronađeni su tragovi uranijuma u organizmu, a kod 60 
odsto njihovih potomaka pronađene su deformisane ćelije. Svi izneti podaci, kao 
i prognoze o humanitarnim i ekološkim posledicama, opravdane su jer zbog 
posledica upotrebe municije sa OU pate svi narodi u zemljama gde je ovo oružje 
bilo korišćeno, ali i oni koji su ga upotrebljavali.
Ali, tragične posledice zadesile su i one koje su agresori podržavali 
sprovodeći ratne operacije, kao na primer Albanci. Albanci sa Kosmeta su sa 
oduševljenjem podržali sve akcieje NATO snaga 1999, ali su i dobili problem 
zbog kog će za 20 godina biti prava retkost da neko sa ugroženih područja 
Kosmeta umre prirodnom smrću. Prema zvaničnim podacima NATO alijanse iz 2000. 
godine, OU se našao na svim mestima po kojima su delovali avioni tipa "A 10". 
Najviše misija avioni "A 10" obavili su zapadno od puta Peć - Đakovica - 
Prizren, u okolini Kline, kao i na prostoru oko Prizrena i severno od linije 
koja spaja Suvu Reku sa Uroševcem.
Domaća pomoć u skrivanju istine
Pronatovski lobi u Srbiji deluje protiv interesa svog naroda, jer sprečava bilo 
kakvu raspravu o moralnoj i materijalnoj odgovornosti NATO za posledice 
bombardovanja. Mnogobrojne NVO (nevladine organizacije) ne uzimaju u obzir 
rastući broj slučajeva ekoloških i kancerogenih oboljenja posle bombardovanja.
Takođe ne uzimaju u obzir i neophodne potrebe zemlje ne samo u materijalnoj 
pomoći za lečenje i rehabilitaciju obolelih već i za provođenje mera o 
likvidaciji, odnosno dekontaminaciji posledica upotrebe modernog naoružanja 
uključujući i municiju sa OU. Upotreba ove municije zabranjena je rezolucijom 
Potkomiteta za prevenciju diskriminacije i zaštitu manjina komisije UN za 
ljudska prava iz 1996. i 1997. U prilog tezi o riziku pri upotrebi uranijumske 
municije progovorio je i jedan od vodećih američkih generala, pišući u svom 
izveštaju namenjenom Beloj kući "da upotreba municije sa OU trpi podnošljiv 
rizik".
U Srbiji, u kojoj nije regulisan pravni status NVO i gde one isključivo žive od 
novca pristiglog iz inostranstva, na najbolji način se može reći da onaj koji 
plaća muziku zahteva i kakva će se muzika svirati. "Borba za pare" uslovljena 
je rezultatima prethodnih ulaganja. A pošto je među 19 zemalja NATO alijanse 
najviše onih koje su i najveći donatori naših NVO, onda je sasvim razumljivo 
što se nijedna od ovih organizacija ne bavi otkrivanjem istine o dejstvima i 
posledicama NATO bombi. Čak je primetno suprotno delovanje nevladinog sektora 
koji želi da prikrije ili da usmeri posledice bombardovanja ka izvoru 
uobičajenih tradicionalnih zagađivača
Pravi primer za ovakvu praksu su nastojanja NVO iz Pančeva da sve povećane 
posledice zagađenja u uslovima smanjene industrijske proizvodnje povežu sa 
aerozagađenjem, zapostavljajući katastrofalne posledice 40.000 tona azotnog 
"šuta" (delovi razorenih postrojenja) koji se nalazi u krugu "Azotare".
Naime, prema podacima UNEP-a, koji se posle trogodišnjeg rada 2004. povukao iz 
Pančeva (istekao im trogodišnji ugovor), a koji je za vreme svog delovanja 
utvrdio da gorući problem ovog grada predstavlja baš tih 40.000 tona opasnog 
azotnog "šuta", koji je nastao kao posledica bombardovanja proizvodnih 
postrojenja "Azotare" i koji po merilima ekologa predstavlja jedan od 
toksičnijih materija koje ugrožavaju čovekovu životnu sredinu na duži rok.
Uranijum i sedam godina posleUranijum dospeva u čovekov organizam disanjem, 
hranom i vodom, pa čak i preko kože. Najugroženiji organ je bubreg. U njemu se 
zadržava 0,05 - 12 odsto unetog uranijuma. Najvažniji put odstranjivanja 
uranijuma iz organizma je mokrenje, ali se tragovi uranijuma mogu detektovati u 
urinu i sedam godina posle unošenja čestica osiromašenog uranijuma u organizam.
