commit a34120d91ba1458bbc873d98b4d93a136747bb56
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Fri Oct 11 07:51:59 2019 +0000

    
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-browseronboardingproperties_completed
---
 mk/browserOnboarding.properties | 13 +++++++------
 1 file changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/mk/browserOnboarding.properties b/mk/browserOnboarding.properties
index 2f39b88a5..3639cd5bb 100644
--- a/mk/browserOnboarding.properties
+++ b/mk/browserOnboarding.properties
@@ -15,6 +15,8 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Оди на Tor Мрежа
 onboarding.tour-tor-network=Tor Мрежа
 onboarding.tour-tor-network.title=Патувајте низ 
децентрализираната мрежа.
 onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser ве поврзува на 
Tor мрежата одржувана од илјадници 
волонтери низ целиот свет. За разлика од VPN, 
овде нема место за неуспех или 
централизиран ентитет на кого треба да му 
верувате со цел да уживате приватност на 
Интернет.
+# onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, 
including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found 
in Preferences.
+# onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
 onboarding.tour-tor-network.button=Оди на Круг екранот
 
 onboarding.tour-tor-circuit-display=Круг екран
@@ -47,12 +49,11 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Ново
 onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Ажурирано
 
 onboarding.tour-tor-toolbar=Лента со алатки
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-8.5.title=Распоред на 
лентата со алатки
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-8.5.description=Го подобривме 
распоредот на лентата со алатки на 
прелистувачот. Ја поместивме иконата Torbutton 
после URL барот, и додадовме икона за 
безбеносно ниво до неа.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-8.5.next-button=Оди во 
Безбедност
-
-onboarding.tour-tor-security-update-8.5.title=Искуство од 
безбедносно ниво
-onboarding.tour-tor-security-update-8.5.description=Го подобривме 
начинот на кој го гледате и поставувате 
вашето ниво на безбедност. Го заменивме 
лизгачот за безбедност со икона за лента со 
алатки која го прави моменталното ниво 
видливо цело време. Кликнете ја за да 
видете детали за вашето моментално ниво 
или да ги промените вашите поставки за 
безбедност.
+# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Goodbye Onion Button.
+# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience 
using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
+# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, 
rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in 
the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [=] menu.
+# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
+# onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Go to Tor Network
 
 # Circuit Display onboarding.
 onboarding.tor-circuit-display.next=Следно

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to