PIWNICA REC - 2005 
JU¯ JEST! NOWA P£YTA -R.P.Oi! "Ku chwale Ojczyzny"
DOSTÊPNE NA KASETACH ORAZ CD
P³yty CD wysz³y w limitowanej wersji -1000 sztuk
2 x CD (1 muzyka ze studia , 2 video z "Koncertu w Opolu")
15 coverów  grup narodowych (Legion, Konkwista88, Sztorm68, Honor, NaRa)
Cena : 20z³ (koszty przesy³ki wliczone!) 
Zamówienia na p³ytê mo¿na sk³adaæ na adres: [EMAIL PROTECTED] lub bezpoœrednio proszê wp³acaæ kwotê z dopiskiem "Ku Chwale.." na konto bankowe PKO BP numer:  50102055581111138196800026 
Proszê pisaæ dok³adny adres pe³nymi zdaniami.
Strona R.P.Oi! pod nowym adresem : www.rpoi.abc.pl

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

SPONSORED LINKS
Different religions beliefs Beliefs Religion


YAHOO! GROUPS LINKS
Odpowiedź listem elektroniczym