commit 2f6f37c6b263c9f5f290e3c8831d4e20e9a28d08
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 19:15:05 2018 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index eaa989589..56823b85c 100644
--- a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-04 18:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 19:13+0000\n"
 "Last-Translator: Sergei <serjsafar...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Armenian 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/hy/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -248,20 +248,20 @@ msgid ""
 "Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can 
still\n"
 "help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
 "\n"
-msgstr "Հավելենք, որ BridgeDB-ն ունի նաև բազում 
պարզ ու հասարակ կամուրջներ %s, որոնք\nչեն 
աջակցում տվյալների փոխանցումը %s, ինչը 
կարող է ազդել կայքի էջի տեսքի վրա, \nբայց շատ 
դեպքերում կարող են օգնել  շրջանցել 
համացանցային գրաքննությունը։\n\n"
+msgstr "Հավելենք, որ BridgeDB-ն ունի նաև բազում 
հասարակ կամուրջներ, որոնք չեն աջակցում\n%s 
տվյալների փոխանցումը %s, ինչը կարող է ազդել 
կայքի էջի տեսքի վրա,\nբայց շատ դեպքերում 
կարող են օգնել  շրջանցել համացանցային 
գրաքննությունը։\n\n"
 
 #: bridgedb/strings.py:101
 msgid "What are bridges?"
-msgstr "Ի՞նչ են bridge-ները:"
+msgstr "Ի՞նչ են կամուրջները։"
 
 #: bridgedb/strings.py:102
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr "%sBridge-ները%s Tor-ի «արգելակներ» են, որոնք 
կօգնեն Ձեր շրջանցել հետաքննումները:"
+msgstr "%s Կամուրջները %s Tor-ի վերահեռարձակիչներ 
են, որոնք օգնում են Ձեզ շրջանցել 
գրաքննությունը։"
 
 #: bridgedb/strings.py:107
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr "Ինձ պետք է bridge-ներ ստանալու ա՛յլ 
Õ¥Õ²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯:"
+msgstr "Ինձ պետք է կամուրջներ ստանալու  այլ 
եղանակ։"
 
 #: bridgedb/strings.py:108
 #, python-format

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to