Oni su izbacivali policijski, udruzenim snagama "nase" policije i siptarske. 
Kada su po rezoluciji 1244 mogli da dodju na KIM u ogranicenom broju to nisu 
uradili, a sad evo ivicinih da se pokazu. Spremljena im povisica sto opet 
moraju da se bore po onome Srbin na Srbina (uz pomoc siptara i g. Bajdena).

 

Jutros na radiju ni reci o dogadjajima po manastirima, oko novog pazara sve 
zaposleli policajci (prema sinocnim vestima)

 

  _____  


Раскол <http://www.pravda.rs/2010/11/19/raskol/> 


 <http://www.pravda.rs/category/tema-dana/> Тема дана | 19. новембар 2010. | 
19:06 

  _____  

Срп­ска цр­ква је по­де­ље­на на са­бор­ни део и при­ста­ли­це вла­ди­ке 
Ар­те­ми­ја, ко­ји је од­био по­слу­шност и пре­кр­шио си­нод­ске за­бра­не. 
„Све­ти ар­хи­је­реј­ски Са­бор СПЦ про­гла­сио је због то­га тре­ћи по ре­ду 
рас­кол у пра­во­слав­ној цр­кви“, по­твр­дио је порт­па­рол СПЦ, вла­ди­ка 
бач­ки Ири­неј Бу­ло­вић.

 

 

По­сле из­бо­ра ви­кар­ног епи­ско­па ли­пљан­ског Те­о­до­си­ја за епи­ско­па 
ра­шко-при­зрен­ског, уми­ро­вље­ни вла­ди­ка Ар­те­ми­је, ко­ји је још под 
си­нод­ском за­бра­ном свих све­ште­но­деј­ста­ва, у ма­на­сти­ру Ду­бо­ки 
По­ток у ЕРП одр­жао је ли­тур­ги­ју.

У са­оп­ште­њу Са­бо­ра СПЦ ка­же се да је вла­ди­ка Те­о­до­си­је са жа­ље­њем 
и за­бри­ну­то­шћу при­мио вест о Ар­те­ми­је­вом по­ку­ша­ју на­сил­не 
узур­па­ци­је цр­кве­не вла­сти у мно­го­стра­дал­ној ЕРП, те да је Ар­те­ми­је 
овим по­ступ­ком и фор­мал­но ушао у рас­кол са Са­бо­ром, од­но­сно СПЦ.

Уми­ро­вље­ног вла­ди­ку Ар­те­ми­ја и ње­го­ве при­ста­ли­це Са­бор је 
ока­рак­те­ри­сао као сво­је­вр­сну сек­ту, али га је и по­звао да се са 
за­блу­де­лим исто­ми­шље­ни­ци­ма по­ка­је и вра­ти у је­дин­ство цр­кве.

Са­бор ће то­ку је­се­њег за­се­да­ња до­не­ти од­лу­ку о ка­зни, ко­ја ће 
би­ти из­ре­че­на Ар­те­ми­ју и мо­на­си­ма, као и игу­ма­ни­ма ко­ји су под 
за­бра­ном све­ште­но­деј­ста­ва при­су­ство­ва­ли ли­тур­ги­ји у Ду­бо­ком 
По­то­ку. Ка­ко „Прав­да“ са­зна­је, Ар­те­ми­ју сле­ди раш­чи­ње­ње и 
ис­кљу­че­ње из цр­кве­не за­јед­ни­це уко­ли­ко се не по­ка­је.

Вла­ди­ка Ар­те­ми­је ни­је же­лео да ко­мен­та­ри­ше зва­нич­но про­гла­ше­ње 
рас­ко­ла и на наш по­зив је са­мо крат­ко ре­као:

– О рас­ко­лу пи­тај­те оне ко­ји су га и про­гла­си­ли.

Са­зна­ли смо да је у ма­на­сти­ру Ду­бо­ки По­ток би­ло ком­плет­но 
Ар­те­ми­је­во мо­на­штво, сви игу­ма­ни, све­ште­но­слу­жи­те­љи, мо­на­си и 
мо­на­хи­ње, ис­ку­ше­ни­ци ко­ји су се и при­че­сти­ли. Ли­тур­ги­ји је 
при­су­ство­ва­ло и мо­на­штво из дру­гих епар­хи­ја, као и на­род. То­ком 
но­ћи, пред ли­тур­ги­ју, око 60 љу­ди чу­ва­ло је вла­ди­ку Ар­те­ми­ја до 
ра­них ју­тар­њих ча­со­ва, ка­да је мо­на­штво по­че­ло да при­сти­же у 
ма­на­стир.

Од из­во­ра бли­ских СПЦ-у са­зна­је­мо да је раз­лог због ко­јег је 
Ар­те­ми­је одр­жао ли­тур­ги­ју упра­во про­гла­ше­ње Те­о­до­си­ја за 
епи­ско­па ЕРП.

 

 

– То је за Ар­те­ми­ја био „прст у око“. Ни­је се мо­гло да­ље, вре­ме ле­ти, а 
овај рас­кол са­мо зна­чи да се ви­ше не мо­же­мо на­ци­о­нал­но спа­сти, већ 
са­мо по­је­ди­нач­но. Ушли смо, та­ко­ре­ћи, у ду­плу ве­ру, што 
про­е­ку­ме­ни­сти­ма, а по­нај­ви­ше Ва­ти­ка­ну, и од­го­ва­ра. Са­да је СПЦ 
тле под­ло­жно за ши­ре­ње уни­јат­ског ми­шље­ња. Вла­ди­ку Ар­те­ми­ја ће 
про­гла­си­ти зи­ло­том, а ка­да 2013. и зва­нич­но уђе­мо у еку­ме­ни­зам, 
на­род ће би­ти у са­бла­зни ко­ји пут да иза­бе­ре, у ко­ју цр­кву да иде – 
ка­же наш из­вор, и до­да­је да обо­стра­не же­ље за ди­ја­ло­гом, ко­јим би се 
по­сти­гао не­ки ком­про­мис, ни­је би­ло.

– То се нај­бо­ље ви­де­ло ка­да Са­бор ни­је упу­тио по­зив Ар­те­ми­ју да 
при­су­ству­је за­се­да­њу, ка­ко би се пред ар­хи­је­ре­ји­ма из­ја­снио о 
сво­јој од­лу­ци по­што­ва­ња вр­хов­них цр­кве­них те­ла, што је би­ло 
оче­ки­ва­но. Сра­мо­та је и што вла­ди­ку, ко­ји је у чи­ну уми­ро­вље­ног, 
СПЦ ни­је по­зва­ла ни на па­ра­стос па­три­јар­ху Па­влу, као што су то 
учи­ни­ли у слу­ча­ју уми­ро­вље­ног вла­ди­ке Ата­на­си­ја. Ло­гич­но, ча­ша 
је мо­ра­ла да се пре­ли­је. Ја­сно је да је Ар­те­ми­је сме­њен из 
по­ли­тич­ких раз­ло­га, као и да је кључ­ни чо­век СПЦ вла­ди­ка бач­ки 
Ири­неј, а не па­три­јарх – ка­же наш из­вор, и до­да­је да је 
бла­же­но­по­чив­ши па­три­јарх Па­вле имао то­ли­ку моћ да би Ар­те­ми­ја 
дав­но сме­нио да је исти­ни­та тврд­ња о нов­ча­ним мал­вер­за­ци­ја­ма.

Опширније у штампаном издању

 

 

_______________________________________________
Sim mailing list
Sim@antic.org
http://lists.antic.org/mailman/listinfo/sim

Одговори путем е-поште