On Thursday 14 June 2012 10:25 AM, வே.பால முருகன் இயந்திரவியல் wrote:
எனக்கு உடன் பாடு உண்டு

Digest Mode இல் தமிழ் மடல்களை வாசிக்க முடிகிறதா?

முன்னர் இதுவொரு பெரிய சிக்கலாக இருந்ததே!

--

ஆமாச்சு

--
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
  • ... வே . பால முருகன் இயந்திரவியல்
    • ... ஆமாச்சு
    • ... ஆமாச்சு

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க