Mora se spomenuti i činjenica da sami zagađivači i žrtve bombardovanja podatke 
o elementima bombarderskih i proizvodnih akcidenata proglašavaju tajnim i da se 
zbog toga oni ne smeju prezentirati javnosti. Takav slučaj se dogodio kada su 
rukovodioci pančevačke "južne zone" (kako Pančevci nazivaju Rafineriju, 
Petrohemiju i Azotaru) uskratili podatke italijanskim ekspertima koji su 
septembra prošle godine započeli pilot-istraživanje o riziku i nesrećama koje 
mogu ugroziti eko-sistem i živote ljudi.
Interesantno je napomenuti da pored pomenutih zemalja, koje su priznale da 
imaju žrtava od posledica odloženog dejstva uranijumske municije (Francuska 40, 
Italija 35, Grčka 3, Crna Gora 1), Srbija krije žrtve. Naime, u već mnogo 
pominjanom Pančevu stacionirana je 72 motorizovana brigada Vojske SCG koja je 
1999. učestvovala u ratnim operacijama na prostoru Kosova i Metohije i među 
njenim pripadnicima ima i onih koji su umrli od posledica dejstva uranijumske 
municije. Bilo bi dobro kada bi naše vlasti objavile sve podatke vezane za ove 
slučajeve. Jer, kako možemo tražiti odštetu ili pomoć od međunarodne zajednice 
kada krijemo stvarne posledice varvarskog bombardovanja?
Dvoličnost Zapada
Dvoličnost Zapada ne poznaje granice. U aprilu ove godine Parlament EU doneo je 
Rezoluciju broj B6 - 0094/2005. kojom se reguliše proces regionalnih 
integracija na zapadnom Balkanu, tačka 12 u kojoj stoji uznemirenost zbog 
sadržaja radioaktivnih elemenata u kontrolisanoj vodi i tlu. Isto tako iskazuju 
zabrinutost zbog sporog tempa dekontaminacije u različitim rejonima BiH. 
Zastupnici EU sve to čine kako bi se zaboravilo da su jednoglasno 1995. 
podržavali bambardovanja bosanskih Srba u BiH. Dobro je ako su oni izvukli 
pouku ili nauk iz 1995. i 1999. pa zato nisu podržali Vašington u invaziji na 
Irak.
Sve analize odnosa SAD prema ostatku sveta utvrdile su da su Sjedinjene Države 
velikim delom izvan okvira međunarodnog prava, budući da su potpisnici samo 
trećine aktuelnih međunarodnih multilateralnih sporazuma.
Ukupno posmatrano, svedoci smo paradoksa da je Amerika sve angažovanija na 
globalnom planu, a u isto vreme su i sve izolovanija u globalnoj međunarodnoj 
saradnji. Neprihvatanje Kjoto protokola o klimatskim promenama, međunarodnog 
dokumenta koji je početkom godine stupio na snagu, ili povlačenje potpisa sa 
Rimskog ugovora kojim je stvoren Međunarodni krivični sud, samo su neki od 
primera američkog "egoističnog" ponašanja "mimo sveta" jer je sve očiglednije 
da se SAD zbog nepotpisivanja mnogih međunarodnih ugovora sve naglašenije 
izdvajaju iz međunarodne zajednice.
Kao primer američke arogancije mora se navesti slučaj sa UNEP-om. Naime, 
Međunarodna ekološka organizacija "Prijatelji Zemlje" marta 2004. osudila je 
pokušaje SAD da podriju i oslabe do nestanka UNEP (Ekološki program UN). Prema 
tadašnjem saopštenju "Prijatelja Zemlje" na prvom međunarodnom ministarskom 
sastanku "Globalni ekološki forum" koji je marta 2004. održan u Južnoj Koreji, 
sve prisutne zemlje, osim SAD, bile su jedinstvene u oceni da je UNEP previše 
institucionalno i finansijski slab i da je zbog toga neefikasan u borbi sa sve 
ozbiljnijim ekološkim problemima. Tom prilikom SAD su na sve načine pokušale da 
ospore svaki predlog za jačanjem UNEP-a. Međutim "Prijatelji Zemlje" su uspeli 
da izlobiraju ostale zemlje da podrže francuski predlog da se UNEP osnaži i 
pretvori u moćnu i efikasnu specijalizovanu agenciju UN za ekološka pitanja.
