commit cb56391d0907f89024345e4c6ccf88101ee11bc5
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Wed Mar 25 08:45:42 2020 +0000

    
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=donatepages-messagespot
---
 locale/sq/LC_MESSAGES/messages.po | 9 +++++++--
 1 file changed, 7 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/locale/sq/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/sq/LC_MESSAGES/messages.po
index 6213f095d8..ddf1f1468f 100644
--- a/locale/sq/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/sq/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -4,11 +4,11 @@
 # Adam Lynn <a...@opentechfund.org>, 2018
 # francesco ercolani <erc...@live.it>, 2019
 # erinm, 2019
-# Besnik <bes...@programeshqip.org>, 2019
+# Besnik <bes...@programeshqip.org>, 2020
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Last-Translator: Besnik <bes...@programeshqip.org>, 2019\n"
+"Last-Translator: Besnik <bes...@programeshqip.org>, 2020\n"
 "Language-Team: Albanian (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/sq/)\n"
 "Language: sq\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
@@ -1036,6 +1036,11 @@ msgid ""
 " and privacy technologies, supporting their unrestricted availability and "
 "use, and furthering their scientific and popular understanding."
 msgstr ""
+"Projekti Tor është një ent jofitimprurës i kategorisë US 501(c)(3), që 
shpie"
+" përpara të drejtat dhe liritë e njerëzve përmes krijimit dhe vënies 
në jetë"
+" të teknologjive të lira dhe me burim të hapur për anonimitet dhe 
privatësi,"
+" përkrahjes së pasjes dhe përdorimit të pakufizuar të tyre, dhe 
shpënies më "
+"tej të të kuptuarit të tyre shkencor dhe popullor."
 
 #: 
tmp/cache_locale/92/92eb639bc328f3dd569fa22b60c4360b6fe38f1a4cd80a14fce862d91bd765cb.php:49
 #: 
tmp/cache_locale/2d/2d5f07aeb16acd7bb0a8dd355b13f59678a1f0ba6ea2b3d9dec8d2b5dcfbfde5.php:31

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to