ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

On 17-Oct-2016 4:07 PM, "vasu shyagoti" <shagoti.v...@gmail.com> wrote:

> Kulkarni sir...
> Your ppt is so nice....
> Good attempt sir.....
> ಚಿತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಚನ್ನಾಗಿದೆ...
> ಸಲಹೆ:
> ಅನಿಮೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ....
> ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಚಿತ್ರ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ....
>
> On 17-Oct-2016 4:06 PM, "ravi aheri" <aherir...@gmail.com> wrote:
>
>> Thank you Kulkarni sir.. Very nice ppt..exllent..
>> On 17 Oct 2016 3:55 p.m., "Shrimanik Kulkarni" <shriman...@gmail.com>
>> wrote:
>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
>>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/socialsciencestf/CAE9xuPQ47ahSkdKsJ5aL2ZspT3YcKJmnKxAS3_
>>> Z5FzfycDJd%3DQ%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAE9xuPQ47ahSkdKsJ5aL2ZspT3YcKJmnKxAS3_Z5FzfycDJd%3DQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SocialScience STF" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/socialsciencestf/CAFwfYri25N2oJ%3DSO4rO8Txh4JM_9j1R02_
>> hhUkxGLjZXn%3Ds-Aw%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CAFwfYri25N2oJ%3DSO4rO8Txh4JM_9j1R02_hhUkxGLjZXn%3Ds-Aw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SocialScience STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
> msgid/socialsciencestf/CALEc3KmTm7u6-VVpSyXrgqk7LhooBQO7ZJWbc7xM51g
> wMuLT%2BQ%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CALEc3KmTm7u6-VVpSyXrgqk7LhooBQO7ZJWbc7xM51gwMuLT%2BQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CACwGsz4twOYtXmJH%2B88zS1nS_6B9TG_rk_hscZ38ZqKpiQObtQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to