Šta je UNEP do sada uradio
Italijani organizovano protiv uranijumske bolestiBroj mrtvih vojnika, 
podoficira i oficira italijanskih oružanih snaga, povratnika iz balkanskih 
misija mira, popeo se na 35 sa tendencijom naglog rasta broja umrlih (Francuska 
je priznala 40, a Grčka tri mrtva od posledica balkanskog sindroma, Crna Gora 
jednog). Obolelih od Hočkinovog sindroma i leukemije ima i Italiji preko 270. 
Procenat vojnih lica u italijanskoj mirovnoj misiji koja su bila na Kosmetu i 
Bosni sa sindromom onkoloških bolesti pet puta je veći od od proseka obolelih u 
italijanskim mirnodopskim oružanim snagama, ali i mnogo veći od procenta 
obolelih među civilnim licima obolelim od Hočkinovog sindroma. Interesantno je 
napomenuti da nijedan drugi italijanski vojnik angažovan u mirovnim operacijama 
u drugim zemljama širom planete pod zastavom UN ili NATO nije oboleo od 
Hočkinovog sindroma. Zbog pomenutih evidentiranih činjenica, zvanično 
potvrđenih, italijanski Senat je odlučio novembra 2004. da d!
 onese zakon o osnivanju Komisije sa zadatkom da ispita sve pojedinosti i posle 
godinu dana rada podnese izveštaj parlamentu. Komisija je sastavljena od 20 
senatora.
Analizirajući izveštaje Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu u okviru 
UNEP-a, posvećen Kosmetu, jugu Srbije i rtu Arza u Crnoj Gori, dr Radomir 
Kovačević, načelnik sektora za radiološku zaštitu pri Institutu za medicinu 
rada i radiološku zaštitu "Dr Radomir Karajović" Kliničkog centra Srbije, slaže 
se potpuno da je na pomenutim prostorima upotrebljena municija sa osiromašenim 
uranijumom. Međutim, zapanjujuća je činjenica da su nakon dve i po godine od 
bombardovanja detektovane radioaktivne čestice i u vazduhu, koje se još uvek 
prenose na velike daljine, ugrožavajući životnu sredinu i zdravlje 
stanovništva. Zbog toga je, prema zaključku UNEP-a, neophodno da se 
dekontaminacija zemljišta, koja je još uvek moguća, a nije izvršena, obavi što 
pre.
Bilo je i plutonijuma
Prilikom misije stručnjaka UNEP-a 2000. godine na Kosovu i Metohiji procenjena 
je ugroženost životne sredine na 11 lokaliteta. Prema upozorenju stručnjaka iz 
Instituta "Dr Dragomir Karajović", u zaključcima UNEP-ovog izveštaja pokušano 
je da se evidentirana opasnost umanji i svede u neke već priznate ali 
neškodljive parametre. Naime, samo u tom izveštaju, i nikada više nije 
spomenuto, da je u nekim uzorcima ugroženim OU pronađen i plutonijum. Priča o 
plutonijumu toliko je opasna da joj nema kraja, kako u objašnjenju, tako i u 
posledicama.
Na poziv jugoslovenskih vlasti UNEP je od 27. oktobra do 5. novembra 2001. sa 
timom od 14 međunarodnih stručnjaka ispitao pet od 11 mesta, koja su pogođena 
municijom sa OU u Srbiji, i jedno mesto u Crnoj Gori koje je bilo pogođeno, 
plus jedno pogođeno vojno vozilo. Ovih pet mesta na kojima su izvršena 
ispitivanja UNEP-ovi stručnjaci su sami izabrali po kriterijumu količine 
upotrebljenog OU, bezbednosnih činilaca, karakteristika životne sredine i 
gustine stanovništva. Tim za procenu je sakupio 161 uzorak, uključujući 69 
biljnih, 54 uzoraka tla, 17 uzoraka vazduha, 11 uzoraka vode i 4 uzorka 
razmaza. Tri penetratora i tri fragmenta penetratora su takođe analizirana. 
Uzorke je analizirala švajcarska labaratorija "Spiez" i italijanska 
labaratorija ANPA.
Rezultati ispitivanja su pokazali da se čestice OU mogu detektovati u uzorcima 
tla i u osetljivim biološkim indikatorima kao što su lišajevi. Tim je bio jako 
iznenađen što je u vazduhu posle dve godine pronašao čestice OU.
