On Fri, Sep 22, 2023 at 12:21:42PM +0900, YASUOKA Masahiko wrote:
> A leak may happens when wgpeer is deleted.
> 
> ok?
> 

ok mvs@

> The state queue should be freeed when wg_peer is destroyed.
> diff from IIJ.
> 
> Index: sys/net/if_wg.c
> ===================================================================
> RCS file: /disk/cvs/openbsd/src/sys/net/if_wg.c,v
> retrieving revision 1.29
> diff -u -p -r1.29 if_wg.c
> --- sys/net/if_wg.c  3 Aug 2023 09:49:08 -0000    1.29
> +++ sys/net/if_wg.c  22 Sep 2023 03:11:47 -0000
> @@ -518,6 +518,9 @@ wg_peer_destroy(struct wg_peer *peer)
>    taskq_barrier(wg_crypt_taskq);
>    taskq_barrier(net_tq(sc->sc_if.if_index));
> 
> +   if (!mq_empty(&peer->p_stage_queue))
> +       mq_purge(&peer->p_stage_queue);
> +
>    DPRINTF(sc, "Peer %llu destroyed\n", peer->p_id);
>    explicit_bzero(peer, sizeof(*peer));
>    pool_put(&wg_peer_pool, peer);
> 

Reply via email to