ಒಂದು ದಿನ ಮಗು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ
ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮಾ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ
ಅದನ್ನು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆಯಾಯಿತು :
"ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದು
ಹಾಗು ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಬಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಅವನ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವದು ಒಳಿತು."
ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಡಿಸನ್ ರ ತಾಯಿ ಮರಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಎಡಿಸನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಡುಚಿದ ಕಾಗದವೊಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. :
"ನಿನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ
ಬರಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ,"
ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೃದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸದಿರಲು ಅಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓದಿದ ತಾಯನ್ನು ನೆನೆದು
ಎಡಿಸನ್ ರು ಗದ್ಗದಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ
ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ:
" ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಗು, ಆದರೆ ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಅವನು ಶತಮಾನದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ."
🙏🏻Mother is always real God🙏🏻
On 19 Sep 2016 23:24, "ANIRUDDH BHAT" <anubhat1...@gmail.com> wrote:

> Sanajana means...... Ancient,,, time- tested,,,matured etc.  Thnx.
> On Sep 17, 2016 10:59 AM, "ravi aheri" <aherir...@gmail.com> wrote:
>
>> ಆತ್ಮೀಯರೆ...
>> "ಸನಾತನ : ಇ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ( ಇ ಆಶ್ರಮ )
>> ಈ ಗ್ರುಪ್ ರಚಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ...
>> 👉 ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನಿಡುವ ನುಡಿಗಳ ವಿನಿಮಯ..
>> 👉ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ತಿಳಿಸುವ ಕಥೆ ಕವನಗಳ ವಿನಿಮಯ
>> 👉 ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ದ್ಯಾನದ ವಿಚಾರಗಳು..
>> 👉 ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು...
>> 👉 ನಾನು ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾವದ ಬೇಧ..
>> ಮುಂತಾದ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ರುಪ್ ....
>>
>> ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದದ್ದರೆ ಸೇರಿಸಿ..ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ
>> ಬಳಗವಿರಲಿ....
>>
>> ಶುಭವಾಗಲಿ..
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SocialScience STF" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/socialsciencestf/CAFwfYrgp22Go3iS2SfzNjK7umtL891YYtHqYb%
>> 3DsRqXpphm8HDg%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAFwfYrgp22Go3iS2SfzNjK7umtL891YYtHqYb%3DsRqXpphm8HDg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SocialScience STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
> msgid/socialsciencestf/CA%2BgbSB8ozQjiXtZGU4%
> 2BYoVRB1HtiLu03tAWfCc0VurinHKwajw%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CA%2BgbSB8ozQjiXtZGU4%2BYoVRB1HtiLu03tAWfCc0VurinHKwajw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAOYLwUjmnEV3dBb%2B5jt-ToqSiask1gO28gcdOyzRUg7kx%2Bob5w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to