WIADOMOSCI Z BIALEGO SWIATA


Wiedza To Potega www.potega.szm.com
Facts! www.facts.szm.com  

Aby ZAPISAC sie do naszego serwisu napisz na [EMAIL PROTECTED] a w temacie listu wpisz TAK.
Jezeli chcesz, aby twoj adres zostal usuniety w tresci tematu wpisz NIE.

*** WIEDZA TO POTEGA!  PRAWDA TO NASZA BRON! ***

Archiwum Wiadomosci Z Bialego Swiata:

  02 GRUDNIA, 2005

SPIS TRESCI
[1] AKCJA o obronê ¿ycia publicznego przed dominacj¹ przez radykalnych ideologów lewicy
[2] Uroczy rasizm
[3] Mêsko-mêski seks na ulotkach przy dzieciach
[4] Zwyciêstwo gejowskiego lobby w Belgii

WIADOMOSC I: AKCJA o obronê ¿ycia publicznego przed dominacj¹ przez radykalnych ideologów lewicy

 
Wyœlij gotowy e-mail do w³adz RP z proœb¹ o obronê ¿ycia publicznego przed dominacj¹ przez radykalnych ideologów lewicy.
Poni¿ej proponowany szablon listu, który mo¿na wys³aæ do Premiera, do wiadomoœci Centrum Informacyjnego Rz¹du, Marsza³ka Sejmu i dowolnych mediów.

Do:

[EMAIL PROTECTED]

DW:

[EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]

Propozycje tematu (najlepiej wymyœliæ swój w³asny):

Apel do w³adz RP o obronê przed radykalnymi ideologiami lewicy
List do premiera
G³os obywatela
Apel od wyborców


TreϾ e-maila do przekopiowania:

Szanowny Panie Premierze,

Zwracam siê do Pana jako przedstawiciela najwy¿szych w³adz pañstwowych z proœb¹ o pilne zajêcie stanowiska w sprawie bardzo niepokoj¹cych ostatnio przejawów ataków lobby homoseksualnego na demokracjê, moralnoœæ i wolnoœæ w naszym kraju.

Niepokój mój wywo³a³a bezpoœrednio skandaliczna próba indoktrynacji m³odzie¿y polskiej pornograficznymi treœciami homoseksualnymi w ramach warsztatów zorganizowanych w Urzêdzie Miasta Krakowa. Wydarzenie to nabra³o szczególnego wydŸwiêku poprzedzone fal¹ nik³ych liczbowo pikiet ideologów lewicowych, nieproporcjonalnie intensywnie i stronniczo relacjonowanych przez media, niestety równie¿ publiczne.

Obywatele Polski w ostatnich wyborach opowiedzieli siê zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ za konserwatywnymi pogl¹dami na wartoœci moralne i etyczne. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e w zamian za zaufanie i poparcie nale¿y nam siê od wybranych przez nas w³adz aktywna obrona przed zdominowaniem ¿ycia publicznego przez propagandê radykalnych ideologii lewicowych.

W trosce o obronê demokracji, wolnoœci i to¿samoœci naszego kraju, nie zgadzam siê na poœwiêcenie drogich mi wartoœci na o³tarzu partykularnych interesów fundamentalistów lewicowych. Ubolewam, ¿e do takiej sytuacji dopuœci³y na swoim terenie inne pañstwa krêgu cywilizacji zachodniej, szczególnie wiele pañstw Unii Europejskiej. U nas ten proces jest w fazie na tyle wczesnej, ¿e mo¿na go jeszcze powstrzymaæ.

Dlatego niniejszym sk³adam na Pana rêce apel do najwy¿szych w³adz naszego kraju o podjêcie wszelkich kroków w celu zapewnienia Polakom wolnoœci od indoktrynacji niebezpiecznymi ideologiami, tym samym staj¹c na stra¿y demokratycznych praw wiêkszoœci, moralnoœci publicznej i dobra narodu.

