WIADOMOSCI Z BIALEGO SWIATA


Wiedza To Potega www.potega.szm.com
Facts! www.facts.szm.com  

Aby ZAPISAC sie do naszego serwisu napisz na [EMAIL PROTECTED] a w temacie listu wpisz TAK.
Jezeli chcesz, aby twoj adres zostal usuniety w tresci tematu wpisz NIE.

*** WIEDZA TO POTEGA!  PRAWDA TO NASZA BRON! ***

Archiwum Wiadomosci Z Bialego Swiata:

   04 LUTY, 2006

SPIS TRESCI
[1] W OBRONIE SERBO£U¯YCZAN!
[2] Organizacja "Krew i Honor" pod lup¹ prokuratury

WIADOMOSC I: W OBRONIE SERBO£U¯YCZAN!

 
Zachêcamy do w³¹czenia siê w akcjê obrony Serbo³u¿yczan przed wynarodowieniem i wysy³anie e-maili pod ni¿ej wymienione adresy!
 
Wed³ug zamierzeñ saksoñskiego ministerstwa oœwiaty oraz urzêdu powiatowego w Kamjencu ma zostaæ zamkniêta kolejna serbo³u¿ycka szko³a œrednia!
Niepewny jest los naszej serbo³u¿yckiej szko³y œredniej im. Jakuba Barta-Æišinskiego w Panèicach-Kukowie. Placówka ta jest niezwykle wa¿na dla utrzymania kultury i jêzyka ³u¿yckiego w po³udniowej czêœci jedynego ³u¿yckojêzycznego obszaru.
Planowane zamkniêcie jest dla rodziców niezrozumia³e, poniewa¿ ministerstwo i powiat szermuj¹ nieprawdziwymi argumentami i liczbami.
Fakty s¹ nastêpuj¹ce:
1.W naszej szkole, w porównaniu z innymi serbo³u¿yckimi placówkami oœwiatowymi, uczy siê najwiêcej uczniów.
2. Liczba spodziewanych w latach 2006-2011 pierwszoklasistów jest w naszej gminie stosunkowo du¿a.
3. Nasza szko³a rozpoczê³a w 1999 r., z du¿ymi sukcesami, dwujêzyczne kszta³cenie wed³ug konceptu "2 plus". Tym samym szko³a w Panèicach-Kukowie sta³a siê na £u¿ycach pionierem dwujêzycznego kszta³cenia.
4. Zaplanowanym zamkniêciem ³¹czy siê wielka obawa, ¿e serbo³u¿yccy uczniowie z miejscowoœci le¿¹cych na skraju serbo³u¿yckiego obszaru jêzykowego (Žuric, Kasec, Krepjec, Wotrowa) zg³osz¹ siê do bli¿szych szkó³ niemieckich, gdzie jêzyk ³u¿ycki nie jest stosowany.
Apel Grupy Inicjatywnej za Utrzymaniem Serbo³u¿yckiej Szko³y Œredniej w Panèicach-Kukowie
 
Szanowni Pañstwo
Prosimy was usilnie, jeœli to tylko mo¿liwe, o poparcie naszej walki o zachowanie naszej szko³y œredniej poprzez przekazanie Waszego protestu saksoñskiemu ministrowi oœwiaty (Steffen Flath) oraz radczyni powiatu Kamjenc (Petra Kockert).
 
Czasu na protest jest ma³o, poniewa¿ sejmik powiatowy w po³owie lutego zamierza obradowaæ nad rozwi¹zaniami tej kwestii, a 8 marca zadecydowaæ o sieci szkolnej.
Czym szybciej protest zostanie podjêty, tym wiêksze s¹ widoki aby zamkniêciu szko³y œredniej im. Jakuba Barta-Æišinskiego zapobiec.
Grupa Inicjatywna za Utrzymaniem Serbo³u¿yckiej Szko³y Œredniej w Panèicach-Kukowie
Kontakt: [EMAIL PROTECTED]

Sächsisches Staatsministerium für Kultus
Staatsminister Steffen Flath

Carolaplatz 1
01097 Dresden
Postanschrift: Postfach 100 910
01079 Dresden
Tel: (03 51) 5 64-0
[EMAIL PROTECTED]

