WIADOMOSCI Z BIALEGO SWIATASERWIS
Dedykowany dla Przetrwania, Ekspansji i Postepu Bialych Ludzi 


Wiedza To Potega www.potega.szm.com

Facts! www.facts.szm.com  


Aby ZAPISAC sie do naszego serwisu napisz na [EMAIL PROTECTED] a w temacie listu wpisz TAK.

Jezeli chcesz, aby twoj adres zostal usuniety w tresci tematu wpisz NIE.


MATT HALE
...wieziony przez amerykanskie zydostwo...
PM Matt Hale #15177424
MCC Chicago
71 West Van Buren Street
Chicago, IL 60605 USA


*** WIEDZA TO POTEGA!  PRAWDA TO NASZA BRON! ***


Archiwum Wiadomosci Z Bialego Swiata:

www.mail-archive.com/tworczosc@yahoogroups.com/maillist.html


  30 WRZESNIA, 32 A.C.


SPIS TRESCI

[1] "Rossijskaja Gazieta": Prezydentem Polski mo¿e zostaæ nacjonalista

[2] W³ochy: Prawicowy dziennik wychwala zwyciêstwo PiS

[3] "Le Soir" o polskich wyborach: Skoñczy³ siê postkomunizm

[4] Niemcy: Atak na teatr, w którym grana jest sztuka o neonazistach

[5] Watykan zamknie gejom dostêp do kap³añstwa

[6] PE: Zieloni chc¹ debaty na temat homofobii w Polsce

[7] Zmar³ S. Wiesenthal, s³ynny tropiciel nazistów


WIADOMOSC I: "Rossijskaja Gazieta": Prezydentem Polski mo¿e zostaæ nacjonalista


 

Rz¹dowa "Rossijskaja Gazieta", komentuj¹c we wtorek niedzielne wybory do Sejmu i Senatu, nie wyklucza, ¿e "prezydentem Polski mo¿e zostaæ nacjonalista, który dojdzie do w³adzy na fali antyrosyjskich nastrojów".

Zdaniem dziennika, "ostatnie zaostrzenie stosunków miêdzy Moskw¹ i Warszaw¹ sta³o siê potê¿nym czynnikiem pobudzaj¹cym w obu krajach populistyczny nacjonalizm".

"Obie strony - podkreœlmy: obie strony - nie ¿a³owa³y si³, by potêgowaæ napiêcia we wzajemnych stosunkach. Z zapa³em wykorzystywano najdrobniejsze powody, ³¹cznie z bójkami nastolatków. W efekcie Moskwa i Warszawa zabrnê³y do labiryntu wzajemnych zarzutów" - pisze "Rossijskaja Gazieta". Wed³ug moskiewskiego dziennika, "wyjœæ z tego labiryntu bêdzie teraz, po zwyciêstwie w polskich wyborach (parlamentarnych) si³ prawicowych i nacjonalistów, o wiele trudniej, ni¿ wtedy, gdy w Polsce rz¹dzi³ lewicowy gabinet".

"Rossijskaja Gazieta" oceni³a, ¿e PiS i PO w czasie kampanii wyborczej "zbytnio nie rozwodzi³y siê o swoich planach w sferze polityki zagranicznej".

"Podkreœlano jedynie, ¿e kontakty z USA umocni¹ siê jeszcze bardziej, a polityka wobec Rosji i Niemiec - zaostrzy" - pisze dziennik. "Mo¿na za³o¿yæ, ¿e Rosja traktowana jest przez zwyciêskie partie jako potencjalne, strategiczne zagro¿enie i dlatego Polska powinna rozszerzyæ kr¹g dostawców ropy naftowej oraz gazu ziemnego" - dodaje "Rossijskaja Gazieta".

 

http://wiadomosci.onet.pl/1170642,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC II: W³ochy: Prawicowy dziennik wychwala zwyciêstwo PiS


 

Dziennik w³oskiego prawicowego Sojuszu Narodowego "Il Secolo d'Italia" pisze we wtorek, ¿e ugrupowanie to z wielk¹ satysfakcj¹ przyjê³o zwyciêstwo Prawa i Sprawiedliwoœci w wyborach parlamentarnych w Polsce.

Gazeta postfaszystowskiej partii, kierowanej przez wicepremiera Gianfranco Finiego informuje swoich czytelników, ¿e Lech Kaczyñski jest tak¿e faworytem zbli¿aj¹cych siê wyborów prezydenckich.

"Dziêki zwyciêstwu w wyborach parlamentarnych prawica ma szansê obudziæ w polskim spo³eczeñstwie wiarê w przysz³oœæ, ciê¿ko nadwerê¿on¹ przez odchodz¹cy rz¹d" - podkreœla organ Sojuszu Narodowego, który wraz z Prawem i Sprawiedliwoœci¹ nale¿y w Parlamencie Europejskim do frakcji Unia Na Rzecz Europy Narodów.