Glavni zaključak UNEP-ovih stručnjaka svodi se na neophodnost stalnog nadzora 
kontaminiranih oblasti sve dok se ne izvrši dekontaminacija. Međutim, u 
izveštaju je navedeno da NATO nije dao podatke o jednom mestu svog dejstva OU a 
jugoslovenske vlasti su ga identifikovale. Nažalost, izbegavanje davanja pravih 
podataka postala je uobičajena praksa NATO svuda gde je delovao pa i na tlu SCG.
Osiromašeni uranijum
Osiromašeni uranijum se po hemijsko-toksičnom svojstvu razlikuje od prirodnog 
uranijuma. Postoje tri vrste uranijuma - 234, 235 i 238. Ovaj poslednji se 
koristi u nuklearnim reaktorima za proizvodnju nuklearne bombe. U tu svrhu ga 
obogaćuju s druga dva radioaktivna izotopa koja su izvučena iz minerala 
uranijuma, koji, pošto je lišen ove dve komponente, postaje uranijum 238 od 
99,8 odsto, tj. OU. Mineral koji je dvostruko manje radioaktivan od orginalnog. 
U ovoj bezazlenoj ali ne i "naivnoj" formi se koristi zbog svoje čvrstine 
(gustine tj. velike specifične težine) jer je dvostruko teži od olova, u 
proizvodnji štapova za golf, kao balast za avione, za kobilice brodova, za 
oklopne tenkove i za povećanje probojnosti projektila.
Kada projektili od osiromašenog uranijuma eksplodiraju u dodiru sa ciljem, 
razvijaju temperaturu od 3.400 stepeni Celzijusa probijajući i najtvrđe oklope. 
Sam OU pri sagorevanju razvija temperaturu blizu 3.000 stepeni, dok sa malom 
primesom plutonijuma razvija još dodatnih 400 stepeni. Posle probijanja 
prepreke zrno se pretvara u sićušne čestice, koje sagorevaju u dodiru sa 
vazduhom, izazivajući kod onog ko ih udiše oštećenja kratkotrajnog ili 
dugotrajnog karaktera. Da li će oštećenja kod kontaminiranih osoba biti 
kratkotrajna ili dugotrajna, zavisi od oblika uranijumovog oksida sa kojim je 
osoba došla u kontakt.
Detaljna mapa sa lokacijama na KiM zagađenim uranijumomklikom miša uveličaj mapu
Postoje dva oblika uranijum- oksida. Jedan koji je u gasnoj formi i on se može 
izlučiti iz tela znojenjem i mokranjem. Drugi oblik u "keramičkom stanju" se 
može fizički održati na nekom tkivu na duži rok, a to znači da osoba koja je 
došla u kontakt sa ovim oblikom uranijumovog oksida poseduje trajni izvor 
zračenja u sopstvenom organizmu, sa svim posledicama koje to zračenje izaziva.
Uranijum ne spada u oligoelement, nije satavni deo ljudske ćelije. OU ima alfa 
emisiono dejstvo i veliku prodornu moć. Njegovim dejstvom stvaraju se jonski 
parovi, koji cepaju sve membrane uključujući i genetski materijal koji se 
kasnije prenosi na potomstvo. Prouzrokuje, pored malignih, i mnoga druga 
oboljenja. Poseduje toksičnost koja izaziva otrovna dejstva na svim 
najvitalnijim čovekovim organima
Jedan miligram OU unet u organizam dovoljan je da zaustavi rad bubrega, dok 
pedeset miligrama izaziva veću radijaciju od maksimalne doze dozvoljene samo za 
radnike koji rade u nuklearnim centralama. Tehnički rečeno, kada radijacija 
prodre u telo, dovoljna je samo desetina trimilionitog dela sekunde da otme 
jedan elektron od čoveka. Zatim elektron, pošto je negativno naelektrisan, 
ostavlja pozitivno naelektrisan atom vršeći takozvanu jonizaciju. Posle toga 
elektron i atom, pošto su postali nestabilni, proizvode lančane 
hemijsko-fizičke reakcije, prouzrokujući promene u molekulima i u genetskom 
nasleđu ćelije, koja od tog trenutka može da pospeši razvoj raka.
U iskustvu muslimana, Albanaca, Srba i Hrvata iz BiH rođen je fenomen nazvan 
"američka kiša". Naime, osobe koje su došle u dodir sa OU vrlo brzo posle 
kontakta žale se na hronični umor, glavobolju, preterano znojenje i otežano 
disanje, a te tegobe, prema izjavama ozračenih građana, pojačavaju se tokom 
kišnih dana.
