ಆತ್ಮೀಯ ಬಸವರಾಜ ಸರ್
          ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ videoಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವಿರಾ ?ಮಾಡಿದ್ದರೆ
ಎಷ್ಟು videos ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ವಿದೆ ? ಎಷ್ಟು GB ಇದೆ ಸರ್ ?
On 14 Oct 2016 2:29 p.m., "Basavaraja Naika H.D." <
basavarajanaik...@gmail.com> wrote:

> ಸರ್ mocomi.com ನಲ್ಲಿ ಸ.ವಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ animeted video. ಸಿಗತ್ತೆ
>
> On 14-Oct-2016 2:22 PM, "ravi aheri" <aherir...@gmail.com> wrote:
>
>> Thank you Basavaraj sir it very useful app thank u
>> On 14 Oct 2016 12:57 p.m., "Basavaraja Naika H.D." <
>> basavarajanaik...@gmail.com> wrote:
>>
>>> https://www.videoder.net/watch?v=SqJzA_4JRxc
>>> Download ' Persian and Greek Invaders | Mocomi Kids ' video and music
>>> using Videoder - world's best music and video downloader
>>> https://www.videoder.net
>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
>>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/socialsciencestf/CACwGsz7TG31eHtgt5h%2BHeCAo9337_D%3DgZd
>>> 6nGsR1OrxrZUJSsA%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CACwGsz7TG31eHtgt5h%2BHeCAo9337_D%3DgZd6nGsR1OrxrZUJSsA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SocialScience STF" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/socialsciencestf/CAFwfYrjXktAEN9qn-vy4GR71rqzXwDF%
>> 2BfJFYjdyv%2BJBoW2uJ-g%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAFwfYrjXktAEN9qn-vy4GR71rqzXwDF%2BfJFYjdyv%2BJBoW2uJ-g%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SocialScience STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
> msgid/socialsciencestf/CACwGsz4dRfnnWkoEsQB30RxRwE5Ra
> cQr1ZkogNJA%3DrpORABmcQ%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CACwGsz4dRfnnWkoEsQB30RxRwE5RacQr1ZkogNJA%3DrpORABmcQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAFwfYrgMx2ttaBQcRuRcVaAqDj%3DjNCPVwcdz_55xZT-B6Eo3AQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to