commit da612a8bf980407ad72150d54e5e97c8bc482223
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Fri Oct 11 07:51:52 2019 +0000

    
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-browseronboardingproperties
---
 mk/browserOnboarding.properties | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/mk/browserOnboarding.properties b/mk/browserOnboarding.properties
index c02474079..ab1ec97e9 100644
--- a/mk/browserOnboarding.properties
+++ b/mk/browserOnboarding.properties
@@ -15,8 +15,8 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Оди на Tor Мрежа
 onboarding.tour-tor-network=Tor Мрежа
 onboarding.tour-tor-network.title=Патувајте низ 
децентрализираната мрежа.
 onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser ве поврзува на 
Tor мрежата одржувана од илјадници 
волонтери низ целиот свет. За разлика од VPN, 
овде нема место за неуспех или 
централизиран ентитет на кого треба да му 
верувате со цел да уживате приватност на 
Интернет.
-onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, 
including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found 
in Preferences.
-onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
+onboarding.tour-tor-network.description-para2=НОВО: Tor Мрежните 
поставувања, вклучуваат можност да 
побараат мостови таму каде Tor е блокиран, 
кои можат да бидат пронајдени во Preferences
+onboarding.tour-tor-network.action-button=Постави ги твоите 
Мрежни поставки
 onboarding.tour-tor-network.button=Оди на Круг екранот
 
 onboarding.tour-tor-circuit-display=Круг екран
@@ -49,10 +49,10 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Ново
 onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Ажурирано
 
 onboarding.tour-tor-toolbar=Лента со алатки
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Goodbye Onion Button.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience 
using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, 
rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in 
the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [=] menu.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Чао Онион копче.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Сакаме вашето 
искуство користејќи го Tor да биде целосно 
вграден во  Tor Browser.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Затоа сега, 
наместо да го користите онион копчето, 
можете да го видите вашиот Tor Круг преку [i] 
во URL лентата и да побарате Нов Идентитет 
користејќи го алатникот или [=] менито.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Како да побарате 
Нов Идентитет
 onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Оди на Tor Мрежа
 
 # Circuit Display onboarding.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to