commit d6e1f3d6447cfd9cb681218252fcf05d4cd02b0a
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Thu Mar 8 03:47:06 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 bg/network-settings.dtd | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/bg/network-settings.dtd b/bg/network-settings.dtd
index 9fbdd142f..9b482f3a1 100644
--- a/bg/network-settings.dtd
+++ b/bg/network-settings.dtd
@@ -41,6 +41,10 @@
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor  е цензуриран в 
моята страна">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Избор на вграден 
бридж">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "изберете 
бридж">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Поискване на мост 
от torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Въведете 
символите от изображението">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Нова 
картинка">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Изпрати">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Задавне на бридж 
сега">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Въведете информация 
за бриджа от източник, на който вярвате.">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "напишете 
адрес:порт (по един на ред)">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to