Z powa¿aniem,
IMIÊ I NAZWISKO
MIASTO
(lub anonimowo: "Obywatel")
 

WIADOMOSC II: Uroczy rasizm

 
Maj¹ po 13 lat, blond w³osy i niebieskie oczy. S³odkie, niewinne uœmiechy i rosn¹c¹ liczbê fanów w Stanach Zjednoczonych. Dziewczynki nie œpiewaj¹ jednak o mi³oœci i z³amanych sercach, tylko o walce o wy¿szoœæ bia³ej rasy. Przed wami Prussian Blue - najnowsza gwiazda rasistowskiej ekstremy.
 
Lamb i Lynx s¹ córkami April Gaede, by³ej cz³onkini National Alliance, najwiêkszej neonazistowskiej organizacji w USA. Obecnie zwi¹zana jest z magazynem National Vanguard, g³ównej tuby propagandowej NA. Ojciec dziewczynek tak kocha swastykê, ¿e ozdobi³ ni¹ klamrê paska i boki samochodu. Tym samym symbolem znakuje swoje krowy. M³odsza siostrzyczka bliŸniaczek ma na imiê Dresden - neonaziœci uwa¿aj¹ dywanowe nalotów na Drezno w czasie II Wojny Œwiatowej za symbol barbarzyñstwa aliantów.

BliŸniaczki pochodz¹ z Bakersfield w stanie Kalifornia. Wystêpuj¹ od 9 roku ¿ycia, œpiewaj¹, graj¹ na gitarze i skrzypcach. Ich repertuar sk³ada siê z akustycznych coverów piosenek takich neonazistowskich zespo³ów jak angielski Skrewdriver czy amerykañska Rahowa. Oprócz tego bliŸniaczki przy pomocy matki komponuj¹ w³asne utwory, w których s³awi¹ np. Rudolfa Hessa czy dr Williama Pierce’a, za³o¿yciela National Alliance, autora „Dzienników Turnera”. Ksi¹¿ka ta nazywana jest „bibli¹ prawicowej ekstremy” i podobno zainspirowa³a zamach bombowy na budynek FBI w Oklahoma City.

Prussian Blue koncertuj¹ na festiwalach muzyki white power, festynach folkowych czy przy takich okazjach jak konferencje negacjonistów Holocaustu organizowane przez Institute for Historical Review. Zespó³ wyda³ ju¿ jedn¹ p³ytê, koncertowe DVD, krêc¹ teledyski. Maj¹ oficjaln¹ stronê i forum, w³asnego bloga, nie wspominaj¹c o stronach fanowskich. Materia³y o Prussian Blue pojawi³y siê w telewizji ABC, brytyjskim tabloidzie The Sun i wielu innych gazetach. S¹ fotomodelkami firmy odzie¿owej Aryan Wear – pozuj¹ np. w koszulkach, na których ¿ó³ta uœmiechniêta buŸka, smiley, ma grzywkê i w¹siki ... Adolfa Hitlera.

Nazwa Prussian Blue (Pruski B³êkit) wi¹¿e siê z kolorem oczu dziewczynek i ich niemieckimi korzeniami. Ale, jak same twierdz¹, pochodzi równie¿ od nazwy barwnika, który wchodzi³ w sk³ad Cyklonu B, gazu stosowanego w obozach koncentracyjnych. Brak œladów tego barwnika na œcianach komór wed³ug œrodowiska negacjonistów Holocaustu ma byæ dowodem na to, ¿e nigdy nie gazowano tam wiêŸniów...

Cel istnienia Prussian Blue najlepiej wyrazi³ jeden z liderów National Vanguard, Rick Lindstrom: Te dziewczynki wkrocz¹ na nowy grunt i zdobêd¹ wyobraŸniê m³odych ch³opców i dziewczyn na ca³ym œwiecie. Ich wp³yw bêdzie ogromny i zachêci naœladowców, tworz¹c ca³y gatunek pro-bia³ej muzyki.

Pytane o ulubionych wykonawców dziewczynki wymieniaj¹ Avril Lavigne, Evanescence, Three Days Grace, Green Day i AC/DC oraz taki rasistowskie grupy jak Final War, CutThroat, Saga, Max Resist, Youngland, Brutal Attack i oczywiœcie Skrewdriver. Ale jako najwiêkszego faworyta wymieniaj¹ Barneya – œpiewaj¹cego purpurowego dinozaura z programu dla dzieci.

