வணக்கம் 

காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவுடன் இணைந்து நாளை லூசிட் லின்க்ஸ் வெளியீட்டு 
விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

விவரங்களுக்கு: http://kanchilug.wordpress.com/2010/06/04/schedule-for-
ubuntu-10-04lts-release-party/

கலந்து கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

--

ஆமாச்சு
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க