 

W artykule pe³nym pochwa³ dla partii braci Kaczyñskich zauwa¿ono, ¿e "mimo pomruków niezadowolenia lewicy we W³oszech i innych krajach, sukces PiS dowodzi tego, jak bardzo obywatele pragn¹, aby reprezentowa³y ich si³y polityczne, potrafi¹ce po³¹czyæ szacunek dla tradycyjnych wartoœci z trosk¹ o sprawy spo³eczne i ekonomiczne".

Wed³ug "Secolo d'Italia" zwyciêstwo Prawa i Sprawiedliwoœci stanowi pociechê i zachêtê dla centroprawicy w innych krajach europejskich.

"Nowy rz¹d bêdzie potrafi³ poprowadziæ Polskê ku definitywnej modernizacji i pe³nej europejskiej integracji. Moralne przebudzenie tego kraju zas³uguje na maksymalne wsparcie ze strony europejskich partnerów" - konkluduje gazeta w³oskiego Sojuszu Narodowego.

 

http://wiadomosci.onet.pl/1170618,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC III: "Le Soir" o polskich wyborach: Skoñczy³ siê postkomunizm


 

Z polskich wyborów parlamentarnych wyp³ywa wniosek, który dotyczy wszystkich krajów by³ego obozu radzieckiego: nie ma ju¿ miejsca dla lewicy, której korzenie siêgaj¹ epoki komunistycznej - pisze we wtorek belgijski dziennik "Le Soir".

"Nie tylko po raz pierwszy w Europie demokratycznej pojedynek wyborczy toczy³ siê praktycznie bez udzia³u lewicy, ale tak¿e przyniós³ koniec epoki postkomunizmu w historii Polski" - pisze dziennik w artykule zatytu³owanym "Skoñczy³ siê postkomunizm", komentuj¹c 11-procentowe poparcie dla SLD.

"Z ca³¹ pewnoœci¹ nast¹pi zmiana elit u szczytów w³adzy, ale przede wszystkim bêdzie on przebiega³ pod znakiem odejœcia kadr, których pocz¹tki karier siêgaj¹ agonii komunizmu" - dodaje.

 

Zdaniem gazety, to cena, jak¹ SLD p³aci za "korupcjê, która go prze¿ar³a".

"Le Soir" odnotowuje pozytywne aspekty minionych czterech lat, wymieniaj¹c zw³aszcza wst¹pienie do Unii Europejskiej, wzrost gospodarczy i nap³yw inwestycji; "jednak to nie wystarcza, by zrównowa¿yæ nadu¿ycia, by przezwyciê¿yæ niezdolnoœæ odnowy i zaproponowania Polakom, zw³aszcza tym, którzy boleœnie odczuli przemiany, prawdziwej alternatywy" - zaznacza.

Gazeta pisze, ¿e SLD nie uda³o siê po³¹czyæ reform gospodarczych z "trosk¹, by nie rozczarowaæ swojego elektoratu przywi¹zanego do zdobyczy socjalnych", z czego - zdaniem "Le Soir" - wyp³ywa nauka dla podobnych formacji w innych krajach postkomunistycznych.

Dziennik ubolewa nad nisk¹ frekwencj¹ w wyborach, pisz¹c, ¿e "wiêkszoœæ wyborców zosta³a w domach, posz³a na mszê albo choæby na ryby".

"W kraju, gdzie demokracja liczy ledwie 15 lat, a wyzwania gospodarcze, spo³eczne i geopolityczne s¹ szczególnie istotne, te 40 proc. mówi wszystko o skali rozczarowania i braku zaufania do klasy politycznej" - zauwa¿a "Le Soir".

 

http://wiadomosci.onet.pl/1170530,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC IV: Niemcy: Atak na teatr, w którym grana jest sztuka o neonazistach


 

Skrajnie prawicowa m³odzie¿ zdemolowa³a w nocy z czwartku na pi¹tek oœrodek kultury w Cottbus (Chociebu¿u) w Brandenburgii, w którym pokazywana jest sztuka o neonazistach i polsko-niemieckich uprzedzeniach.

Rzecznik miejscowej policji potwierdzi³ w pi¹tek informacjê podan¹ przez agencjê dpa. Od wtorku w pomieszczeniach placówki wystawiana jest sztuka "Hallo Nazi" (Czeœæ nazisto), traktuj¹ca o zjawisku neonazizmu w Niemczech i polsko-niemieckich uprzedzeniach i stereotypach.

