ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ
On Sep 18, 2016 7:40 PM, "Mp Somanath" <somanath...@gmail.com> wrote:

> Good sayings
> On 18-Sep-2016 4:34 pm, "sundareshamurty T.V." <sundareshamu...@gmail.com>
> wrote:
>
>> ರವಿ ಸರ್ ' ಸನಾತನ ' -* ಇ ವಿಚಾರವೇದಿಕೆಯ* ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಉದ್ಧೇಶಗಳು ಒಂದು
>> ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ.
>> ಧನ್ಯವಾದಗಳು . ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭವಾಗಲಿ .
>> ಮೂಡುವ ಮುಳುಗುವ ದಂದುಗದ ಬಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತನಂತೆ  ಎದ್ದು ನಿಂತವನೇ ಧನ್ಯತಾ
>> ಜೀವಿ.
>> ಸನಾತನ / ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಬದುಕಿನ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದುನಿಲ್ಲುವ ಕಮಲದ
>> ಮಾರ್ಗ ವಿಧಾನ .
>> ವಂದನೆಗಳು.
>>
>> 2016-09-17 10:59 GMT+05:30 ravi aheri <aherir...@gmail.com>:
>>
>>> ಆತ್ಮೀಯರೆ...
>>> "ಸನಾತನ : ಇ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ( ಇ ಆಶ್ರಮ )
>>> ಈ ಗ್ರುಪ್ ರಚಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ...
>>> 👉 ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನಿಡುವ ನುಡಿಗಳ ವಿನಿಮಯ..
>>> 👉ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ತಿಳಿಸುವ ಕಥೆ ಕವನಗಳ ವಿನಿಮಯ
>>> 👉 ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ದ್ಯಾನದ ವಿಚಾರಗಳು..
>>> 👉 ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು...
>>> 👉 ನಾನು ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾವದ ಬೇಧ..
>>> ಮುಂತಾದ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ರುಪ್ ....
>>>
>>> ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದದ್ದರೆ ಸೇರಿಸಿ..ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ
>>> ಬಳಗವಿರಲಿ....
>>>
>>> ಶುಭವಾಗಲಿ..
>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
>>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/socialsciencestf/CAFwfYrgp22Go3iS2SfzNjK7umtL891YYtHqYb%
>>> 3DsRqXpphm8HDg%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAFwfYrgp22Go3iS2SfzNjK7umtL891YYtHqYb%3DsRqXpphm8HDg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> *ಸುಂದರೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಟಿ . ವಿ *
>>                       *ಶಿಕ್ಷಕರು *
>> ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ ,
>> ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು , ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ .
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SocialScience STF" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/socialsciencestf/CADDbdW1LqqKtEojNSkZrBecgkCE9pFUrUJJD5F
>> Qw3dX66C4x-g%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CADDbdW1LqqKtEojNSkZrBecgkCE9pFUrUJJD5FQw3dX66C4x-g%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SocialScience STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
> msgid/socialsciencestf/CABbVHskFBY1iVpWhB%3DVZdfLvmHwUeYk1W%
> 3D92kJMtBUQ3ud9e5A%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CABbVHskFBY1iVpWhB%3DVZdfLvmHwUeYk1W%3D92kJMtBUQ3ud9e5A%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CANFpeSg828-ZXtHg_u9yEaeSV4htwWMzBXHR_YD_azjGJnnofA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to