http://www.pravda.rs/2010/11/10/dizu-kredit-zbog-ratka-mladica/

Дижу кредит због Ратка Младића
Политика | 10. новембар 2010. | 15:19

По­сла­ни­ци опо­зи­ци­је оп­ту­жу­ју Вла­ду Ср­би­је да је но­вац од 10 
ми­ли­о­на евра, ко­ји је по­ну­ђен као на­гра­да за ин­фор­ма­ци­ју о 
бив­шем ге­не­ра­лу Вој­ске Ре­пу­бли­ке Срп­ске Рат­ку Мла­ди­ћу, 
увр­шћен у но­ви кре­дит од 250 ми­ли­о­на евра, ко­ји ће вла­да­ју­ћа 
ве­ћи­на по­тра­жи­ти од ко­мер­ци­јал­них ба­на­ка.

Ди­а­на Дра­гу­ти­но­вић, ми­ни­стар­ка фи­нан­си­ја, ре­кла је ју­че на 
сед­ни­ци Скуп­шти­не, на ко­јој се рас­пра­вља­ло о но­вом 
ко­мер­ци­јал­ном кре­ди­ту, да је пред­ви­ђе­но да се за по­кри­ва­ње 
бу­џет­ског де­фи­ци­та Ср­би­ја за­ду­жи код де­сет ко­мер­ци­јал­них 
ба­на­ка.

Пре­ма ње­ним ре­чи­ма, За­ко­ном о бу­џе­ту за 2010. го­ди­ну 
пред­ви­ђе­но је за по­кри­ва­ње ово­го­ди­шњег де­фи­ци­та кре­дит­но 
за­ду­жи­ва­ње. Ве­ли­мир Илић, пред­сед­ник НС-а, по­ста­вио је 
пи­та­ње ми­ни­стар­ки Дра­гу­ти­но­вић да ли је и на­гра­да 
пред­ви­ђе­на за ин­фор­ма­ци­ју о Мла­ди­ћу увр­шће­на у но­ви кре­дит, 
али она ни­је же­ле­ла да од­го­во­ри.

– По­што ни­сам до­био од­го­вор од ми­ни­стар­ке, тра­жио да ми Вла­да 
пи­сме­но од­го­во­ри. Си­гу­ран сам да је тај но­вац из овог кре­ди­та, 
а си­гу­ран сам и да у ту су­му ни­су ура­чу­на­ли но­вац за по­моћ 
Кра­ље­ву – ре­као је Илић.

Игор Бе­чић, по­сла­ник СНС-а и члан скуп­штин­ског Од­бо­ра за 
фи­нан­си­је, ка­зао је да се из то­га ви­ди пот­пу­на нео­збиљ­ност 
вла­да­ју­ћих стра­на­ка.

– Огро­ман но­вац се из­два­ја за на­гра­ду о Мла­ди­ћу, а 
исто­вре­ме­но гра­ђа­ни, ко­ји­ма се пле­ни имо­ви­на, не мо­гу да 
пла­те стру­ју или не­ке дру­ге ре­жиј­ске тро­шко­ве. Ово је крах 
Вла­де, ко­ја не по­ка­зу­је да раз­ми­шља о гра­ђа­ни­ма, већ у 
Скуп­шти­ни гле­да да про­гу­ра но­ва за­ду­же­ња кроз кре­ди­те – 
ис­та­као је Бе­чић.

Пот­пред­сед­ник ДСС-а Ми­ро­слав Пет­ко­вић прет­по­ста­вља да би 
но­вац за на­гра­ду био из­дво­јен из бу­џет­ске ре­зер­ве.

– Овим што су ура­ди­ли, они прак­тич­но про­би­ја­ју бу­џет­ски 
де­фи­цит ко­ји је пред­ви­ђен, јер пре то­га не­ће усво­ји­ти 
ре­ба­ланс бу­џе­та. То је про­тив­за­ко­ни­то и про­тив­у­став­но. 
По­сла­ни­ци на­ше стран­ке ће упу­ти­ти зах­тев за оце­ну устав­но­сти 
овог за­ко­на, ко­ји ће би­ти из­гла­сан – ре­као је Пет­ко­вић.

Ве­ка­рић: Мла­дић ко­шта Ср­би­ју ви­ше од ми­ли­јар­ду евра

Бру­но Ве­ка­рић, за­ме­ник ту­жи­о­ца за рат­не зло­чи­не, ре­као је да 
не­мо­гућ­ност да бу­де ухап­шен Мла­дић Ср­би­ју ко­шта ви­ше од 
ми­ли­јар­ду евра го­ди­шње из­гу­бље­них ин­ве­сти­ци­ја и при­ступ­них 
фон­до­ва ЕУ.

– То зна­чи да сва­ки гра­ђа­нин у Ср­би­ји из­гу­би око 160 евра у 
про­се­ку сва­ког ме­се­ца, јер су Рат­ко Мла­дић и Го­ран Ха­џић још 
увек у бек­ству – ре­као је Ве­ка­рић.

П. Јеремић

<<~WRD000.jpg>>

_______________________________________________
Sim mailing list
Sim@antic.org
http://lists.antic.org/mailman/listinfo/sim

Одговори путем е-поште