Ono što posebno brine jeste podatak da je OU opasniji od uranijuma jer 
oksidiše, rastvorljiv je u vodi i trebalo je da se zagađene zone odmah 
dekontaminiraju, pre nego što OU stigne do vodonosnih slojeva u zemlji.
Kerozin kao zagađivačJoš niko nije sproveo opsežna istraživanja o sagorevanju 
kerozina i njegovom uticaju na životnu okolinu. Poznato je da na nekim od 
svetskih aerodroma imamo svakih tridesetak sekundi jedno sletanje ili uzletanje 
i interesantno bi bilo utvrditi da li se u okolini tih aerodroma javljaju neke 
ekološke posledice.Tokom 78 dana bombardovanja avioni NATO alijanse poleteli su 
36.219 puta i uz 200 helikopterskih preletanja potrošili su zajedno 367 miliona 
litara kerozina.
Najteža stanja kod ljudi nastaju kao posledica mutagenih, teratogenih i 
kancerogenih dejstava OU, koja stvara radijacione grozdove na hromatinu u jedru 
ćelije. Porast incidence malignih oboljenja nastaje dve do pet godina posle 
prve interne kontaminacije hranom i vodom.
Prezir moćnika prema posledicama bombardovanja
Bombardovanje BiH, Jugoslavije i rat u Iraku potvrdili su opasne posledice 
upotrebe municije sa OU, ali su transparetno pokazale potcenjivanje SAD i 
Britanije negativnih posledica po zdravlje lokalnog stanovništva. Imajući to u 
vidu može se predvideti da će čelne države bombarderske akcije prema 
Jugoslaviji 1999. biti još čvršće u nastojanju da se do konkretnih podataka i 
posledica ne dođe nikada, posebno sada kada SAD i Britanija imaju snažniji 
uticaj na aktuelnu vlast u Iraku i SCG.
U Srbiji, posebno u južnom delu, u Crnoj Gori u graničnim područjima sa BiH, 
Kosmetom i Albanijom zabeležen je velik porast obolelih od raka respiratornih 
organa (prema statističkim podacima domova zdravlja sa pomenutih područja). 
Municija sa OU zagadila je čovekovu sredinu i menjaće stotinama godina genetsku 
strukturu stanovništva koje je bilo ugroženo ovom municijom.
Ukupno gledano, postaje neophodno da se koordiniranim akcijama na globalnom 
planu zaštiti pravo ljudi nastradalih od posledica delovanja municije sa OU kao 
i ostalih ekoloških zagađivača i otrova. U tu svrhu treba istrajati na tužbi 
protiv zemalja NATO pakta koje su nas bombardovale. Jer ako su delovale planski 
i sinhronizovano radi eksperimenta nad balkanskom populacijom (posledice trpe 
na razne načine sve balkanske zemlje, a posebno BiH, jug Srbije i Kosmet), onda 
moraju snositi i svu odgovornost, uključujući i materijalnu, jer bi to mogao 
biti faktor uzdržavanja od upotrebe ovog oružja u budućnosti.
Svim ugroženima od uranijumske municije i ostalih elemenata koji su izazvali 
ekocid, mora se kompenzovati fizička, materijalna, moralna i psihička šteta, 
jer samo tako pravda može biti zadovoljena, a uranijumska demokratija osuđena.
Tužbe i odštetni zahtevi
Međunarodni sud pravde u Hagu odbio je tužbu SRJ (SCG) protiv zemalja NATO 
proglasivši se nenadležnim za ovo pitanje, što ne znači da agresija i njene 
katastrofalne posledice nije bilo, kao da nije bilo žrtava i neće biti novih 
invalida i obolelih od raka i umrlih zbog posledica bombardovanja. Ništa nije 
rešeno ako je sud odbio tužbu, negativnih posledica ima, pa ima, i na nama je 
da se sve žešće borimo za obeštećenje, kako za uništena privredna postrojenja, 
stambene objekte, bolnice, mostove, tako i za obeštećenje svakog pojedinca koji 
je pretrpeo i trpi patnje od bombardovanja, kao i članova porodica koji su 
izgubili nekog od ukućana.