O co wiêc chodzi? Z jednej strony zainteresowania Lynx i Lamb wydaj¹ siê typowe dla nastolatek w ich wieku, a z drugiej g³owy maj¹ pe³ne rasistowskich uprzedzeñ i neonazistowskiej propagandy. Ale czy z takimi rodzicami mia³y w ogóle jakieœ szanse na inne wychowanie?

Matka bliŸniaczek zabra³a je z publicznej szko³y, gdzie mog³y byæ nara¿one na niebezpieczeñstwa multikulturowego otoczenia. Uczy³a je w domu przy pomocy podrêczników z lat 40-tych i 50-tych, z których jeszcze nie usuniêto historyjek o czarnych niewolnikach. Wpoi³a im równie¿ w³asne pogl¹dy polityczne, wiedzê na temat dziedzictwa bia³ego cz³owieka oraz przygotowuje dziewczynki do specjalnej odpowiedzialnoœci, jaka bêdzie pewnego dnia na nich spoczywaæ jako na bia³ych kobietach. Najwiêkszym problemem bia³ych wed³ug Prussian Blue jest za ma³o rodz¹cych siê bia³ych dzieci i wartoœciowych bia³ych ludzi w ogóle. Córki oprócz koncertowania bior¹ pomagaj¹ matce w pracach National Vanguard, np. bior¹c udzia³ w protestach anty-imigracyjnych przy meksykañskiej granicy. Po zbiórce pieniêdzy na rzecz ofiar huraganu Katrina za¿¹da³y, aby œrodki te przekazaæ tylko bia³ym. Chyba nie jest trudno zgadn¹æ, na ile w tym ich w³asnej inicjatywy, a ile fanatycznej mamusi.

Prussian Blue nie s¹ jedynym przyk³adem na próbê sprzedawania skrajnie prawicowej propagandy najm³odszym. Wiele stron rasistowskich i neonazistowskich posiada specjalne dzia³y dla dzieci, w których znaleŸæ mo¿na artyku³y, kolorowanki, piosenki, gry – wszystko nas¹czone oczywiœcie odpowiedni¹ dawk¹ nienawiœci rasowej. Skrajna prawica w wersji soft te¿ ma swojego ma³ego bohatera. Jakiœ czas temu w USA ukaza³a siê ksi¹¿ka „Seen & Heard”, której autorem rzekomo jest 14-letni Kyle Williams, a w której pisze on o polityce i kulturze. Na jego œwiatopogl¹d sk³adaj¹ siê takie kwiatki jak: nie ma moralnoœci bez religii, zgwa³cone kobiety nale¿y zmuszaæ do rodzenia dzieci, homoseksualizm jest z³em, nie ma i nie powinno byæ rozdzia³u koœcio³a od pañstwa, nie by³o problemu dzieci ze zwi¹zków pozama³¿eñskich zanim libera³owie nie zaczêli rozdawaæ kondomów. Brzmi znajomo?

W tym miejscu mo¿na dodaæ, ¿e wspomniany na pocz¹tku National Vanguard posiada polskojêzyczn¹ wersjê swojej strony, gdzie zachêca do wstêpowania w szeregi National Alliance. Shaun Walker, przewodnicz¹cy NA, wyrazi³ na niej zadowolenie z wyników wyborów w Polsce. Wed³ug niego zwyciêska partia gwarantuje zajêcie siê problemem ¿ydowskim i zgnilizn¹ moraln¹, o czym przekona³ siê odwiedzaj¹c nasz kraj kilka lat temu, kiedy to spotka³ siê z przedstawicielami ró¿nych polskich organizacji prawicowych.

Czy w Polsce mog³oby zdarzyæ siê coœ podobnego? Oczywiœcie, dlaczego nie? Czego mog¹ uczyæ swoich dzieci cz³onkowie Narodowego Odrodzenia Polski i innych organizacji skrajnej prawicy? Na przyk³ad M³odzie¿ Wszechpolska nigdy nie odciê³a siê od inspiracji myœl¹ polityczn¹ przedwojennych autorów, którzy przy wielu okazjach chwalili dzia³alnoœæ Adolfa Hitlera i faszystowskich przywódców. Co dobrego mo¿e wyrosn¹æ z takich wzorców?

