Bionic MAAS QA artifacts

** Attachment added: "maas-qa-sru-proposed-bionic-curtin-sru-manual.zip"
   
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/curtin/+bug/1817964/+attachment/5246222/+files/maas-qa-sru-proposed-bionic-curtin-sru-manual.zip

-- 
You received this bug notification because you are a member of Ubuntu
Bugs, which is subscribed to Ubuntu.
https://bugs.launchpad.net/bugs/1817964

Title:
  sru curtin 2019-02-27 - 18.2-10-g7afd77fa-0ubuntu1

To manage notifications about this bug go to:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/curtin/+bug/1817964/+subscriptions

-- 
ubuntu-bugs mailing list
ubuntu-bugs@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-bugs

Reply via email to