U isto vreme dok se očekuja ishod vijetnamske tužbe protiv SAD za upotrebu 
"narandžastog gasa", italijansko ministarstvo odbrane odobrilo je davanje 
novčanog obeštećenja obolelim vojnicima i oficirima kao i porodicama preminulih 
vojnika, žrtava OU, korišćenog za bombardovanje Republike Srpske i Kosmeta 
tokom devedesetih godina prošlog veka.
"Reč je o vrlo važnom presedanu i za civilna lica koja su stradala od posledica 
bombardovanja projektilima sa osiromašenim uranijumom. Verujem da se radi o 
prvom koraku ka priznavanju prava na obeštećenje i za njih", istakao je krajem 
marta ove godine admiral u penziji Falko Akame, bivši senator i sadašnji 
predsednik Nacionalnog udruženja žrtava, vojnih lica.
Svetska javnost mora čuti istinu
Svesno prezentovanje nepostojanja posledica po ljude i životnu sredinu od 
bombardovanja 1999. ima za cilj da da odrešene ruke "izvoznicima demokratije" i 
njihovim saveznicima za nekažnjenu upotrebu modernih vrsta naoružanja, 
uključujući i municiju sa OU u budućim ratnim operacijama. Zbog toga je bitna 
podrška naporu antiratnih i antiNATOvskih snaga, koje žele da prisile svetsko 
javno mnjenje da prizna da je tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije, prvi put 
u istoriji civilizacije ekološka katastrofa stvorena ciljno i planski. Trebalo 
je precizno utvrditi efekte dejstva uranijumske municije i posledice dioksinih 
akcidenata u prirodnim uslovima.
Mora se izazvati pažnja međunarodne javnosti na opšte ekološke opasnosti i 
zaštitu stanovništva. Potrebno je zahtevati od svih aktera bombardovanja punu i 
objektivnu informaciju o obavljenim akcijama kao i o istraživanjima posvećenim 
posledicama koje su izazvale vojne operacije na neposredan i posredan način.
Mora se onemogućiti svaki selektivni pristup utvrđivanju istine o posledicama 
bombardovanja SRJ 1999.
Takođe treba reći da su zemlje članice NATO saveza za vreme bombardovanja SR 
Jugoslavije počinile prema nezvaničnim podacima oko 3.000 prekršaja koji se po 
nacionalnim zakonodavstvima i međunarodnim konvencijama mogu smatrati teškim. 
Samo ekološka šteta nastala bombardovanjem procenjuje se od 3,6 do 10 milijardi 
dolara. Prvu procenu (3,6 milijardi) dao je Zavod za zaštitu životne sredine 
Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine dok je drugu, višu procenu (10 
milijardi) dao Institut G17.
Ukupna materijalna šteta naneta SR Jugoslaviji, prema rečima Vojislava 
Koštunice (3.4.2001.), iznosi 300 milijardi dolara.
Šta dalje
Na osnovu svih iznetih podataka mora se konstatovati da je u toku agresije NATO 
na SR Jugoslaviju uočena jasna tendencija vođenja "dioksinskog i uranijumskog 
rata" protiv nedužnog stanovništva uz plansko razaranje objekata vitalnih za 
život čoveka.
Šta posledice bombardovanja 1999. mogu da prouzrokuju:- Poremećaj centralnog 
nervnog sistema;- Porast malignih oboljenja (rak pluća, štitne žlezde, jajnika 
i organa za varenje) i leukemije;- Psihološke tegobe;- Probavne smetnje;- 
Poremećaji prirodne ravnoteže životne sredine;- Poremećaj klime na ograničenim 
prostorima i u ograničenom obimu;- Uništavanje flore i faune;- Uništavanje 
ozonskog omotača;- Zagađenje vazduha, zemlje, vode i podzemnih tokova;- 
Genetske poremećaje;- Povećanje steriliteta kod oba pola.
Prema tvrdnjama profesora Kadera Azmala, koji je kao ministar za vodne tokove i 
šumska bogatstva u Vladi Južnoafričke Republike bio gost Svetske konferencije 
za očuvanje prirodnih resursa, u organizaciji Rojters Fondacije, u Londonu 
1994. sa zaprepašćenjem je tada saznao da su najmoderniji uređaji nedvosmisleno 
locirali dva mesta sa prostora bivše Jugoslavije, ključna za kontrolu vodnih 
tokova Evrope: region Plitvičkih jezera i delove Kosova i Metohije.
