ರವಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ  ನೀಡಿದ್ದೀರಿ.

Stf ನ ಸುಮಾರು 4000 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.

On 13-Oct-2016 9:21 PM, "ravi aheri" <aherir...@gmail.com> wrote:

ಆತ್ಮೀಯರೆ,
ನೀವೂ ಒಂದು ಸ್ವಂತದ್ದು blog web ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಸುಲಬ ಕೆಳಗಿನ link click ಮಾಡಿ..

http://raviaheri.weebly.com/

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
msgid/socialsciencestf/CAFwfYrgi1PbB0apABxhXv%2BXqKdUTAEk7CkxG5gRm1ksTcqE%
2BdQ%40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAFwfYrgi1PbB0apABxhXv%2BXqKdUTAEk7CkxG5gRm1ksTcqE%2BdQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CACwGsz5FR2wsL4ZcfBuByoSbnMpm46JTLdE_jEGg0KDQNKkqJQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to