ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ನೀಲಿನಕಾಶೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕಾಠಿಣ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ.

-- 
LOKESH S
*LOKESH S.*
                                   GPUC
(HS), SHIVAPURA, MADDUR TQ,
 MANDYA DIST.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAJ51JmHQyYz8j_C3MFB-8E_6YkQhAUXerJbC%2B4ES4geXqHOPnw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Attachment: 8TH FIRST SEM BLUPRINT & Q.P..docx
Description: MS-Word 2007 document

Reply via email to