VELIBOR DŽOMIĆ OČEKUJE DA ĆE NOVI USTAV SPC BITI USVOJEN 

 


Crkva ne smije zavisiti od granica Ko­mi­si­ja za re­vi­zi­ju Usta­va SPC za­vr­ši­la je svoj rad. Se­kre­tar 
Ko­mi­si­je pro­to­je­rej-sta­vro­for Ve­li­bor Džo­mić ka­zao je za „Ra­dio 
Be­o­grad” da na maj­skom Sa­bo­ru oče­ku­je in­te­re­sant­nu i struč­nu 
di­sku­si­ju, ka­ko bi se do­šlo do naj­bo­ljeg rje­še­nja.
Džo­mić je iz­ja­vio ka­ko oče­ku­je da će pred­log no­vog Usta­va ovih da­na 
raz­ma­tra­ti epi­sko­pi, sve­šten­stvo, mo­na­štvo i vjer­ni­ci kroz cr­kve­na 
ti­je­la, a da će po­tom pred­lo­zi i su­ge­sti­je bi­ti do­sta­vlje­ni 
Sa­bo­ru, ko­ji će o to­me ras­pra­vlja­ti, pre­no­si RTS.
Upi­tan da li je „cu­re­nje” Na­cr­ta no­vog Usta­va u jav­nost bi­lo 
„pred­vi­đe­no” ili se de­si­lo slu­čaj­no, Džo­mić na­po­mi­nje da taj 
do­ku­ment ni­je slu­žbe­na taj­na, ali da je nje­go­vo po­ja­vlji­va­nje u 
jav­no­sti ve­za­no za neo­d­go­vor­ne po­je­din­ce iz cr­kve­nih kru­go­va, 
ko­ji ne­ma­ju ele­men­tar­nu cr­kve­nu svi­jest, već sa­mo že­lju za 
sen­za­ci­o­na­li­zmom i zbr­kom u jav­no­sti.
Od­go­va­ra­ju­ći na kri­ti­ke da je neo­pre­zno da se ti­tu­la pa­tri­jar­ha 
pre­i­me­nu­je u „pa­tri­jarh srp­skih i po­mor­skih ze­ma­lja”, Džo­mić 
is­ti­če da SPC ni­je pri­sut­na sa­mo u is­cjep­ka­nim dr­ža­va biv­še 
Ju­go­sla­vi­je, već na svim kon­ti­nen­ti­ma od Evro­pe do Austra­li­je i 
No­vog Ze­lan­da i da se ti­me po­sti­že je­din­stvo cr­kve.
Sma­tra da ovaj kon­cept, upra­vo su­prot­no, ču­va je­din­stvo Cr­kve, upr­kos 
ra­su­to­sti na­ro­da u vi­še dr­ža­va, i da to no­vi Ustav obez­bje­đu­je.
– Ne­ma te­ri­to­ri­jal­ne re­or­ga­ni­za­ci­je, ni­ti slič­nih me­dij­skih 
spe­ku­la­ci­ja. Po­go­to­vo su ne­tač­ni na­vo­di o za­seb­nim si­no­di­ma. To 
je iz­mi­šljo­ti­na. Po­sto­ji sa­mo je­dan Sve­ti si­nod SPC i Sve­ti si­nod 
ohrid­ske auto­nom­ne ar­hi­e­pi­sko­pi­je, kao i do sa­da – ob­ja­snio je 
Džo­mić.
Do­dao je da „cr­kva ne smi­je da za­vi­si od dr­žav­nih gra­ni­ca i ku­ka­la 
nam maj­ka ako mi pra­vo­slav­ni Sr­bi pri­hva­ti­mo dru­ga­či­ji kon­cept”.
Tekst no­vog Usta­va SPC ima du­bo­ko bo­go­slov­sko oprav­da­nje, na­gla­ša­va 
pro­to­je­rej.
Ta­ko­đe, na­po­me­nuo je da će sva­ki stav bi­ti raz­mo­tren na Sa­bo­ru, pa i 
onaj pa­tri­jar­ha Iri­ne­ja, ko­ji je iz­ja­vio da mu je bli­ži do­sa­da­šnji 
na­čin iz­bo­ra poglavara SPC. Ka­da je ri­ječ o od­red­bi ko­jom se definiše 
slo­bo­da go­vo­ra sve­šten­stva, Džo­mić ka­že da je taj dio pro­mi­je­njen.
Od­red­ba se od­no­si­la na go­vor u be­sje­da­ma. 
– Da ni­je ta­ko, ja sad ne bih mo­gao slo­bod­no da go­vo­rim u va­šoj 
emi­si­ji – za­klju­čio je Džo­mić.

Одговори путем е-поште