On Thu, 22 Feb 2018 22:01:37 +0530 mallewadiar  wrote
>*ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರೇ..ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.* 💐💐👏👏
 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ( *ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳ)* ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು 
ಸರಳವಾಗಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ  *ಸವಿ-ಶಬ್ಧಾರ್ಥ* ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ 
ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಿರೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ 
ಯಲ್ಲಿರುವೆ.       *ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್.ಮಲ್ಲೇವಾಡಿ*     
     ( ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು) *ಸ: ಪ್ರೌ: ಶಾಲೆ ಮಂದೇವಾಲ.*  *ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ*-- Very very good effort. Thank you very much.
>
-----------
>
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>
 - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
>
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
>
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>
-----------
>
--- 
>
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
>
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to 
socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to