SRU manual verification EC2 Xenial & Artful

** Attachment added: "sru-artifact-manual-ec2.txt"
   
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cloud-init/+bug/1759406/+attachment/5104737/+files/sru-artifact-manual-ec2.txt

-- 
You received this bug notification because you are a member of Ubuntu
Bugs, which is subscribed to Ubuntu.
https://bugs.launchpad.net/bugs/1759406

Title:
  sru cloud-init (17.2-35-gf576b2a2-0ubuntu1~16.04.1 update to
  18.2-4-g05926e48-0ubuntu1)

To manage notifications about this bug go to:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cloud-init/+bug/1759406/+subscriptions

-- 
ubuntu-bugs mailing list
ubuntu-bugs@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-bugs

Reply via email to