Sprawcy obrzucili kamieniami oszklony pawilon teatru w œródmieœciu Cottbus, wybijaj¹c szyby. O tym, ¿e by³a to zaplanowana akcja, œwiadczy u¿ycie do ataku cegie³ i drobnych kamieni z oddalonego nasypu kolejowego - twierdzi policja. Dyrektor teatru Martin Schueler zapewni³, ¿e pomimo zajœcia sztuka bêdzie nadal grana.

 

Sztukê "Hallo Nazi" pokazywano przez kilka lat na scenie berliñskiego teatru Grips.

 

http://wiadomosci.onet.pl/1168985,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC V: Watykan zamknie gejom dostêp do kap³añstwa


 

Stolica Apostolska ma og³osiæ w najbli¿szych tygodniach instrukcjê zabraniaj¹c¹ dopuszczania mê¿czyzn o sk³onnoœciach homoseksualnych do œwiêceñ kap³añskich, nawet jeœli przestrzegaj¹ oni celibatu.

Poinformowa³ o tym "New York Times", powo³uj¹c siê na "funkcjonariusza koœcielnego".

Podobn¹ informacjê poda³a w tym samym dniu agencja AFP, która powo³uje siê na "Ÿród³a watykañskie".

 

W dokumencie, który rozes³any zostanie do biskupów i rektorów seminariów, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, na której czele stoi polski kardyna³ Zenon Grocholewski, precyzuje nowe normy postêpowania, maj¹ce zapobiec przyjmowaniu do seminariów i wyœwiêcaniu na ksiê¿y mê¿czyzn o tendencjach homoseksualnych - informuj¹ Ÿród³a watykañskie.

Kongregacja opracowa³a dokument po trzyletnich studiach nad materia³ami dotycz¹cymi skandali na tle homoseksualizmu i pedofilii, do których dochodzi³o w niektórych krajach, zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych.

Wed³ug EFE dokument, który nie zosta³ jeszcze podpisany przez papie¿a Benedykta XVI, nie dotyczy bezpoœrednio ju¿ wyœwiêconych ksiê¿y.

Trzej Amerykanie wyst¹pili w tym miesi¹cu do s¹du stanowego w Teksasie z oskar¿eniem przeciwko papie¿owi Benedyktowi XVI, obci¹¿aj¹c go jako by³ego przewodnicz¹cego watykañskiej Kongregacji Nauki Wiary odpowiedzialnoœci¹ za to, ¿e - jak twierdz¹ - stali siê jako dzieci ofiarami nadu¿yæ seksualnych ze strony pewnego seminarzysty katolickiego.

Rzecznik amerykañskiego ruchu Katolicy Zjednoczeni w wierze Mike Sullivan oœwiadczy³, komentuj¹c doniesienia "New York Timesa": "Dopuszczanie mê¿czyzn o homoseksualnych sk³onnoœciach do seminarium to coœ jak powierzenie alkoholikowi prowadzenia baru".

 

http://wiadomosci.onet.pl/1168260,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC VI: PE: Zieloni chc¹ debaty na temat homofobii w Polsce


 

Frakcja Zielonych w Parlamencie Europejskim stara siê o zorganizowanie podczas najbli¿szej sesji w Strasburgu debaty na temat homofobii w Polsce.

"Powodem jest zakaz parady gejów wydany przez w³adze w Warszawie oraz liczne przypadki homofobii, jakie mia³y miejsce w Krakowie i Warszawie" - powiedzia³ PAP we wtorek asystent szefowej frakcji Zielonych Moniki Frassoni, Renato Sabbadini.

Sabbadini wskaza³ przy tym na eurodeputowanego Wojciecha Wierzejskiego, który walczy³ o zakaz Parady Równoœci w czerwcu i w geœcie sprzeciwu zorganizowa³ Paradê Normalnoœci.

 

Dotychczas Zieloni nie uzyskali poparcia pozosta³ych frakcji w PE, by debatê o homofobii w Polsce umieœciæ w programie sesji. Rzecznik PE Jaume Duch zapewni³ PAP, ¿e nie ma jej w programie najbli¿szej sesji, która rozpocznie siê 26 wrzeœnia.

Niewykluczone jednak, ¿e g³os w tej sprawie zabierze w Strasburgu przedstawiciel Komisji Europejskiej.

 

http://wiadomosci.onet.pl/1167083,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC VII: Zmar³ S. Wiesenthal, s³ynny tropiciel nazistów


 

Szymon Wiesenthal, s³ynny ¿ydowski tropiciel nazistów, zmar³ w Wiedniu w wieku 96 lat.

Przez ponad 50 lat Wiesenthal œciga³ hitlerowskich zbrodniarzy wojennych, wystêpowa³ przeciwko neonazizmowi i rasizmowi. By³ g³osem 6 mln ¯ydów, ofiar holokaustu. Sam straci³ w czasie II wojny œwiatowej 89 krewnych.

