ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා!
 
සිංහල:
 * බෝධි පූජාව Bodhi Tree Offering 2 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන් 
වහන්සේ: http://theruwana.org/video/bodhiya/pujava/2/?x=3

 
English:
 * 7 Wonders of India — Sanchi Stupa 1: 
http://threegems.org/video/places/in/sanchi/1/?x=3

 
ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි! May The Triple Gem Bless You!:
 * http://vidarshana.org/pictures/greetings/theruwan-saranai/2015/3/23/1/?x=3

 
May the Triple Gem bless you!

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"::SN::" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to sricom+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sricom@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sricom.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to