<http://www.pravda.rs/2010/11/19/sad-i-turska-stvaraju-veliku-albaniju/> САД и 
Турска стварају Велику Албанију

 <http://www.pravda.rs/category/politika/> Политика | 19. новембар 2010. | 
19:22 

 

Бив­ши ка­над­ски ам­ба­са­дор у Бе­о­гра­ду Џејмс Би­сет био је на тој 
функ­ци­ји 1992. го­ди­не и о сво­јим са­зна­њи­ма и ко­ре­ни­ма кри­зе у 
бив­шој Ју­го­сла­ви­ји све­до­чио у Ха­гу на су­ђе­њу Сло­бо­да­ну 
Ми­ло­ше­ви­ћу. Као гост ча­со­пи­са „Ге­о­по­ли­ти­ка“ ових да­на бо­ра­вио је 
у Бе­о­гра­ду, где је, из­ра­жа­ва­ју­ћи со­ли­дар­ност са срп­ским на­ро­дом, 
бо­ра­вио и то­ком НА­ТО бом­бар­до­ва­ња 1999. го­ди­не. Би­сет је та­да у 
Бе­о­гра­ду го­во­рио да нас НА­ТО не са­мо га­ђа и уби­ја, не­го и тру­је 
ура­ни­ју­мом.

Мо­же ли Ср­би­ја без ЕУ?

– Ве­ру­јем да мо­же. Пред њом је вр­ло те­жак за­да­так да се при­бли­жи ЕУ, а 
то­га не­ће би­ти у сле­де­ћих 10 го­ди­на. Ср­би­ја мо­ра да се окре­не 
по­бољ­ша­њу вла­сти­те еко­но­ми­је и гра­ђе­њу до­брих од­но­са са дру­гим 
зе­мља­ма ши­ром све­та ко­је ни­су део ЕУ.

Ових да­на Ал­бан­ци са ју­га Ср­би­је отво­ре­но за­го­ва­ра­ју при­па­ја­ње 
тзв. Ве­ли­кој Ал­ба­ни­ји. Ми­сли­те ли да је та тво­ре­ви­на мо­гу­ћа?

– Са­свим је си­гур­но да вођ­ство Ал­ба­на­ца то же­ли. Ко­со­во је би­ло 
пр­ви ко­рак у том прав­цу, а са­да је на ре­ду југ Ср­би­је. Оства­ре­ње те 
на­ме­ре па­жљи­во ће усме­ра­ва­ти САД, а мо­жда и Тур­ска, и већ је 
на­го­ве­ште­но да не­ће би­ти ста­бил­но­сти на Бал­ка­ну без бри­са­ња 
од­ре­ђе­них гра­ни­ца.

Да ли сте раз­о­ча­ра­ни из­ме­ном пр­во­бит­ног тек­ста срп­ске ре­зо­лу­ци­је 
о Ко­со­ву?

– Да, је­сам, упр­кос то­ме што је МСП ре­као да пр­о­гла­ше­ње ко­сов­ске 
не­за­ви­сно­сти ни­је иле­гал­но, да то ни­је на­ру­ша­ва­ње ме­ђу­на­род­ног 
пра­ва, то ни­шта не зна­чи. То је ире­ле­вант­но. Раз­о­ча­ран сам и чи­ни ми 
се да је Ср­би­ја на­пу­сти­ла од­бра­ну Ко­со­ва на осно­ву Ре­зо­лу­ци­је 
1244, окре­ну­ла ле­ђа УН и ста­ви­ла све сво­је шан­се у европ­ску кор­пу. 
Ми­слим да је то пот­пу­но по­гре­шно.

Да ли су ипак не­ке шан­се пре­о­ста­ле? Још не­ке европ­ске зе­мље ни­су 
при­зна­ле Ко­со­во. 

– Ко­со­во се, на­рав­но, не­ће вра­ти­ти у Ср­би­ју, али по­сто­ји јед­на 
ли­ни­ја кр­оз Ко­сов­ску Ми­тро­ви­цу, та­ко да се­вер мо­же оста­ти део 
Ср­би­је.

Опширније у штампаном издању…

http://www.pravda.rs/2010/11/19/sad-i-turska-stvaraju-veliku-albaniju/

_______________________________________________
Sim mailing list
Sim@antic.org
http://lists.antic.org/mailman/listinfo/sim

Одговори путем е-поште