WIADOMOSCI Z BIALEGO SWIATA


Wiedza To Potega www.potega.szm.com
Facts! www.facts.szm.com  

Aby ZAPISAC sie do naszego serwisu napisz na [EMAIL PROTECTED] a w temacie listu wpisz TAK.
Jezeli chcesz, aby twoj adres zostal usuniety w tresci tematu wpisz NIE.

*** WIEDZA TO POTEGA!  PRAWDA TO NASZA BRON! ***

Archiwum Wiadomosci Z Bialego Swiata:

   13 LUTEGO, 2006

SPIS TRESCI
[1] Kocham Polskê
[2] Ciekawe linki
[3] „Polska ewoluuje w stronê nacjonalizmu”

WIADOMOSC I: Kocham Polskê

 
Kampania Spo³eczna "Kocham Polskê" jest inicjatyw¹ organizowan¹ przez M³odzie¿ Wszechpolsk¹.
 
Dzieñ Œwiêtego Walentego to czas, gdy du¿o ³atwiej, ni¿ kiedy indziej wyznaæ mi³oœæ, ale te¿ zasady rynku przekszta³ci³y go w komercyjne „Walentynki”, które ju¿ na pewno nie mobilizuj¹ nikogo do ¿adnej g³êbszej refleksji. 14 Lutego to ju¿ tradycyjnie czas, gdy wyj¹tkowo ³atwo przychodz¹ nam deklaracje mi³oœci. 
Przedstawiaj¹c kampaniê spo³eczn¹ "Kocham Polskê" chcemy zachêciæ odbiorców do zwrócenia uwagi na to jak wiele dostaliœmy od ojczyzny i ile jeszcze mo¿emy dla niej zrobiæ. Kwestia patriotyzmu jest coraz mniej obecna w mediach i otaczaj¹cym nas œwiecie, byæ mo¿e to dlatego, ¿e nie mo¿na jej dobrze sprzedaæ. 
Kampania „Kocham Polskê” to projekt pogodnej promocji nowoczesnego patriotyzmu skierowany g³ównie do ludzi m³odych. Obecnie, w XXI wieku postawa patriotyczna to suma wielu codziennych, drobnych wyborów.
Od nieca³ego roku jesteœmy cz³onkami Unii Europejskiej i dlatego tym bardziej teraz musimy pamiêtaæ, ¿e po pierwsze jesteœmy Polakami. 
Bêdziemy kreowaæ modê na bycie patriot¹, któr¹ mo¿emy od dawna zaobserwowaæ wœród m³odych ludzi w innych krajach, a szczególnie za oceanem.
 

WIADOMOSC II:  Ciekawe linki

 
Julius Evola - ezoteryczna filozofia tradycjonalistyczna
 
Magazyn NADSAT – muzyka, informacje, tatua¿e, styl ¿ycia
 

WIADOMOSC III: „Polska ewoluuje w stronê nacjonalizmu”

 
„Polska ewoluuje w stronê nacjonalizmu”
 
Francuski dziennik "Le Figaro" ocenia, ¿e Polska ewoluuje w stronê coraz bardziej wyrazistego nacjonalizmu, co jest powodem niepokoju w Brukseli. Francuski dziennik komentuje sytuacjê polityczn¹ w Polsce i jej konsekwencje dla Unii Europejskiej.
Komentator prawicowego "Le Figaro" uwa¿a, ¿e formalny sojusz zawarty miêdzy rz¹dz¹cymi konserwatystami a ugrupowaniami o charakterze "populistycznym" i "ultrakatolickim", wzmóg³ w¹tpliwoœci w Brukseli co do wiarygodnoœci Polski jako europejskiego partnera.

"Le Figaro" pisze równie¿, ¿e niektórzy eurodeputowani krytykuj¹ pomys³ stworzenia w Polsce centrum monitorowania mediów. Plany te wywo³uj¹ w unijnych instytucjach obawy o mo¿liwoœæ ograniczenia wolnoœci prasy.
 
Wœród brukselskich dyplomatów s¹ te¿ jednak optymiœci, dla których na przyk³ad wycofanie polskiego weta w sprawie ni¿szych stawek VAT-u jest dowodem tego, ¿e Polska nie chce psuæ swoich stosunków z Uni¹.

Jednak¿e zdaniem - "Le Figaro" - po niedawnym ociepleniu stosunków francusko-polskich, mo¿e dojœæ do nowych komplikacji miêdzy tymi krajami z powodu nacjonalistycznego - wed³ug gazety - nastawienia rz¹du polskiego.
 
http://wiadomosci.onet.pl/1255338,12,item.html
 


     


Yahoo! Mail
Use Photomail to share photos without annoying attachments.

SPONSORED LINKS
True religion Religion Religion book
Bad religion Belief net Christian religion


YAHOO! GROUPS LINKS
Odpowiedź listem elektroniczym