للبيع شقة مساحتها 240 متر

3.5 مليون بالعفش

باركيه مسمار

نوم + 4 حمام  + ريسبشن 3 قطع     3

منهم غرفة نوم ماستر كبيرة و غرفة شغالة بالحمام

فيو النيل و الجامعة

فرش فاخر
 من فضلك إضغط على الصورة لكي تراها مكبرة
*http://a1flat.blogspot.com.eg/p/blog-page_12.html
<http://a1flat.blogspot.com.eg/p/blog-page_12.html>*

-- 
-- 
This Group is Moderated by : Victor - Ijada Real Estate
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"uaerealestates" group.
To post to this group, send email to uaerealestates@googlegroups.com
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"uaerealestates" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to uaerealestates+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to