Na osnovu zaključaka ovog profesora, lako je objasniti zašto je NATO 1999, na 
prvi pogled nelogično, bacio izvestan broj specijalno oklopljenih bombi sa 
osiromašenim uranijumom. Naime, takve bombe se uspešno probijaju do dubokih 
podzemnih vodotokova i truju ih na duži rok. Na ovaj način sprečeno je da bilo 
koje lokalno rukovodstvo na prostoru Kosova i Metohije, bilo kada u budućnosti, 
ucenjuje svetske moćnike pitkom vodom kao "oružjem" koje će vladati svetom u 
ovom veku.
Na drugoj strani, dirigovanim raspadom socijalističke Jugoslavije, drugi 
ključni podzemni vodotok Evrope, Plitvička jezera, stavljen je pod kontrolu 
određenih nemačkih koncerna. Ovo objašnjava pristrasnost Nemačke u akciji 
prevremenog priznavanja Hrvatske, što je dovelo do legalizacije raspada 
Jugoslavije od međunarodne zajednice.
Kada su u pitanju podzemni vodotokovi na Kosmetu, vrlo je značajno u kom smeru 
se oni kreću, dokle dosežu i kom slivu najviše gravitiraju, jer bi ti podaci 
pokazali prave razmere štete po životnu okolinu koje su izazvale uranijumske 
mamut bombe, ne samo Kosmetu već i okolnim zemljama.
Ukupni skup pomenutih činjenica zbog razmera prezentiranih akcidenata na 
usporen način izazvaće imunodeficit kod stanovništva u zonama ekoloških 
katastrofa. Iz dana u dan, povećavaće se rizik kancerogeneze, muške bolesti 
kriptorhizma i besplodnost kod žena. U određenom smislu "dioksinska agresija" 
više je protivčovečna od atomskog rata, budući da se radioaktivna zagađenost 
meri pomoću gajgerovih brojača, a kontrola dioksina moguća je samo u 
stacionarnim uslovima, što isključuje aktivni dugoročni monitoring. Dijapazon 
mogućih bolesti kod stanovništva sa prostora BiH, SCG i Iraka, kao rezultat 
bombardovanja OU i dioksinskim zagađenjima, iz dana u dan će se povećavati, ako 
ne direktno od posledica bombardovanja, a ono od posledica raznovrsnih 
posrednih dejstava raznih hemijskih jedinjenja podstaknutih ratnim dejstvima.
Na Balkanskom simpozijumu o tumorima, održanom početkom 2005, prezentirano je 
istraživanje Medicinske sekcije SANU (Srpske akademije nauka). U studiji 
"Reproduktivno zdravlje u Srbiji od 1989. do 2001. godine", uz konsultovane 
statistike iz skoro svih naših zdravstvenih centara, uviđa se drastičan pad 
broja porođaja, ali i porast spontanih pobačaja. Prema rezultatima iz 30 
zdravstvenih centara, koji su obrađeni prema metodologiji Svetske zdravstvene 
organizacije, ističe se da se najveći broj bolesti povećava upravo posle 1999. 
godine.
Kako je konstatovano na simpozijumu, povećan je broj premalignih bolesti, 
dobroćudnih i zloćudnih tumora. Primera radi, broj dobroćudnih tumora jajnika 
materice povećao se sa 26 na 496, a na grliću materice na 176. Višestruko su se 
uvećali spontani i prevremeni pobačaji. Broj umrle prevremeno rođene dece popeo 
se sa 50 na 357, a broj umrle malformisane dece sa 121 na 610.
Glavni cilj zaključaka BTF-a (Balkanske radne grupe UN) bio je da se ekološko 
stanje u reonima bombardovanja 1999. predstavi kao posledica hroničnih i davnih 
zagađenja životne sredine, samo sada malo usložnjeno zbog dejstva bombi. 
Međutim, sam popis evidentiranih supstanci u izveštaju BTF-a, sa približnim 
podacima o supstancama i zagađenim površinama, dozvoljavaju da se svi pomenuti 
rejoni bombardovanja proglase za kritične ekološke zone sa određenim 
posledicama po život ljudi i prirodnu životnu okolinu.
