೨೦೧೮ ಸಾಲಿನ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ
ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ
ವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ ........
ಹೊಸ ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ SSLC ಬೋರ್ಡ್
ಹಳೆಯ Blueprint ನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು
ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.


ಕಿಶನ್ ಪವಾರ್ (ಸ ಶಿ)
ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿ
ತಾ. ದೇವದುರ್ಗ ಜಿ- ರಾಯಚೂರು


On Sat 10 Mar, 2018, 3:58 PM Sunil Krishnashetty, <soorya....@gmail.com>
wrote:

>
>
>
> Karnataka state SSLC Social Science State level preparatory exam question
> paper-2018
> SSLC ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ
> ಪತ್ರಿಕೆ-2018
> http://www.inyatrust.co.in/2016/04/karnataka-state-level-10thsslc.html
>
> |----Share---|
>
> "Join and Get Inyatrust Free Updates"
> http://www.inyatrust.com/join.html
>
>
> From
> InyaTrust Team
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KSPUCL" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kspucl+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to ksp...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/kspucl/CAFLXqi%2B25EOy0Q-TkjRvG9fa7KwqL5TdnVLTqXhjaxnLpJzoSw%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kspucl/CAFLXqi%2B25EOy0Q-TkjRvG9fa7KwqL5TdnVLTqXhjaxnLpJzoSw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
>
>
> --
> SUNIL KRISHNASHETTY
> GJC HARIHARAPURA
> MOBILE NO 9964426863
> Facebook: www.facebook.com/sunilkssk
> web page www.inyatrust.co.in/2016/05/sunilk.html
>
>
>
> --
> -----------
> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
> -
> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
> -
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
> ನೀಡಿ -
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
> ತಿಳಿಯಲು -
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> -----------
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SocialScience STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to