Wiedza przekazywana przez najwiêkszy autorytet dla dziecka, jakim jest jego rodzic, przyjmowana jest bezkrytycznie. Celowa indoktrynacja m³odzie¿y gwarantuje, ¿e w doros³ym ¿yciu wiêkszoœæ z nich bêdzie podzielaæ zniekszta³con¹ wizjê œwiata, któr¹ przekazali im najbli¿si. Jedynym co pozostaje, to nadzieja, ¿e dziewczynki z Prussian Blue, Kyle Williams czy dzieci naszych rodzimych fuhrerków za parê lat zbuntuj¹ siê przeciwko swoim rodzicom.
 
Patryk Balawender
 
 

WIADOMOSC III: Mêsko-mêski seks na ulotkach przy dzieciach

 
Afera w Krakowie. Gdy dzieci œpiewa³y piosenki obok licealistom rozdawano prezerwatywy i ulotki o bezpiecznym seksie. Wœród nich znalaz³a siê przeznaczona dla gejów broszura "¯yj namiêtnie, kochaj siê bezpiecznie", z dwoma rozebranymi i obejmuj¹cymi siê mê¿czyznami na ok³adce. W œrodku kry³a niezwykle szczegó³owe i naturalistyczne opisy oraz obrazki ilustruj¹ce najró¿niejsze mêsko-mêskie techniki seksualne.
 
W ulotce zatytu³owanej "¯yj namiêtnie, kochaj siê bezpiecznie" wœród bezpiecznych sposobów uprawiania seksu "mêsko-mêskiego" wymienione s¹: stosunek analny z prezerwatyw¹, stosunek oralny z prezerwatyw¹, ale tak¿e "wzajemna masturbacja", "wytrysk na skórê partnera". Mowa tam tak¿e o "penetrowaniu odbytu d³oni¹ przy za³o¿onej gumowej rêkawicy". Na obrazkach pokazano, jak zak³adaæ i u¿ywaæ prezerwatywê podczas stosunku analnego.

Ulotki zosta³y wydane w 1998 r., a s¹ sygnowane przez Krakowsk¹ Grupê Gejów i Lesbijek.

Ulotki wy³o¿ono na korytarzu Urzêdu Miasta Krakowa przed sal¹, w której trwa³y warsztaty dla uczniów szkó³ œrednich o zagro¿eniach zwi¹zanych z zaka¿eniem wirusem HIV. W sali obok 11- i 12-latki uczestniczy³y w rozstrzygniêciu konkursu plastycznego.

Kiedy dowiedzieliœmy siê, ¿e s¹ tego typu materia³y i nie trafiaj¹ one wy³¹cznie do osób uczestnicz¹cych w zajêciach "Zjednoczeni przeciw AIDS" prezydent zdecydowa³ o zakoñczeniu warsztatów - powiedzia³ rzecznik prezydenta Krakowa Marcin Helbin.

Treœci¹ ulotki zaskoczeni byli pracownicy Urzêdu Miasta Krakowa, który wspó³organizowa³ szkolenie. Dyrektor wydzia³u spraw spo³ecznych Krystyna Kollbek powiedzia³a dziennikarzom, ¿e urzêdnicy widzieli materia³y edukacyjne dostarczone z Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, a dodatkowo zaproponowali ulotki dotycz¹ce walki z przestêpczoœci¹, uzale¿nieniami i przemoc¹ w rodzinie.
 
Krakowska LPR i klub radnych LPR w Radzie Miasta Krakowa za¿¹da na œrodowej sesji bud¿etowej Rady Miasta Krakowa wyjaœnieñ od prezydenta Jacka Majchrowskiego dlaczego dopuœci³ do wspó³organizowania warsztatów „przeciwko AIDS” przez Urz¹d Miasta Krakowa i stow. Lambda i Kampaniê Przeciwko Homofobii. LPR bêdzie siê domagaæ wyjaœnieñ kto personalnie jest odpowiedzialny za zaproszenie œrodowisk homoseksualnych, które mia³y kontakt wraz ze swoimi materia³ami propagandowymi z krakowskimi dzieæmi i m³odzie¿¹
 
