*ಪರಿಚಯ ಅಭಿಯಾನ  ವಾರಕ್ಕೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ *


*ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ತ್ಯಾಗಿಗಳು  ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ **DSERT ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತೀವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Income tax ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಅತಿಸುಲಭದ excel ನಲ್ಲಿ softwere desine ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   ಯಾವುದೇ
ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ . ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್. ನಲ್ಲೂ
ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.         ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಸೇವಾಮನೋಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಲಾಮ್ *

-- 
Basavaraj Naika H D
Asst Teacher
G H S Baggavalli Tarikere Tq
Chickmagalur Dist

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CACwGsz7YYfB6J9FKzRQBrpnERF8MFX%2Bk%3Dr0NRoJ5Yiqcz-S95w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to