commit 7dbd3d38aac0d92b7bdbf27f5e74aed00119af44
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Wed Mar 25 08:45:05 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=abouttor-homepage
---
 sq/aboutTor.dtd | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/sq/aboutTor.dtd b/sq/aboutTor.dtd
index 3a8ac15bbb..d568bff150 100644
--- a/sq/aboutTor.dtd
+++ b/sq/aboutTor.dtd
@@ -22,10 +22,10 @@
 <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "M">
 <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Doracak Shfletuesi Tor">
 
-<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "The Tor Project is a US 501(c)(3) 
non-profit organization advancing human rights and freedoms by creating and 
deploying free and open source anonymity and privacy technologies, supporting 
their unrestricted availability and use, and furthering their scientific and 
popular understanding.">
-<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Get Involved »">
+<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Projekti Tor është një ent 
jofitimprurës i kategorisë US 501(c)(3), që shpie përpara të drejtat dhe 
liritë e njerëzve përmes krijimit dhe vënies në jetë të teknologjive të 
lira dhe me burim të hapur për anonimitet dhe privatësi, përkrahjes së 
pasjes dhe përdorimit të pakufizuar të tyre, dhe shpënies më tej të të 
kuptuarit të tyre shkencor dhe popullor.">
+<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Përfshihuni »">
 
-<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Get the latest news from Tor straight to 
your inbox.">
-<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Sign up for Tor News.">
-<!ENTITY aboutTor.donationBanner.freeToUse "Tor is free to use because of 
donations from people like you.">
+<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Merrni lajmet më të reja nga Tor-i 
drejt e te mesazhet tuaja email.">
+<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Regjistrohuni për Lajme Tor.">
+<!ENTITY aboutTor.donationBanner.freeToUse "Tor-i mund të përdoret falas, 
për hir të dhurimeve nga njerëz si ju.">
 <!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Dhuroni Tani">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to