கிழ் உள்ள command மூலம் எவ்வாறு customizing செய்ய முடியம் என்று தமிழ் 
விளக்கத்துடன் தரமுடியுமா.see the my attachment also
customizing_

 

 

#install requirements

sudo
apt-get install squashfs-tools genisoimagechroot

 

#create new working directory

cd
~

mkdirlivecdtmp

 

# copying the isofile to the working directory

cp
Desktop/edubuntu-10.04-dvd-i386.iso livecdtmp/

cdlivecdtmp

 

#mount the iso image

mkdirmnt

sudo
mount -o loop edubuntu-10.04-dvd-i386.iso mnt/

 

#extractiso contents

mkdir
extract-cd

rsync
--exclude=/casper/filesystem.squashfs -a mnt/ extract-cd

 

 

#Extract the SquashFSfilesystem

sudounsquashfsmnt/casper/filesystem.squashfs

sudo
mv squashfs-root edit

  #if this provide an
error use this way

mkdir
squash

mkdir
edit

sudomodprobesquashfs

sudo
mount -t squashfs -o loop mnt/casper/filesystem.squashfs

sudocp
-a squashfs/* edit/

 

#making network available for live image

sudocp
/etc/resolv.conf edit/etc/

 

#copying needed files

sudocp
/etc/hosts edit/etc/

 

#chroot

sudo mount --bind /dev/ edit/dev

sudochroot edit

mount -t proc none /proc

mount -t sysfs none /sys

mount -t devpts none /dev/pts

 

export HOME=/root

export LC_ALL=C

 

#copy archive files you have
to the live image

open a terminal and run command

gksu nautilus /home/username/livecdtmp/edit

copy archive folder to /home/

 

nano /etc/apt/sourcers.list

add this line to end of file

deb file:///home/archives/ ./

save and exit from nano

apt-get update

 

# install all needed
softwares as this

apt-get install gimp

 

# To add custom backgrounds,
copy background files to this location

/usr/share/backgrounds

 

#check user id

awk -F: '$3 > 999' /etc/passwd

 

#If you get any hits, try
changing the uid:

usermod -u 500 $hit

 

 

#cleanup

aptitude clean

 

rm -rf /tmp/* ~/.bash_history

 

rm /etc/hosts

 

rm /etc/resolv.conf

 

rm /var/lib/dbus/machine-id

 

rm /sbin/initctl

dpkg-divert --rename --remove /sbin/initctl

 

#to exit chroot

 

umount /proc || umount -lf /proc

umount /sys

umount /dev/pts

exit

sudoumount edit/dev

 

#if "umount /proc"
command fails, "umount -lf /proc" will be used to retry
automatically. 

 

 

#Change the plymouth theme

mkdirinit-tmp

cdinit-tmp/

 

lzma -dc -S .lz
../extract-cd/casper/initrd.lz | cpio -id

 

#open folder and do editing

 

find . | cpio --quiet --dereference -o -H
newc | lzma -7 > ~/new-initrd.lz

 

 

#assembling the file system

 

 

chmod +w
extract-cd/casper/filesystem.manifest

sudochroot edit dpkg-query -W
--showformat='${Package} ${Version}\n' >
extract-cd/casper/filesystem.manifest

sudocp extract-cd/casper/filesystem.manifest
extract-cd/casper/filesystem.manifest-desktop

 

 

#Compress filesystem

sudorm extract-cd/casper/filesystem.squashfs

sudomksquashfs edit
extract-cd/casper/filesystem.squashfs

 

 

#Update the filesystem.size
file, which is needed by the installer:

printf $(sudo du -sx --block-size=1 edit |
cut -f1) > extract-cd/casper/filesystem.size

 

 

#Set an image name in
extract-cd/README.diskdefines

sudonano extract-cd/README.diskdefines

 

 

#Remove old md5sum.txt and
calculate new md5 sums

cd extract-cd

sudorm md5sum.txt

find -type f -print0 | sudoxargs -0 md5sum |
grep -v isolinux/boot.cat | sudo tee md5sum.txt

 

#Create the ISO image 

sudomkisofs -D -r -V "$IMAGE_NAME"
-cache-inodes -J -l -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot
-boot-load-size 4 -boot-info-table -o ../isurulinux-11.10-desktop-amd64.iso .

 

 

qemu -cdrom ubuntu-9.04.1-desktop-i386-custom.iso
-boot d -m 512

 

 

END

                                        
 
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam@lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

அவர்களுக்கு பதிலளிக்க