commit d5b3ea209231f859f5577c7eff44b4cadcff0990
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Thu May 17 14:19:43 2018 +0000

  Update translations for support-https_completed
---
 fa.json | 8 ++++++++
 1 file changed, 8 insertions(+)

diff --git a/fa.json b/fa.json
new file mode 100644
index 000000000..a290415ce
--- /dev/null
+++ b/fa.json
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+  "https-1": {
+    "id": "#https-1",
+    "control": "https-1",
+    "title": "آیا هنگامی که از Tor استفاده می‌کنم
، قابلیت استراق سمع اطلاعاتی که با سایت‌ها 
به اشتراک می‌گذارم، مثل اطلاعات ورود و 
چیزهایی که در فرم‌ها تایپ می‌کنم، وجود 
دارد؟",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Tor مانع استراق سمع از 
سایت‌هایی که بازدید می‌کنید می‌شود. هرچند 
امکان استراق سمع اطلاعاتی که به صورت غیررم
زگذاری در اینترنت با استفاده از HTTP ساده رد و 
بدل می‌شوند، توسط یک اپراتور رله خروج یا 
هرکسی که ترافیک بین رله خروج شما و وبسایت م
قصد را مشاهده می‌کند، وجود دارد. اگر سایت 
هدف شما از HTTPS استفاده می‌کند، ترافیک خروجی 
از رله خروج شما رمزگذاری شده و قابل استراق 
سمع نخواهد بود.</p><div class=\"row\"><div class=\"col-md-6\"><div 
class=\"card\"><img class=\"card-img-top\" src=\"/static/images/image2.png\" 
alt=\"https\"><div class=\"card-body\"><h4 class=\"card-title\">اگر شما 
از HTTPS استفاده می‌کنید، آدرس اینترنتÛ
 Œ وبسایت شما با https:// آغاز خواهد 
شد.</h4></div></div></div><div class=\"col-md-6\"><div class=\"card\"><img 
class=\"card-img-top\" src=\"/static/images/image6.png\" alt=\"https\"><div 
class=\"card-body\"><h4 class=\"card-title\">این تصویر نشان م
ی‌دهد که چه اطلاعاتی با و بدون مرورگر Tor و رم
زگذاری HTTPS قابل استراق سمع 
هستند.</h4></div></div></div></div>"
+  }
+}

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to