Nachalne wrêczanie nieletnim prezerwatyw, wrêczanie obrzydliwych i sproœnych broszurek promuj¹cych homoseksualizm w krakowskim Magistracie to skandal jakiego jeszcze nie by³o!!! Nie przyjmujemy do wiadomoœci informacji o tym, ¿e pani Krystyna Kollbek, dyrektor Wydzia³u Spraw Spo³ecznych nie wiedzia³a nic o promocji  homoseksualizmu w UMK jeœli zaprasza dewiacyjne œrodowiska do wspó³organizowania spotkania, na którym informuje siê m³odzie¿ o zagro¿eniach AIDS i zachêca do zaprzyjaŸnienia z ideologi¹ homoseksualizmu.- powiedzia³ nam Maciej Twaróg, radny miasta Krakowa, szef krakowskich struktur Ligi Polskich Rodzin

Zdimisjonowanie osób odpowiedzialnych za ten skandal, oraz gwarancje, i¿ Urz¹d Miasta Krakowa odetnie siê w przysz³oœci od kontaktów ze œrodowiskami homoseksualnymi nie dopuszczaj¹c przy tym do jakichkolwiek wieców, marszów i pochodów homoseksualistów domaga siê LPR od prezydenta.
 
http://prawy.pl/czytaj.php?id=4561&pocz=&xx=&dz=nowosci
 

WIADOMOSC IV: Zwyciêstwo gejowskiego lobby w Belgii

 
Ni¿sza izba belgijskiego parlamentu zezwala na adoptowanie dzieci parom homoseksualnym. Ustawê musi przyj¹æ jeszcze senat. To trzeci kraj Unii Europejskiej dopuszczaj¹cy takie rozwi¹zania
Za zezwoleniem na adoptowanie dzieci przez pary homoseksualne g³osowa³o 77 pos³ów; 77 by³o temu przeciwnych, siedmiu pos³ów nie uczestniczy³o w g³osowaniu - powiedzia³ Reuterowi rzecznik flamandzkiej partii chadeckiej.

¯eby ustawa wesz³a w ¿ycie, musi zostaæ zaaprobowana przez senat, co - jak siê oczekuje - nast¹piæ mo¿e w marcu.
Podobne ustawy funkcjonuj¹ ju¿ w Hiszpanii i Szwecji; prawo zezwala tam na adoptowanie dziecka dowolnej narodowoœci przez rodziców homoseksualnych. Natomiast w innych krajach unijnych adopcja wi¹¿e siê z pewnymi ograniczeniami.

W Holandii homoseksualne pary mog¹ adoptowaæ tylko dziecko holenderskie, zaœ w Niemczech i Danii mo¿liwa jest adopcja jedynie dziecka biologicznego lub dzieci partnerów w homoseksualnym ma³¿eñstwie.
Belgijscy pos³owie, którzy opowiedzieli siê za ustaw¹, argumentowali, ¿e daje ona dzieciom par homoseksualnych takie same prawa dziedziczenia jak dzieciom z ma³¿eñstw tradycyjnych.

Natomiast przeciwnicy ustawy powo³ywali siê na to, ¿e dziecko potrzebuje zarówno matki jak i ojca.

Partiê chadeków martwi równie¿ fakt, ¿e wychowywanie dzieci przez pary homoseksualne nie jest spo³ecznie akceptowane - powiedzia³ stoj¹cy na jej czele Peter De Crem.

Belgijscy chadecy proponowali, ¿eby partner rodzica biologicznego móg³ zostaæ prawnym opiekunem dziecka, aby w ten sposób rozwi¹zaæ kwestie takie jak dziedziczenie. Sprzeciwiali siê natomiast adoptowaniu przez pary homoseksualne dzieci nie bêd¹ce potomkami partnerów tego zwi¹zku.
Natomiast w RPA, S¹d Konstytucyjny - najwy¿sza instancja- uzna³ w³aœnie, ¿e niedopuszczanie do ma³¿eñstw homoseksualnych jest sprzeczne z konstytucj¹ i da³ parlamentowi rok czasu na wprowadzenie odpowiednich zmian.
http://prawy.pl/czytaj.php?id=4578&pocz=&xx=&dz=nowosci
 


    


Yahoo! Personals
Single? There's someone we'd like you to meet.
Lots of someones, actually. Try Yahoo! Personals

YAHOO! GROUPS LINKS
Odpowiedź listem elektroniczym