Wiesenthal, urodzony w grudniu 1908 roku w Buczaczu ko³o Lwowa, z zawodu architekt, w maju 1945 roku, kiedy przysz³o wyzwolenie, by³ wiêŸniem obozu œmierci w Mauthausen. By³ to pi¹ty ju¿ obóz nazistowski, w którym by³ wiêziony. Tropienie zbrodniarzy hitlerowskich zacz¹³ tu¿ po wyzwoleniu. W 1947 roku za³o¿y³ w austriackim Linzu Centrum Dokumentacji ¯ydowskiej, a w 1961 w Wiedniu powo³a³ oœrodek zajmuj¹cy siê zbieraniem dokumentów dotycz¹cych zbrodni wojennych. W wyniku tych dzia³añ zdo³a³ doprowadziæ przed wymiar sprawiedliwoœci 1100 przestêpców wojennych.

Za jego najwiêkszy sukces uwa¿a siê wyœledzenie w Buenos Aires Adolfa Eichmanna, odpowiedzialnego za eksterminacjê milionów ¯ydów w Europie.

Szymon Wiesenthal 56-letni¹ misjê tropienia nazistów zakoñczy³, maj¹c 94 lata.

"Uda³o mi siê znaleŸæ tych morderców, których œciga³em. Wszystkich prze¿y³em. Ci, których nie szuka³em, s¹ zbyt starzy i chorzy, aby mo¿na ich by³o legalnie skazaæ" - powiedzia³ dla austriackiego czasopisma "Format" w 2003 r.

Polska wspó³pracowa³a z Szymonem Wiesenthalem, przekazuj¹c Centrum jego imienia informacje o poszukiwanych przez niego sprawcach i dowodach pope³nionych przez nich zbrodni - powiedzia³ szef pionu œledczego Instytutu Pamiêci Narodowej prof. Witold Kulesza.

Jednym z efektów wspó³pracy z Centrum Szymona Wiesenthala jest wk³ad IPN do corocznego raportu Centrum dotycz¹cego stanu œcigania zbrodniarzy nazistowskich na œwiecie.

Zdaniem ostatniego ¿yj¹cego dowódcy powstania w getcie warszawskim Marka Edelmana, po œmierci Wiesenthala centrum jego imienia powinno dalej dzia³aæ, nawet jeœli nie bêdzie tak skuteczne jak za jego ¿ycia.

Wed³ug Edelmana, skutecznoœæ Wiesenthala polega³a na swego rodzaju dzia³alnoœci wywiadowczej w wielu krajach. W swoim œledztwie stosowa³ on ró¿ne metody, równie¿ takie, które budzi³y etyczne w¹tpliwoœci, np. p³acenie za informacjê o ludziach, którzy wydawali w czasie wojny ¯ydów hitlerowcom. Edelman uwa¿a jednak, ¿e takie metody przy poszukiwaniu zbrodniarzy wojennych by³y uprawnione.

"Szymon Wiesenthal s³usznie by³ nazywany sumieniem holocaustu - wytropi³ setki hitlerowskich zbrodniarzy w imiê sprawiedliwoœci, a nie zemsty" - powiedzia³ wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów Stanis³aw Krajewski. Wed³ug niego, Wiesenthal - dzia³aj¹c jako osoba prywatna - zrobi³ wiêcej dla œcigania zbrodniarzy wojennych ni¿ specjalnie powo³ane do tego instytucje.

Szacunek dla Szymona Wiesenthala i ¿al po jego œmierci wyrazi³ prezydent Aleksander Kwaœniewski. Jak podkreœli³, Wiesenthal wyj¹tkowo zas³u¿y³ siê dla ujawnienia prawdy o najnowszej historii œwiata.

"Wiesenthal zawsze podkreœla³, ¿e chodzi o sprawiedliwoœæ i kwestiê moraln¹ postawienia zbrodniarzy przed s¹dem, a nie o zemstê. Nie dzia³a³ z pobudek osobistych, ale walczy³ o uniwersaln¹ sprawiedliwoœæ" - powiedzia³ redaktor naczelny pisma o tematyce ¿ydowskiej "Midrasz" Piotr Paziñski.

Zaznaczy³, ¿e Wiesenthalowi nie uda³o siê postawiæ przed s¹dem wielu zbrodniarzy, ale najwa¿niejsze by³o to, ¿e s¹ œcigani.

 

http://wiadomosci.onet.pl/1166916,12,1,0,120,686,item.html     


   Naszym celem jest przetrwanie Bialych Ludzi za wszelka cene!    

 

 

##                  ##
##               ##
##      #    ##
##   ##  ##
##     ##
#     #

 
Yahoo! for Good
Click here to donate to the Hurricane Katrina relief effort.

YAHOO! GROUPS LINKS
Odpowiedź listem elektroniczym