Sehr geehter Staatsminister Flath,
wir protestieren entschieden gegen die Schließung der sorbischen Mittelschule in Panèicy-Kukow (Panschwitz-Kuckau).
Das Sorbische ist eine bedrohte Sprache, die gerade an ihren Rändern gestärkt werden muss. Durch die Schließung dieser Schule wird der südwestliche Teil des sorbischen Sprachgebietes erheblich geschwächt. Beachten Sie bitte die Zahlen der Geburten in der Gemeinde Panèicy-Kukow (Panschwitz-Kuckau), sowie die Zahlen der Grundschüler!
Die zweisprachige Bildung und Erziehung beginnt erste Früchte zu tragen. Seit 1999 wird bereits nach dem 2plus Modell unterrichtet.
Leisten Sie bitte jetzt Ihren Beitrag zum Schutz dieser Ihnen anvertrauten Minderheit!

Mit freundlichen Grüßen
(podpis)

 
Frau Petra Kockert
PF 11 95
01911 Kamenz
Tel: (03578) 32 11 00
Telefaks: (03578) 32 8 11 00
[EMAIL PROTECTED]
 
Sehr geehrte Frau Landrätin Kockert,
wir protestieren entschieden gegen die Schließung der sorbischen Mittelschule in Panèicy-Kukow (Panschwitz-Kuckau).
Das Sorbische ist eine bedrohte Sprache, die gerade an ihren Rändern gestärkt werden muss. Durch die Schließung dieser Schule wird der südwestliche Teil des sorbischen Sprachgebietes erheblich geschwächt. Beachten Sie bitte die Zahlen der Geburten in der Gemeinde Panèicy-Kukow (Panschwitz-Kuckau), sowie die Zahlen der Grundschüler!
Die zweisprachige Bildung und Erziehung beginnt erste Früchte zu tragen. Seit 1999 wird bereits nach dem 2plus Modell unterrichtet.
Leisten Sie bitte jetzt Ihren Beitrag zum Schutz dieser Ihnen anvertrauten Minderheit!

Mit freundlichen Grüßen
(podpis)
 

WIADOMOSC II: Organizacja "Krew i Honor" pod lup¹ prokuratury

 
Prokuratura wszczê³a postêpowanie sprawdzaj¹ce w sprawie bazy danych tworzonej w internecie przez miêdzynarodow¹ organizacjê "Krew i Honor" - "Blood & Honor" (B&H) - poinformowa³ rzecznik warszawskiej prokuratury okrêgowej Maciej Kujawski.
"Uznano, ¿e istnieje uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa m.in. z ustawy o ochronie danych osobowych" - doda³.

Na "liœcie wrogów" B&H znaleŸli siê m.in. dzia³acze organizacji lewicowych, antyfaszystowskich i feministycznych. Zamieszczono ich zdjêcia, rysopisy, adresy zamieszkania i pracy lub szko³y, daty urodzenia, informacje o miejscach spêdzania wolnego czasu, telefony.
 
Na temat wielu osób widniej¹ krótkie notki: np. "mimo niskiego wzrostu mo¿e byæ groŸny w starciu bezpoœrednim, gdy¿ ponad 10 lat trenuje sztuki walki", "prawdopodobnie pochodzenia ¿ydowskiego", "jest konfidentem policyjnym", "czarnuch i do tego peda³", "wydaje siê byæ ³atwym obiektem manipulacji".

Akcji B&H przyœwieca has³o: "Pamiêtaj miejsca, twarze zdrajców rasy, oni wszyscy zap³ac¹ za swoje zbrodnie".

Baza podzielona jest na kilka kategorii: Warszawa, Œl¹sk, £ódŸ, Bia³ystok, Œwinoujœcie, Trójmiasto, Ostro³êka, Lublin, S³upsk i Poznañ. Na stronie zamieszczono apel o przekazywanie informacji o osobach na pokazanych zdjêciach.

Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro na konferencji w Warszawie, pytany o tê sprawê powiedzia³, ¿e jej nie zna, wiêc nie mo¿e siê wypowiadaæ.

O sprawie napisa³y w czwartek "Gazeta Wyborcza" i "¯ycie Warszawy".

Do chwili nadania tej depeszy PAP nie uda³o siê skontaktowaæ z organizacj¹ "B&H".
 
http://wiadomosci.onet.pl/1253519,11,item.html
 


     


Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

SPONSORED LINKS
True religion Religion Religion book
Bad religion Belief net Christian religion


YAHOO! GROUPS LINKS
Odpowiedź listem elektroniczym