Tako cilj agresije NATO alijanse nije bio uperen protiv vojske i političkog 
vođstva SRJ, već je bio uperen protiv nedužnog stanovništva što potvrđuje izbor 
ciljeva za bombardovanje koji nanose maksimalnu štetu ekosistemu i zdravlju 
ljudi. Međutim, tu je i prebacivanje troškova za dekontaminaciju zagađenih 
površina na pleća bombardovanih ljudi što još više otežava borbu protiv 
posledica bombardovanja jer se SCG danas nalazi u ekonomskim teškoćama koje ne 
predviđaju dovoljno sredstva za dekontaminaciju svih zagađenih prostora. Akcija 
države usmerena je samo ka dekontaminaciji terena ugroženog municijom sa OU, 
dok je dekontaminacija od otrovnih hemijskih jedinjenja ostavljena za neka 
"bolja vremena".
Eventualna obnova i dekontaminacija trajaće decenijama uglavnom zbog enormnih 
troškova koji bi bili preveliki i za mnogo bogatije zemlje od zajdnice SCG. 
Koliki su to troškovi pokazuje primer iz SAD gde je u Luizijani zagađeno 
114.685 kubnih metara podzemnih voda ugljenhidrogenima (ugljovodonicima) i 
157.000 tona zemlje za čije vraćanje u prirodno stanje je potrebno 110 miliona 
dolara. Za ekološko čišćenje aviobaze Tokaj blizu Budimpešte, u susednoj 
Mađarskoj, treba utrošiti 600 miliona dolara.
Ekološke sanacije predstavljaju problem čitavog regiona Balkana i ako se ovaj 
problem vrlo brzo ne reši međudržavna zagađenja ovladaće celim prostorom koji 
će postati opasan za život.
NATO je upotrebio još mnogo zabranjenih sredstava kojima je zagađena životna 
sredina i ne sme da objavi prave podatke, jer bi to sigurno izazvalo gnušanje 
svetske javnosti, a građanima SCG pokazalo da su trovani i ozračeni 
"humanitarnim oružjem" od strane sadašnjih "prijatelja" i "saveznika". O 
ukupnom dejstvu NATO snaga na SR Jugoslaviju i posledicama koje su moguće 
najbolje govore podaci o količini ubojnih sredstava bačenih i ispaljenih na 
našu teritoriju. Na objekte na zemlji ispaljeno je 15.000 granata sa 22.000 
tona eksploziva mada se nezvanično govori o mnogo većoj količini eksploziva. 
Bačeno je 150 kontejnera sa kasetnim bombama, uz velik broj termovizijskih i 
grafitnih bombi čija je upotreba zabranjena većinom međunarodnih konvencija.
Na kraju, mora se reći da su groblja u Srbiji i na Kosmetu sve punija zbog 
posledica uranijumskog i dioksinog rata vođenog protiv SR Jugoslavije 1999. i 
da se na teritoriji Srbije radi na otklanjanju posledica u onoj meri koliko 
raspoloživa sredstva dozvoljavaju. Međutim, na teritoriji Kosmeta se gotovo 
ništa ne preduzima da bi se ublažile posledice bombarderskih akcija NATO snaga, 
a posledice iz dana u dan postaju sve pogubnije i mogu na kraju, zbog 
balkanskog nemara i svetske arogancije i dvoličnosti, biti katastrofalne po sve 
balkanske populacije.
Da bi se sprečili negativni efekti od posledica bombardovanja SR Jugoslavije 
1999, nužno je pre svega utvrditi prave razmere svih akcidenata, zatim se mora 
napraviti plan akcija za ublažavanje i anuliranje negativnih posledica. U celu 
akciju se moraju uključiti svi relevantni državni organi od Skupštine, vlade, 
do policije i Vojske, kao i instituti, zdravstvene ustanove, nevladine 
organizacije, domaće i strane fondacije i međunarodne organizacije za zaštitu 
čovekove okoline. Za rešavanje ovako krupnih i dugoročnih problema potrebna je 
mobilizacija cele društvene zajednice kao i međunarodnog faktora, jer granice 
širenja posledica od uranijumskog i dioksinog rata ne postoje. Jedan od ciljeva 
borbe sa posledicama bombardovanja mora biti i insistiranje na rezoluciji 
Saveta bezbednosti UN kojom bi bilo osuđeno nezakonito bombardovanje SRJ čijim 
činom su prekršeni mnogi međunarodni sporazumi i konvencije, kao i Povelja UN o 
pravima čoveka.

Video arhiva: NATO bombardovanje 1999. godine
Realizaciju ovog dodatka pomogli su:
Institut za političke studije
Informativna agencija "IPRES"

http://www.srpskadijaspora.info/index.asp

              Srpska Informativna Mreza

                sim@antic.org

              http://www.antic.org/

Одговори путем е-поште