Super brother.. Nice share
On 17 Oct 2016 9:58 a.m., "Basavaraja Naika H.D." <
basavarajanaik...@gmail.com> wrote:

> " ಬಡವ ಎಂಬ ಖಾಯಿಲೆಗೆ
> ದುಡಿಮೆಯೇ ಔಷದ "
> ಆಟೋ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಲು...
>
> ‬: ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕುವ ದುಡ್ಡನ್ನ ದೇವರು ತಗೋಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ
> .
>           ಅನ್ನವನ್ನ ಬಿಕ್ಷುಕ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಹಳಸಿದ ಅನ್ನ
> ಹಾಕ್ತಾರೆ.
> ನೈಜತೆಗೆ ಮೊದಲು ಬೆಲೆಕೊಡಿ , ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಿ.
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SocialScience STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
> msgid/socialsciencestf/CACwGsz4MR_T265wPjn%2B_
> DwTBZtc6maKHWCzi%2BYL5CGstxa%2BSGA%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CACwGsz4MR_T265wPjn%2B_DwTBZtc6maKHWCzi%2BYL5CGstxa%2BSGA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAFwfYrj8XEw5XARkOsYY34VrcTET8O9xeYX1CcfX7owwXQ%2BQvA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to